1. Az ókori Róma
0/5 Pont
2. A Frank Birodalom
0/7 Pont
3. A középkori Magyarország
0/7 Pont
4. Az Amerikai Egyesült Államok létrejötte
0/5 Pont
5. Rákóczi-szabadságharc
0/4 Pont
6. Ipari forradalom
0/10 Pont
7. A dualizmus kora
0/6 Pont
8. Az első világháború
0/4 Pont
9. Magyarország 1918 és 1945 között
0/5 Pont
10. A hidegháború
0/4 Pont
11. A magyar rendszerváltozás
0/7 Pont
12. A mai magyar állam működése
0/4 Pont


a) Nevezze meg a forrásban leírt ütközet helyszínét!   
 
b) Melyik évben zajlott az ütközet?   
c) Mivel magyarázta a szerző az idézett részletben Antonius vereségét? 
 Válassza az egyetlen helyes választ!Gyávának bizonyult.
Súlyos hadvezetési hibát követett el.
A győztessel ellentétben nem rendelkezett hajóhaddal.


d) Nevezze meg azt a politikust, aki megnyerte a forrásban leírt csatát és a polgárháborút
is!

 
   
 
e) Fogalmazza meg röviden, mi lett az ütközet következménye a Római Birodalom
irányítására, politikai berendezkedésére nézve!

 
Kialakult a   . 
 
f) Fogalmazza meg röviden, mi lett az ütközet következménye a Római Birodalom területi
kiterjedésére nézve! Konkrét terület megnevezésével válaszoljon!

 
 a Római Birodalom része lett.


Mikor zajlott le az A) forrásban leírt esemény?
 
 

Hol zajlott le az A) forrásban leírt esemény?

 
 
Mikor alakult ki a B) térképen ábrázolt helyzet?
 
 
 
Hol döntöttek a a B) térképen ábrázolt helyzet kialakításáról?
 
 
 
Nevezze meg azt a tisztséget / méltóságot, amelyre a forrás aláhúzott részei
vonatkoznak!

 
 
Adja meg annak az ünnepnek a köznapi elnevezését, amelynek idején az A) betűjelű
forrásban leírt esemény történt!
 
 
 
Minek a fejében fogadta el a B) betűjelű térképvázlaton csíkozással jelölt állam a frank
uralkodó befolyását?

 
 fejében.


a) Nevezze meg az ábrán 1. sorszámmal jelölt birtoktípust!   birtok
 
b) Nevezze meg az ábrán 2. sorszámmal jelölt tisztséget!   
 
c) Nevezze meg az ábrán 3. sorszámmal jelölt intézményt!     
 
d) Nevezze meg az ábrán 4. sorszámmal jelölt országos főméltóságot!   
 
e) Magyarázza meg az ábra és ismeretei alapján, mi tette lehetővé, hogy Szent István
király korában a királyi hatalomgyakorlás költségeit komolyabb regáléjövedelmek nélkül
is fedezték az uralkodói jövedelmek!

 
    jövedelmei fedezték
a kiadásokat. 
 
 
f) A korszakban a királyi udvarnak nem volt állandó székhelye. Magyarázza meg, miért
volt fontos, hogy a király és udvartartása körbejárjon az országban!

 
Csak így tudta   a királyi birtokok jövedelmeit. Így tudta       az ország teljes területét.


a) Melyik évben keletkezett az idézett dokumentum?   -ban
b) Az amerikai gyarmatok mely sérelme jelenik meg az 1-es, 2-es, 4-es és 5-ös számmal jelölt intézkedések mindegyikében?
Válassza az egyetlen helyes választ!A gyarmatok összefogásának akadályozása.
A gyarmatok gazdasági kizsákmányolása.
A gyarmati önigazgatás korlátozása.


c) Milyen közvetlen gazdasági célja volt Nagy-Britanniának a forrásban a 3-as számmal
jelölt intézkedéssel?
 
Azt akarta, hogy a   kizárólag az   kereskedjenek.

d) Magyarázza meg, miért került sor a hétéves háborút követően a 4. pontban szereplő
brit intézkedésekre!

Nagy-Britannia a   kiadásai miatt. Nem volt már szükség a gyarmatok támogatására a   szemben.
 
e) Melyik politikai lépésüket indokolták az amerikaiak az idézett dokumentumban
sorszámokkal jelölt állítások megfogalmazásával?

 
 A     -t.


A katonáinak biztosítja a személyi szabadságot. E
A trónfosztással visszaállítja a királyválasztás szabadságát. B
Egyszeri alkalommal közteherviselést vezet be. A
Rákóczi őseire utalva magyarázza a jogát a fejedelmi címre. C
e) Válassza ki azt az egyetlen állítást, amely a D) és az F) betűjelű forrásban leírtakat magyarázza!Rákóczi polgári alkotmányos rendszert vezetett be.
Rákóczi megosztotta hatalmát a rendekkel.
Rákóczi abszolutista államot hozott létre.


f) Nevezze meg szakkifejezéssel a D) és az E) betűjelű forrásban leírt események
következtében kialakuló közjogi viszonyt Magyarország és Erdély között!

 
 

g) Melyik évben keletkezett az A) betűjelű forrásban idézett országgyűlési határozat?
 
 
h) Mi lehetett Rákóczi célja az A) betűjelű forrásban leírt döntéssel 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!A Habsburgokkal való kiegyezés esélyét akarta növelni.
A döntés célja a nemesi adómentesség helyreállítása volt.
Rákóczi a független állam megteremtésével külföldi szövetségesek megnyerésében bízott.


Nevezze meg, mire használták a bányászatban az A) betűjelű képen látható két, a) és b)
betűvel jelölt gőzgépet! 
 
a) 
víz   b) ásványok 
 
c) Nevezze meg a hatékonyan működő, modern gőzgép feltalálóját!
 
 

d) Magyarázza meg röviden, miért segítette a bányászat bővülése a gőzgépek elterjedését!
 
 A szén miatt   működtek. A   működéséhez egyre
több gőzgépre volt szükség.
 
e) Magyarázza meg röviden, miért segítette a gőzgépek elterjedése a bányászat bővülését!  
 
A gőzgépek  olcsóbbá és könnyebbé tették a   és a   .
Válassza ki az egyetlen helyes befejezést!

A kőszenet Angliában a faszén helyett kezdték alkalmazni, mert…a faszenet biztosító erdők nagyon megfogyatkoztak a bányászat, az építkezés és a hajógyártás következtében is.
egyszerűbb és olcsóbb volt a kitermelése, és ezáltal kevesebb tőkét és kisebb szaktudást igényelt.
elégetése kevésbé káros a környezetre, hiszen évmilliókkal korábban élt növények maradványa.


Megkönnyíti az   eszmék terjedését. Segíti az emberek
szabad   . Segíti a   -államok kialakulását. Segíti az   országok
felzárkózását a nagyhatalmakhoz.
 
Nevezzen meg két – eltérő fizikai elven és más üzemanyaggal működő – erőgépet (motort),
amelyek a második ipari forradalom során elkezdték a gőzgépet háttérbe szorítani!

h)   
 
i)   
7. A feladat Magyarország dualizmus kori történetével kapcsolatos. A források a korabeli társadalomra és életmódra jellemző jelenségekhez vagy eseményhez kapcsolódnak. 
Rendelje a források betűjeleit a nekik megfelelő fogalomhoz!


millennium

asszimiláció

tömegkultúra
A)
B)
C)
D)
E)
F)


a) Nevezze meg a forrásokban [1.] sorszámmal jelölt államot!
 
   

b) Nevezze meg a forrásokban [2.] sorszámmal jelölt államot! (0,5 pont)

 
    
 
c) Nevezze meg közismert nevén azt az első világháborús szövetségi rendszert, amelyet
a B) betűjelű forrás „Szövetséges Hatalmak” néven említ! 

    
d) Melyik állam lépett be az [1.] sorszámmal jelölt államhoz hasonló körülmények között, de ahhoz képest egy évvel korábban a világháborúba?Nagy-Britannia
Olaszország
Egyesült Államok
Franciaország
e) Fogalmazza meg, hogy az A) jelű dokumentum mely rendelkezését szegte meg az [1.] sorszámmal jelölt állam a B) jelű dokumentum aláírásával?Az első szerződés megtiltotta a   .


a) Fogalmazza meg röviden, mivel vádolja a zsidókat az A) és B) betűjelű plakát egyaránt! 
 
 
Miközben másoknak szenvedést okozott a világháború, ők   . 
 
b) Fogalmazza meg röviden, mely – a zsidókkal kapcsolatos – előítélet jelenik meg
a B) és a C) plakáton egyaránt! (1 pont)

 
A zsidók   a kommunizmust 
 c) Nevezze meg azt a konkrét történelmi eseményt, amelyre az idézett forrás aláhúzott
része utal!

 
     
d) Melyik igaz a felsorolt állítások közül az első zsidótörvényre?Megnehezítette a zsidók bejutását az egyetemekre.
Korlátozta a zsidók arányát egyes pályákon.
Kötelező munkaszolgálatot írt elő a zsidók számára.

 


e) Milyen tekintetben mond ellent az első zsidótörvény indoklása a dualizmus kori
kormányzati felfogásnak? Magyarázza meg a fenti idézet alapján!

 
 
A dualizmus korában a zsidókat    tekintették. 
 
A dualizmus korában nem vonták kétségbe a zsidók   tartozását.
10. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! 
Rendelje a forrásokat a hidegháborús konfliktusokhoz! (Egy betűjel kimarad.)Szuezi válság C
Vietnámi háború E
Koreai háború D
Kubai válság A
10. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! 


e) Melyik hidegháborús konfliktushoz köthető az F) betűjelű karikatúra? A táblázatban
szereplők közül válasszon!

 
    

f) Nevezze meg a karikatúra bal oldalán látható politikust! 
 
 
 
g) Magyarázza meg a karikatúra alapján, miért nem vezetett fegyveres összecsapáshoz
a karikatúrához köthető konfliktus!

 
 verseny kiegyenlített volt.


Nevezze meg a következőkben meghatározott fogalmakat, melyeket a szöveges forrás is
említ! Egy fogalom csak egyszer szerepelhet.
 
a) A társadalmi-politikai rendszer gyökeres megváltoztatására irányuló, olykor erőszakos
mozgalom:

 
 
 
b) Egy ország önállóságának megteremtéséért vagy helyreállításáért folyó fegyveres küzdelem:
 
     
 
c) Egy korábbi társadalmi–politikai rendszer helyreállítására és/vagy egy korábbi gyökeres
változás ellen irányuló, olykor erőszakos mozgalom:

 
   
 
d) Valamilyen hatalmi visszaélés ellen irányuló, nem mindig egyértelmű célú, spontán
mozgalom: 

 
   


e) Nevezze meg azt a történelmi eseményt, amelyhez az A) és a B) jelű forrás is
kapcsolódik!

 
 -os forradalom
 
f) Nevezze meg azt a személyt, akinek a monogramját a vers több helyen is nagybetűkkel
jelöli! Keresztnevet is írjon!

 
   
 
g) Magyarázza meg saját szavaival, miért tiltották be a verset keletkezésének idején!
 
 Mert mártírként tekint     -re. / Mert gyilkosnak nevezi     -t.
Döntse el, hogy a sajtóhírek a választójog / szavazójog gyakorlásának mely eseményére vonatkoznak!


Országgyűlési választás                     
 
Önkormányzati választás                  
 
Európai Parlamenti választás            
 
Népszavazás                                        
A foglalkozás befejeződött.

0