Bevezető
0/0 Pont
1-9. feladat - Szövegértés
0/4 Pont
10. feladat - Érvelés
0/0 Pont
10. feladat - Gyakorlati szövegalkotás
0/0 Pont

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
1. A szöveg első bekezdése többféle nyelvi-retorikai eszköz segítségével irányítja az olvasó figyelmét.
 a) Jelöljön az első bekezdés szövegéből olyan elemeket, amelyek a megjelölt retorikai célt szolgálják!
  Olyan igealak, amely az olvasót a gondolatmenet részévé teszi:

1. A szöveg első bekezdése többféle nyelvi-retorikai eszköz segítségével irányítja az olvasó figyelmét.
 a) Jelöljön az első bekezdés szövegéből olyan elemeket, amelyek a megjelölt retorikai célt szolgálják!
 Olyan ismerős helyzet, amely közelebb hozza a szöveg témáját az olvasóhoz:

3. a) Idézzen a 2. és a 8. bekezdésből 2-2 olyan szót, kifejezést, amely − az „egyes források szerint” megállapításon kívül − erősíti, illetve gyengíti az adott mondat tartalmának megbízhatóságát! a megbízhatóságot erősítő szavak, kifejezések:      
 a megbízhatóságot gyengítő szavak, kifejezések:      
3.b) Az 5. bekezdés több olyan latin szót is tartalmaz, amelynek jelentését a szöveg magyarul is megadja, megmagyarázza. Miért szerepel a szövegben latinul és magyarul is ugyanannak a jelenségnek a megnevezése?a latin kifejezés jelenléte segít megidézni a középkor hangulatát
a latin kifejezés jelenléte szakszerűbbé, pontosabbá teszi az információkat
a szöveg arra törekszik, hogy megtanítsa latinul az olvasót
a magyar kifejezés segíti a latin szó jelentésének értelmezését
a szöveg alkotója arra számított, hogy lesznek csak latinul értő olvasói is
a magyar kifejezések megadása, megmagyarázása közérthetőbbé teszi a szöveget a nem szakértő olvasó számára is
4. Egészítse ki a pergamen előállításának folyamatát leíró szöveget a 2. bekezdés alapján! Húzza a megfelelő helyre a szövegdobozokat!


a száradást követően éles késsel mindkét oldalt lekaparták
lenyúzták a borjú-, kecske-, juhbőrt az állatról
a megpuhult szőrzetet és húst lehúzták a bőrről

1.
-
 
2. a lenyúzott bőrt napokon keresztül meszes vízben áztatták
3. 
-
 
4. a bőrt egy erre alkalmas kereten kifeszítették
5. 
-
 
6. a kiszáradt bőrt habkővel csiszolták
7. elkészült a hajlékony, sárgásfehér színű lap / vágható, hajtogatható hártyák jöttek létre 

5. a) Azonosítsa a képen a kódexoldal jellemző vonásait! Kösse össze a jellemzőket a kódexoldal jellemzőivel! Eőször a pöttyre, majd a szövegdobozra kattintson!(5, 6) 

1
2
3
4
nincsen lapszámozás
lapszéli díszítés
sorok közé rajzolt belső iniciálé, illetve miniatúra
két hasábra osztva van írva a szöveg
5. b) A kódexek általános tulajdonságait a Corvinák esetében is megfigyelhetjük. A feladat kitöltésével mutassa be, hogy a kódexek általános sajátosságai milyen konkrét jellemzők révén érvényesülnek a Corvinák esetében! Kapcsolja egymáshoz az összetartozó elemeket! (8, 9, 10)„A fatáblából készített fedelet rendszerint pergamennel vagy más nemes bőrrel vonták be, s a bevont táblát arany vagy ezüst díszítésekkel, mesteri ötvösmunkákkal látták el. A díszekbe még drágaköveket, ametisztet, rubint, zafírt is belefoglaltak.” kézi aranyozással díszített kecskebőr kötés
„A kódex valóságos műtárgy lett, amelyet tulajdonosa mérhetetlenül nagy becsben tartott.” A „Bibliotheca Corviniana” a budai várpalota külön épületrészében, erre a célra díszesen átalakított két egymásba nyíló termet foglalt el
„Később nemcsak szerzetesek, hanem világi emberek is foglalkoztak kódexírással, mégpedig vagy ők maguk vállalták el egy-egy könyv elkészítését, vagy pedig valamelyik gazdag könyvgyűjtő szolgálatába léptek.” Mátyás, hogy könyvszükségletét ki tudja elégíteni Budán – egyes források szerint – királyi könyvmásoló-festő és könyvkötő műhelyt állított fel
6. A szöveg három nagyobb tematikus egységre bontható.
a) Válasszon a szövegrész lényegét jól kifejező címet az 1-3. bekezdés alkotta egységnek! Több megoldás is jó lehet.II. Eumenész élete és kora
A pergamen születése és készítése
Pergamen és papirusz: előnyök és hátrányok
A könyvnyomtatás feltalálása
A pergamen föltalálása: legenda és valóság
Hogyan alakult ki a kódex?
6. A szöveg három nagyobb tematikus egységre bontható.
b) A szöveg információi alapján egészítse ki a megfelelő szóval vagy kifejezéssel a második tartalmi egységből (4-6. bekezdés) készült kivonatot! 


kolostori másolóműhely
a világi emberek
drágaköveket
lánccal rögzítette a polchoz
scriptuarius

A kódexek másolása a középkorban előbb a szerzetesek, majd 
-
  feladata lett. Ez utóbbiak maguk is vállalkoztak egy-egy kódex
elkészítésére, míg a szerzetesek a 
-
  tagjaként szigorú
munkamegosztás alapján végezték munkájukat. A 
-
  irányította és szervezte a szerzetesek munkáját. Tevékenységük eredményeként a kódexek
valóságos műtárggyá váltak, hiszen a sorok közé illusztrációk kerültek, olykor a
pergamenlapokat is vörös színűre festették, a borítót pedig arany, ezüst, sőt 
-
  tartalmazó díszítésekkel látták el. Nem meglepő tehát,
hogy a könyveket tulajdonosuk gyakran 
-
 .

7. A szöveg számos információt tartalmaz a papirusz és a pergamen felhasználásáról, a kódexek történetéről. A szöveg alapján egészítse ki a hiányos táblázatot a papiruszokra, pergamenekre és kódexekre vonatkozó információkkal! Először a pöttyre, majd a szövegdobozra kattintson!

1
2
3
4
5
6
7
8
Mátyás király
1476
Római Birodalom
másolták a Bibliát és más szent könyveket
rabszolgák
kolostori másolóműhely
a tudósok megtalálták azt az anyagot, amivel végül a papiruszt pótolni lehet
Pergamon
8. Mátyás király könyvtára az uralkodó nagyságát fejezte ki. Válassza ki azokat a tényeket, intézkedéseket, amelyeknek a segítségével Mátyás király a Bibliotheca Corviniana rangját emelte! nagy könyvtárterem építése és berendezése
2000-2500 kötet összegyűjtése
mozgókönyvtári hálózat kiépítése
királyi könyvmásoló, könyvkötő és könyvfestőműhely felállítása Budán
a magyar kódexek külföldi népszerűsítése
a könyvkölcsönzés ingyenessé tétele
Firenzében öt nagynevű miniátor foglalkoztatása
minden jelentékeny kézirat felvásárlása vagy lemásoltatása
9. Jelölje egyértelműen a helyes választ!
a) Melyik válasz írja le a legpontosabban, milyen művek foglaltak helyet Mátyás király könyvtárában?egyházatyák és humanisták művei
Horatius, Boccaccio, Dante, Vergilius munkái
hadászati és építészeti munkák
ókori írók, egyházi művek, humanisták
9. Jelölje egyértelműen a helyes választ!
b) Mikor kezdte el Mátyás gyűjteni könyvtára darabjait?Beatrixszel kötött házassága után
megkoronázását követően
uralkodása utolsó évtizedében
uralkodása kezdetén
9. Jelölje egyértelműen a helyes választ! Több válasz is jó lehet!
c) Mi a különbség a kódex és a mai könyv megjelenése között?A mai könyvek esetében egy példány gyorsabban készül el.
A mai könyvekben általában van lapszéli díszítés.
A kódexekben a lap alján ún. őrszó segítette a tájékozódást.
A kódexekben általában volt lapszámozás.
2. Az 1-3. bekezdés alapján válassza ki, milyen tulajdonságok jellemzőek a pergamenre és a papiruszra! Húzza a  megfelelő helyre a tulajdonságokat!


papirusz

pergamen
sérülékeny, törékeny, merev
csak az egyik oldalára lehet írni
nem hajtogatható
tekercs forma
ellenálló, tartós
mindkét felére lehet írni
hajlékony és hajtogatható
könyv forma
3. a) Jelöljön a 2. és a 8. bekezdésből 2-2 olyan szót, kifejezést, amely − az „egyes források szerint” megállapításon kívül − erősíti, illetve gyengíti az adott mondat tartalmának megbízhatóságát! A megbízhatóságot erősítő szavak, kifejezések:

(2) A legenda szerint II. Eumenész (Kr. e. 197–151) pergamoni király udvarában

összehívatta tudósait, akik végül is megtalálták azt az anyagot, amellyel a papirusztekercseket

pótolni lehet. A tudósok tanácsára a király elrendelte, hogy a bőrcserzők, a tímárok bőrből

készítsenek olyan hártyákat, amelyeket könyvek írásához lehetett használni. A valóság az , hogy

a pergament a Kr. e. 2. században sokfelé használták Kis-Ázsiában. Borjú-, kecske- és

juhbőrből valóban sikerült vékony, hajlékony, sárgásfehér színű lapokat előállítani oly módon,

hogy a lenyúzott bőrt napokon keresztül meszes vízben áztatták, majd a megpuhult szőrzetet és

húst lehúzva, a bőrt egy arra alkalmas kereten kifeszítették, és száradás után éles késsel mindkét

oldalát lekaparták és habkővel csiszolták. Ezekről a hártyákról kiderült, hogy könyvkészítésre

sokkal jobban megfelelnek, mint az addig használt papirusz. Vágni, hajtogatni lehetett, s

ellenálló képességük is sokszorosan felülmúlta a papiruszét.


(8) Mátyás, hogy könyvszükségletét ki tudja elégíteni, Budán – egyes források szerint –

királyi könyvmásoló-festő és könyvkötő műhelyt állított fel, ahol állítólag időnként harminc

idegen nemzetiségű könyvmásoló és díszítő is dolgozott, ugyanakkor Firenzében is öt

nagynevű miniatort foglalkoztatott.

3. a) Jelöljön a 2. és a 8. bekezdésből 2-2 olyan szót, kifejezést, amely − az „egyes források szerint” megállapításon kívül − erősíti, illetve gyengíti az adott mondat tartalmának megbízhatóságát! 

 (A feladatot technikai okból itt két részre osztottuk.)A megbízhatóságot gyengítő szavak, kifejezések:

(2) A legenda szerint II. Eumenész (Kr. e. 197–151) pergamoni király udvarában

összehívatta tudósait, akik végül is megtalálták azt az anyagot, amellyel a papirusztekercseket

pótolni lehet. A tudósok tanácsára a király elrendelte, hogy a bőrcserzők, a tímárok bőrből

készítsenek olyan hártyákat, amelyeket könyvek írásához lehetett használni. A valóság az , hogy

a pergament a Kr. e. 2. században sokfelé használták Kis-Ázsiában. Borjú-, kecske- és

juhbőrből valóban sikerült vékony, hajlékony, sárgásfehér színű lapokat előállítani oly módon,

hogy a lenyúzott bőrt napokon keresztül meszes vízben áztatták, majd a megpuhult szőrzetet és

húst lehúzva, a bőrt egy arra alkalmas kereten kifeszítették, és száradás után éles késsel mindkét

oldalát lekaparták és habkővel csiszolták. Ezekről a hártyákról kiderült, hogy könyvkészítésre

sokkal jobban megfelelnek, mint az addig használt papirusz. Vágni, hajtogatni lehetett, s

ellenálló képességük is sokszorosan felülmúlta a papiruszét.


(8) Mátyás, hogy könyvszükségletét ki tudja elégíteni, Budán – egyes források szerint –

királyi könyvmásoló-festő és könyvkötő műhelyt állított fel, ahol állítólag időnként harminc

idegen nemzetiségű könyvmásoló és díszítő is dolgozott, ugyanakkor Firenzében is öt

nagynevű miniatort foglalkoztatott.

1.b) Mi a funkciója annak, hogy az első bekezdés 2., 3. és 4. mondata ugyanazzal a szóval kezdődik (Nem…)? Válasza két érdemi közlést tartalmazzon!  

10. Válasszon az alábbi két [a) vagy b)] feladat közül! Csak az egyik feladatot kell megoldania! (Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el.)

a) Érvelés
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. A sport fogalma azonban nem tévesztendő össze puszta testi ügyességgel, a rekordhajhászással, a nyereségvadászással. […] Az utóbbiaknak nemcsak hogy a sporthoz semmi közük, de a sportnak egyenesen ellenségei. A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életre való nemes küzdelem szimbóluma.”
(Szent-Györgyi Albert „Az iskolai ifjúság testnevelése” című előadásának nyomán, 1930, részlet)
 
 A sportolás két legfontosabb területe a versenysport és a szabadidősport. A versenysport célja lehet az élsport is, ami sok sportoló számára foglalkozás, esetleg karrierlehetőség. (Az élsporthoz tartoznak sportszakemberek, szakmai stábok, szponzorok és szurkolók is – így az élsportnak van gazdasági, szórakoztató szerepe is.) A szabadidősport az egészséges életmódra, a betegség megelőzésére, örömszerző tevékenység végzésére irányul. 
A gyerekek versenysportolóvá válásával kapcsolatban sokféle vélemény, álláspont fogalmazódhat meg. Ön miben látja a fiatalok versenyszerű, rendszeres, szervezett sportolásának előnyeit vagy hátrányait? Fejtse ki erről álláspontját 3-5 érvvel 120-200 szó terjedelemben! Érvei kapcsolódjanak a felvezető szöveg gondolataihoz is! 
10. Válasszon az alábbi két [a) vagy b)] feladat közül! Csak az egyik feladatot kell megoldania! (Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el.)

b) Gyakorlati szövegalkotás
Közel másfél millió magyar embert korlátoznak egészségügyi problémák mindennapi tevékenységeik elvégzésében. 2018-ban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kifejezetten fogyatékkal élők száma Magyarországon 408 ezer volt. A fogyatékkal élők között vannak mozgásukban korlátozottak, gyengénlátók, nagyothallók, mentálisan sérültek. Ezek az emberek is szeretnének minél teljesebb értékű életet élni, és örülnek, ha nyitott, elfogadó és felelősen gondolkodó fiatalok ebben segítenek nekik.
 
Szervezzenek diákok összefogásával programot fogyatékkal élőknek! A program legyen alacsony költségvetésű kellemes időtöltés, például kirándulás, tánc, mozgásos vagy zenés rendezvény, iskolai vagy iskolán kívüli kulturális műsor vagy más, örömteli esemény. Írja meg hivatalos levélben a programtervet iskolája igazgatójának, és kérjen engedélyt a megvalósításra! Írása 120-200 szó terjedelmű legyen!

A levélben a következő címzési adatokat használja:
Igazgató: Kovács Péter
Az iskola címe: 1234 Kővár, Rezeda utca 2.
Aláírásként használhatja a saját nevét, de fiktív nevet is megadhat.
A foglalkozás befejeződött.

0