Bevezető
0/0 Pont
Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
1. A táblázat a digitális kommunikációról alkotott fogalmakat és az azokat létrehozó nyelvészeket mutatja be. Kapcsolja össze a táblázat üres helyeit az onnan hiányzó fogalmakkal vagy nevekkel!

1
2
3
4
5
virtuális írásbeliség
Veszelszki Ágnes
szimbolikus írásbeliség / beszéltnyelviség
netnyelv (netspeak)
Balázs Géza
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Az olvasott szöveg szerzője adatokat gyűjtött a digitális kommunikációról. Miért döntött az online adatfelvétel mellett? Nevezze meg döntésének 2 érdemi okát! 

 Azért választotta az online adatfelvételt, mert ...tartalmasabb válaszokat eredményez
olcsóbban kivitelezhető
többen válaszolnak rá
könnyebben és pontosabban értékelhető
gyorsabban elvégezhető
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. a Igaz vagy hamis?

 A kérdőívre válaszolók több mint kétharmada naponta ír elektronikus levelet (e-mailt). Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. b Igaz vagy hamis?

 Egyes válaszolók leírták, hogy nem kedvelik a rövidített szóalakokat.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. c Igaz vagy hamis?

 Az e-mail átvette a családi kapcsolattartásban a személyes találkozó szerepét.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. d Igaz vagy hamis?

 A karakterszámot csökkentő írásmód egyik lehetősége a szóösszerántás.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. e Igaz vagy hamis?

 A közösségi oldalakat nagyobb arányban a férfiak használják.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
4. A következőkben olyan megállapításokat olvashat, amelyek illenek az olvasott szöveg egy-egy bekezdésének gondolatmenetébe. Döntse el, melyik állítás melyik bekezdéshez tartozhat! a) Az írásszakértők egyéniségünk, hangulatunk és érzelmeink lenyomataként tartják számon
a kézírást, és hasonlóképpen vélekedik a pszichológusok egy csoportja is, akik az egyéni
kézírás megszüntetésével a személyiségünk egy darabjának elvesztésétől tartanak. 
  A bekezdés száma:   .
 
b) Az alapvető helyesírási és kivitelezési normáktól való eltérés jellemzően nem
tudáshiányból, hanem a korrekció esetleges elmaradásából vagy a nyelvi elemek önálló,
kreatív használati szándékából fakad.
A bekezdés száma:   .
 
c) Az internetes kommunikációban való teljes értékű részvételhez valóban szükség van az
online közösség nyelvváltozatának ismeretére. Az információs technológia fiatalsága miatt
még nem alakulhattak ki az online kommunikációval kapcsolatos tudnivalók generációk
közötti átörökítésének hagyományai.
A bekezdés száma:   .
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. A felmérésben a Milyen rövidítéseket használ cseten/SMS-ben? kérdésre a válaszadók több mint 620 különféle szóalakot, kifejezést soroltak fel. Kösse össze a típust a példával! Kiejtés szerinti (fonetikus) írás lécci
Betűhelyettesítés számmal 1szerű
Szóösszerántás nemtom
Szócsonkítás jöv
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
6. Mivel indokolták a válaszadók a digitális bennszülöttek és a kintrekedtek közötti esetleges megértési nehézségeket? Egészítse ki az erre vonatkozó állításokat a hiányzó szavakkal!- az interneten használt    csoportnyelvi jellege 
- csak az   által értett szavak  
- az    rövidítések 
- az adott    helyzetben létrehozott új szavak 
- értelemzavaró   , írásmód 
 specifikus kifejezések
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. A szöveg 4. bekezdése foglalkozik azzal, hogy a különböző társas helyzetek megoldására milyen technikai eszközöket választunk. Milyen összefüggést találtak a kutatások a társas helyzetek és a digitális kapcsolattartási formák használata között? 
 Egészítse ki az erre vonatkozó válaszokat!- az eszközök használata függ a   
- minél személyesebb egy  , annál fontosabb a személyes emberi érintkezés 
- a személyes érintkezést kívánó helyzetekben nem    eszközökkel oldják meg a
kapcsolattartást 
- a    érintkezéshez választott formák között második helyen a mobiltelefonos
kapcsolat szerepel 
- a munkahelyi-formális helyzetben az   az első választott forma
- a    barátok, családtagok között jellemző 
- a    környezet korlátozza is az egyes formák megválasztását (pl. a
csetelést) 
- az    a baráti és családi kapcsolattartás fő formája  
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. a Milyen kifejezést használ a szöveg az alábbiakra!
 
 (5)
 
- a saját magunk számára készített szöveg 
- személyes jegyzet, feljegyzés, napló 
- a velünk közvetlen kapcsolatban állók számára írt rövid
üzenet 
- az órai vagy munkahelyi levelek 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. b Milyen kifejezést használ a szöveg az alábbiakra!  (6) 

- az üzenetküldő véleményének / érzéseinek kifejezési módja 
- sok felkiáltó jel / kérdőjel használata 
- a felkiáltójel és a kérdőjel többszörözése az üzenet nyomatékosítására
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. Világszerte elterjedt az internetes kommunikációban az érzelmeknek grafikus jelekkel.
 
 Milyen közös elnevezést használ erre a szöveg? 
  
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
10. A szöveg egésze alapján írja be a megadott kulcsszavakat, kifejezéseket az alábbi megállapításokba! Ügyeljen arra, hogy a szövegbe írt szóalakkal értelmes és helyes mondatot kapjon! 


kézzel írott
szóbeli
csetelés
szövegtípus

a) Az internetes 
-
 -ok sokféle szövegfajta jellemzőit egyesítik magukban. 

b) A nyelvhasználók véleménye szerint a digitális nyelvhasználat hatással van az írásos és a 
-
  kommunikációra. 

c) A 
-
  levélnek a visszaszoruló használata ellenére még mindig kiemelkedő szerepe
van. 

d) A válaszadók a 
-
 t elsősorban a barátokkal, másodsorban a családdal, végül
legkevésbé a munkatársakkal, a munkahelyi környezetben használják. 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
11. A szerző a 6. bekezdésben felsorolja a digitális nyelv általa feltárt jellemzőit. Idézi válaszadóinak értékelő megjegyzéseit is. Mivel indokolja, hogy egyesek az internetes nyelvhasználat kreativitását, míg mások a felületességét hangsúlyozzák? Fejtse ki véleményét! Kifejtése 4 tartalmi elemre épüljön! 

A foglalkozás befejeződött.

0