Romantika
0/0 Pont
Romantika

Korstílus, amely művészeteszménye alapvetően szembemegy a klasszicista művészetfelfogással. Gyakorlata szakít az antik minták követésével. Felfogása szerint a művész átlagon felüli tehetséges alkotó, akinek tevékenységét az egyediség és a művészi szabadság határozza meg (zsenikultusz). Nem törekszik a tökéletességre, és kedveli a töredékességet (romkultusz) és a szabálytalanságot. A romantikus művészek tudatosan keverik a műfajokat, akár a műnemeket is. A romantikában általánosan megjelenített tapasztalat az elvágyódás.

Újra (51) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Kölcsey Ferenc
Ki látható a képen?
Katona József
Ki látható a képen?
Vörösmarty Mihály
Ki látható a képen?
Petőfi Sándor
Ki látható a képen?
Jókai Mór
Ki látható a képen?
Arany János
Ki látható a képen?
Madách Imre
Ki látható a képen?
Mikszáth Kálmán
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Lucifer, Éva?
Madách Imre: Az ember tragédiája
IRODALMI FOGALOM: létösszegző költemény
a lírai én életét mérlegre tevő, illetve általános létkérdéseket kutató verstípus
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Szemérmetes Erzsók, Amazontermészetü Márta
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Melyik szerzőről van szó: Egyik legfontosabb szerzőnk. Mindhárom műnemben maradandót alkotott. Lírai művei mellett eposza (Zalán futása) és drámai költeménye (Csongor és Tünde) miatt ismert.
Vörösmarty Mihály
IRODALMI FOGALOM: ’a dolgok közepébe vágva’: eredendően az eposzok, később más műnemű és műfajú alkotások kezdése, ami a kronológiát felborítva az eseményeket a jelen-múlt-jövő sorrendiségében beszéli el
in medias res
IRODALMI FOGALOM: egy egész vagy több versszakon végigvonuló megszemélyesítés vagy metafora
allegória
IRODALMI FOGALOM: kisepikai műfaj, melyben a narrátor egyszálú, kevés szereplővel bíró történetet mond el
elbeszélés
IRODALMI FOGALOM: Verses formában írt epikus mű, a többi verses epikus műfajnál (pl.: verses regény) líraibb, és a lírára jellemző költői eszközök is gyakoribbak benne.
elbeszélő költemény
Melyik szerzőről van szó: Magyar romantikus drámaíró. Fő műve Az ember tragédiája.
Madách Imre
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: az olasz vitéz, Bence
Arany János: Toldi estéje
Folytasd a memoritert: Szeresd a magyart, de ne faragd le
Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják? / Nehezebb eltörni a faragatlan fát." (Arany János: Toldi estéje VI. 28. versszak)
IRODALMI FOGALOM: Eredetileg szóbeli, humoros, csattanós történet, amely valós személyekhez kapcsolódik.
anekdota
Hogy hangzik Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban első két sora?
Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós, / Az emberiségnek elhányt rongyain
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Pongrácz István, Estella
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Folytasd a memoritert: Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt. (Vörösmarty Mihály: Szózat)
Melyik szerzőről van szó: Magyar romantikus drámaíró, fő műve a Bánk bán.
Katona József
IRODALMI FOGALOM: olyan drámai műfaj, amely az emberiség sorskérdéseit, történelméről való véleményét fogalmazza meg
emberiségdráma/emberiségköltemény
IRODALMI FOGALOM: Olyan drámai mű, amelynek lényegi világa két, egymáshoz képest alá- fölérendelt létszint köré szerveződik.
kétszintű dráma
Hogy hangzik Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke első két sora?
Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, / Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Hogy hangzik Arany János: Epilogus első két sora?
Az életet már megjártam. / Többnyire csak gyalog jártam
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Mirígy, Balga?
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
IRODALMI FOGALOM: rövid, csattanós, tréfás, humoros történet, amely többnyire közismert személyeket vagy történelmi eseményeket jellemez mulatságosan
anekdota
IRODALMI FOGALOM: Olyan lírai dal, amelyben a költő magát egy népi alak szerepébe bújva, az ő hangján megszólalva ábrázolja.
népies helyzetdal
IRODALMI FOGALOM: Többértelmű jel, amelyet a művész aprólékosan kidolgoz, és művében kulcsszereppel ruház fel.
szimbólum
Hogy hangzik Petőfi Sándor: A XIX. század költői első két sora?
Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez!
Hogy hangzik Vörösmarty Mihály: Előszó első két sora?
Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. / Zöld ág virított a föld ormain.
IRODALMI FOGALOM: ősi népköltészeti műfaj, amely a romantika korától vált kedveltté az európai költészetben, a három műnem határán áll. Jellemző rá a tragikus végkifejlet, a kihagyásos elbeszélésmód és a párbeszédes jelleg.
ballada
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Timár Mihály, Timéa
Jókai Mór: Az arany ember
Folytasd a memoritert: Vár állott, most kőhalom, / Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom / Zajlik már helyettek. (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
IRODALMI FOGALOM: A reformkorban kialakuló költői szerep, amely szerint a költő látnok, akinek a nép vezetőjeként kell szólnia.
váteszköltő
Melyik szerzőről van szó: A nemzet nagy mesemondójaként a 1848-1849-es szabadságharc után regényeivel a nemzetvigasztaló szerepét töltötte be a magyar irodalomban.
Jókai Mór
Folytasd a memoritert: Fa leszek, ha fának vagy virága. / Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy… / Csak, hogy lényink egyesüljenek. (Petőfi Sándor: Fa leszek ha…)
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: II. András, Melinda
Katona József: Bánk bán
IRODALMI FOGALOM: A klasszikus tragédiával rokon műfaj, de a drámaisággal egyenrangúvá válhat benne a költőiség.
drámai költemény
Hogy hangzik Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy óceán kezdetű verse?
A bánat? egy nagy oceán. / S az öröm? / Az oceán kis gyöngye. Talán, / Mire fölhozom, össze is töröm.
IRODALMI FOGALOM: Humoros vagy gúnyos célú, elsősorban képi ábrázolás, de írott formája is ismert, amely egy ember jellegzetes vonásait vagy egy bizonyos jelenetet szándékosan túlzó módon, torzítva mutat be.
karikatúra
Melyik szerzőről van szó: Jókai Mór mellett a magyar irodalom legolvasottabb írója. Elismertségét két novelláskötet, A tót atyafiak és A jó palócok hozta meg.
Mikszáth Kálmán
Melyik szerzőről van szó: 1823. január 22-ére keltezte a Himnuszt, a nemzeti imádságunkat, ezért minden évben ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Kölcsey Ferenc
IRODALMI FOGALOM: értékszembesítő vers
egy értéktelített és egy értékvesztett állapotot egymással szembeállító vers
IRODALMI FOGALOM: eufemizmus
Durva, sértő, illetlen vagy a hallgatóság számára kellemetlen hatású szavak, kifejezések helyett álló szépítő, enyhítő megfogalmazás.
IRODALMI FOGALOM: Antik eredetű műfaj, amely istent, istenséget szólít meg. A középkorban élte virágkorát, ekkor az istentisztelethez kapcsolódott, a romantika korában már a liturgikus funkciótól elválasztva vált újra népszerűvé.
himnusz
IRODALMI FOGALOM: Az ódai műfajok közé tartozik. Sokban rokon a himnusszal és a szűkebb értelemben vett ódával. Jellemző vonásai: a zaklatottság, az érzelmek és gondolatok szenvedélyes hullámzása, a kötetlen szerkezet.
rapszódia
IRODALMI FOGALOM: Valamely jól ismert mű, műfaj vagy stílus gunyoros, komikus hatású utánzása. Eltorzított ének, egy műfaj formai vonásait felnagyítja, miközben témáját alantasra cseréli.
paródia
A foglalkozás befejeződött.

0