Bevezető
0/0 Pont
Szövegértés (1-10. feladat)
0/0 Pont
Érvelés
0/0 Pont
Gyakorlati szövegalkotás
0/0 Pont
Bevezető

 Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
1. a. Értelmezze az 1-2. bekezdés gondolatmenetére építve az 1. bekezdésből idézett mondat átvitt értelemben használt aláhúzott kifejezéseit (metaforáit)! 
 „Nagy gondolatok, elméleti alkotások támadhatnak így is, de ezek elszigeteltek maradnak, nincs humusz [termékeny talaj], mely hatásukat befogadná, a bennük rejlő erőket kifejlesztené, a magot fává vagy erdővé terebélyesítené.” nincs olyan társadalmi környezet, amely képes értelmezni és földolgozni az új gondolatot
nincs termékeny talaj, ami elengedhetetlen a mezőgazdasági reformok, újítások számára
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
1. b. Értelmezze az 1-2. bekezdés gondolatmenetére építve az 1. bekezdésből idézett mondat átvitt értelemben használt aláhúzott kifejezéseit (metaforáit)! 
 „Nagy gondolatok, elméleti alkotások támadhatnak így is, de ezek elszigeteltek maradnak, nincs humusz [termékeny talaj], mely hatásukat befogadná, a bennük rejlő erőket kifejlesztené, a magot fává vagy erdővé terebélyesítené.” kitelesítené az új gondolatot, ötletet, találmányt
nagyra növesztené a kis facsemetéket
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
2. Az első bekezdést záró mondatot idézzük: „Szerencsés esemény, ha az alkotó és kora súrlódás nélkül találkozik, s egy ilyen szerencsés találkozás hőse Gutenberg.” A szöveg egésze alapján fogalmazzon meg két különböző tartalmú mondatot, amellyel alátámasztja az idézett állítást! Egész mondattal válaszoljon! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!) 

Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
3. Adjon alcímeket a szöveg egyes részeihez! alcím az 10-11. bekezdéshez Milyen szellemi, társadalmi és gazdasági környezetben dolgozott Gutenberg?
alcím az 1-2. bekezdéshez Mi volt Gutenberg találmányának technikai újdonsága?
alcím az 3-4. bekezdéshez Milyen hatással volt az utókorra a könyvnyomtatás föltalálása?
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
4. A 3. és 4. bekezdés megkérdőjelezi Gutenberg találmányának eredetiségét.
a) Említse meg Gutenberg találmányának két olyan fontos alkotóelemét, amely már a feltaláló tevékenysége előtt készen állt, ismert volt! (3, 4) - találmány egyik lényeges, korábban is létező eleme:   
- találmány másik lényeges, korábban is létező eleme:   
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
4. A 3. és 4. bekezdés megkérdőjelezi Gutenberg találmányának eredetiségét. 
b) Milyen, a korban már létező technikai megoldásokat nem tudtak alkalmazni a könyvnyomtatás európai megvalósításában és miért? Egy példával töltse ki a táblázatot! (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
Európában a szavak betűkre bontása már megtörtént
egész szavak (kínai módra) való kifaragása
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
5. A 6-9. bekezdésben Gutenberg sokoldalú tehetségéről és képességeiről olvashatunk.
 a) Az 5. bekezdés alább idézett mondata mintegy megelőlegzi, felvázolja a 6., 7., 8., és 9. bekezdés gondolatmenetét. Jelölje ki az idézetben azt a három szókapcsolatot, amely a 6-9. bekezdés legfőbb tartalmi elemeit (kulcsszavait) vetíti előre! (A kijelöléshez a kurzorral jelölje ki a szót vagy szavakat, majd kattintson az OK gombra a felugró szövegdobozban!)„Kétségtelen, hogy a gondolaton kívül mindent magából merített, a feltaláló lángelme ,

a gyakorlati technikus és az alkotó művész képességei olvadtak össze benne kemény,

nem bomló ötvözetté.”

Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
5. b) Milyen mesterségek területén szerzett Gutenberg különleges jártasságot és mindez miben segítette találmánya létrehozásában? Egészítse ki a táblázatot! (6, 9) 
(Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
napi tíz órai munkával 5000 betűt készített
betűöntő műszer, sajtógép megalkotása
vésnök
gyakorlati technikus
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
6. Gutenberget kritikával is illeti a szerző. (7, 8)
a) Jelölje meg, miben állt a szöveg szerint Gutenberg tévedésének lényege!A nyomtatásban a középkori, gazdagon díszített, kézzel írott könyv számtalan betűcsatolását kívánta utánozni ahelyett, hogy 25-30 írásjelet alkotott volna.
Művész is volt, ösztönösen megérezte anyagának formanyelvét.
Eszközei és módszerei olyan tökéletesek, hogy négyszáz éven át nem volt mit változtatni rajtuk, sőt utódainak egyszerűsíteniük kellett a technikáját.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
6. Gutenberget kritikával is illeti a szerző. (7, 8)
b) A szöveg szerzője pozitívan ítéli meg Gutenberg tévedését. Milyen kifejezések utalnak erre az értékítéletre a szövegben?„félreismerése a lángelme, ha úgy tetszik, a művész tévedése volt”
"az írott betű törvényét és célját rótta a nyomtatottra"
„zseniális félreismerés”
„művész ösztöne irányította”
"fel sem ismerte a gépi írás, a nyomtatás öntörvényűségét"
„megérezte anyagának formanyelvét”
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
8. Számos személy neve jelenik meg a szöveg egészében. Néhány személyt a szerző párhuzamba állít Gutenberggel, míg mások kapcsán azt mutatja be, hogyan segítette Gutenberg találmánya az ő tevékenységüket. Az itt felsorolt személyek esetében jelölje meg, hogy a szerző szerint mi a hasonlóság alapja! Kolumbusz Kristóf Gutenberghez hasonlóan ő is reneszánsz alkotó.
Coster Ő is a könyvnyomtatás föltalálásán dolgozott.
Michelangelo Gutenberghez hasonlóan korábbi eredményekre épített
Galilei Az ő tevékenysége is az újkor határát jelentheti.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
8. b)/1. Az alábbi személyek komoly segítséget kaptak Gutenberg találmányától, a nyomtatott könyvtől. Miben állt a segítség? (11, 12) 
Kolumbusz Kolumbusz így könnyebben és gyorsabban adhatta közre az emlékiratait.
Kolumbusz egy nyomtatott könyv alapján számította ki a tengeri út lehetséges módját.
Mivel maga Kolumbusz is könyvkereskedő volt, a találmány föllendítette az üzletét.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
8. b)/2. Az alábbi személyek komoly segítséget kaptak Gutenberg találmányától, a nyomtatott könyvtől. Miben állt a segítség? (11, 12) 
GalileiNyomtatott könyv alapján számította ki a tengeri út lehetséges módját.
Maga is könyvkereskedést nyithatott.
Megtudhatta, hogy Kopernikusz milyen elméletet dolgozott ki.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
10. A 10. bekezdést a képszerűség, az esszéisztikus stílus jellemzi. Emeljen ki a bekezdésből olyan nyelvi-stilisztikai jellemzőket és / vagy jellegzetes szófordulatokat, amely igazolja ezt az állítást!  hasznosabb s istenibb
isteni dicséret
teremtő mozzanatot
mélyre tekintő elméi
akárki más
a párizsi Sorbonne tanára
gyakorlati kivitel
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
7. Az alábbi négy mondat közül kettőben olyan információ van, amely ellentmond a szöveg állításainak. Válassza ki a hibásnak tartott két mondatot!A könyvnyomtatás fölénye a tömegtermelésben van, és Gutenberg találmányának fontossága ebben mutatkozik meg.
A polgárság erőtlen, a szellemi, a műszaki, a mesterségbeli feltételek nem adottak, Gutenberg mégis képes volt egy máig ható találmány megalkotására.
Gutenberg azért dolgozott megszállottan találmányán, hogy sok pénzt keresve családot alapítson.
Zseniális ötlete, a mozgatható betű elve évszázadokra megoldotta a sokszorosítás problémáját.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát.  
9. A szöveg szókincsét, stílusát egyszerre jellemzi a szakszerű, pontos kifejezések használata és a képszerű, esszéisztikus megfogalmazásmód. Válassza ki, melyik három kifejezés tartozik a szaknyelvi nyelvváltozathoz az alábbi kifejezések közül szövegbeli értelmük, szerepük alapján! nyomtatás öntörvényűsége
öntőműszer
betűbélyegző
lángelme
alkotóképesség
tipográfia
ipar
Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
Az alábbi két feladat közül az egyiket kell megoldania! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás
Az alábbi két feladat közül az egyiket kell megoldania! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

A foglalkozás befejeződött.

0