Bevezető
0/0 Pont
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (1-10. feladat)
0/0 Pont
Műértelmező szöveg alkotása
0/0 Pont
Reflektáló szöveg alkotása
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad. 
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
1. Az Esti Kornél énekét gyakran értelmezik Kosztolányi ars poeticájaként. Milyen érvekre támaszkodhat ez a megközelítés?a felszólítások tágabb értelemben a saját költészeteszmény megfogalmazásaként foghatók fel
Esti Kornél alakja bizonyos értelemben megfeleltethető a szerző figurájának
a cím azt jelzi, hogy a beszélő (Esti Kornél) alkotó, a szöveg tárgya pedig a költői alkotás
a természetből vett költői képek sokasága számos ars poeticában felfedezhető
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
2. Az Esti Kornél novellaciklus első fejezete a szereplőként felléptetett szerző és a címszereplő között mutatkozó nézetkülönbségeket is kiemeli. Miben fejezi ki ezt a nézetkülönbséget az alább idézett részlet? Milyen következménnyel jár ennek hangsúlyozása az Esti Kornél éneke ars poeticaként történő értelmezésére? Fejtse ki álláspontját 4-5 összefüggő mondatban!  (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)
 

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
3. Babits Mihály a Nyugat Könyvről könyvre rovatában rövid kritikát jelentetett meg az Esti Kornélról, amelyhez a következő számban további megjegyzéseket fűzött, többek között az alábbi lábjegyzetet.
 
a) Milyen szerepet tulajdonít Babits a saját kritikájának az Esti Kornél éneke megszületésében?  a kritikából úgy tűnik, Kosztolányi az Esti Kornél énekét mintegy válaszként is írta Babitsnak
Babits soraiból kiolvasható, hogy az Esti Kornél nevet ő sugalmazta Kosztolányinak
Babits örömmel nyugtázza, hogy Kosztolányi dicséretnek vette az az ő korábbi kritikáját
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
3. Babits Mihály a Nyugat Könyvről könyvre rovatában rövid kritikát jelentetett meg az Esti Kornélról, amelyhez a következő számban további megjegyzéseket fűzött, többek között az alábbi lábjegyzetet.

 b) Babits a vers egyik szöveghelyéhez is megjegyzést fűz, amikor „korrigálja” Kosztolányi egyik mondatát. E javítás nyomán kitűnik, hogy Babits ebben az esetben – szándékosan vagy akaratlanul – figyelmen kívül hagyta a „szomorú sár” szókapcsolat átvitt értelmű jelentését. Hogyan határozható meg az idézett szókapcsolat e jelentése?  a kifejezés utalás a bibliai teremtéstörténetre, mely szerint az ember porból vétetett, majd halálával visszatér a porba
a költeményt nyitó paradoxon („légy mint a minden, / te semmi”) ugyancsak felfogható oly módon, hogy az a minden létező mögött / a minden dolog mélyén rejlő semmire vonatkozik
a „szomorú sár” kifejezés az elmúlást jelöli a sár-test metonímia toposzának mozgósítása révén
a "szomorú sár" az életben fölmerülő gondokra, problémákra (pl. betegségek, szegénység, magányosság) utal
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
4. Mennyiben látszik alátámasztani Babitsnak az Esti Kornél éneke keletkezéséről vallott felfogását az alábbi idézet?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a „Minden búvárnak oly nagy / a képe” mondatot a jelentés egyik szintjén akár Babitsnak címzett „üzenetként” is érthetjük
a ’búvár’ Esti Kornél énekében olvasható jellemzéséről feltételezhető, hogy visszautal Babits egykori versére
a víz alatti világ élőként, elevenként való megjelenítése párhuzamként köszön vissza a Kosztolányi-versben
a Kosztolányi-vers lírai énjétől alapvetően idegen művészetfelfogás képviselőjeként teszi gúny tárgyává a mélységeket kereső búvárt
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
4. Mennyiben látszik alátámasztani Babitsnak az Esti Kornél éneke keletkezéséről vallott felfogását az alábbi idézet?Kosztolányi paradoxona valóban vitatkozni látszik Babits megállapításával, amennyiben a játékosság, a „felszínesség” semmiségeit az emberi lét legfontosabb tartalmaiként mutatja fel
Babits fordulata: „semmiséget naggyá teszi”, leglátványosabban a vers zárlatában köszön vissza: „légy mint a semmi, te minden”
Kosztolányi a vers megírásával Anatole France nyomdokain kívánt haladni
Babits kritikájának első részében több olyan kifejezés fordul elő, amely Kosztolányi versében kulcsfontosságú szerepet tölt be
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
5. Babits és Kosztolányi viszonya pályájuk kezdetén korántsem volt ennyire konfliktusokkal teli. Laczkó Géza Királyhágó című életrajzi regényéből idézünk, a részlet segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!
 
a) Hol játszódik a ’valóságban’ a lenti jelenet?a Négyesy-szemináriumon
a Niklay-szemináriumon
a szegedi egyetem bölcsészkarán
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
5. Babits és Kosztolányi viszonya pályájuk kezdetén korántsem volt ennyire konfliktusokkal teli. Laczkó Géza Királyhágó című életrajzi regényéből idézünk, a részlet segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

 b) Melyik regényalaknak ki felel meg a valóságban? az aszkéta arcú diák Négyesy László
Niklay László Babits Mihály
a raccsoló fiatalember Kosztolányi Dezső
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
6. Kosztolányi közismerten elkötelezett nyelvművelő volt. Az Esti Kornél éneke alábbi részlete mégis tartalmaz egy olyan megoldást, amelyet nyelvhelyességi hibának is tekinthetnénk, ha nem versben fordulna elő.

b) Mi a „hiba”?
Az életen, a szinten,
a fénybe kell kerengni,
légy mint a minden,
te semmi.nincs olyan magyar szó, hogy "kerengni"
a ’fénybe” szóalak olyan határozói szerepben van, amely a ’hova’? kérdésre válaszol
a "légy" után vesszőt kellett volna tenni, mivel alárendelő mellékmondatot vezet be
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
6. Kosztolányi közismerten elkötelezett nyelvművelő volt. Az Esti Kornél éneke alábbi részlete mégis tartalmaz egy olyan megoldást, amelyet nyelvhelyességi hibának is tekinthetnénk, ha nem versben fordulna elő.

c) Ebben az esetben miért nem tekinthető hibának, hogy a szerző ezt a nyelvi megoldást választotta?
Az életen, a szinten,
a fénybe kell kerengni,
légy mint a minden,
te semmi. jelen esetben olyan nyelvtani lazaságról van szó, amely a beszélt nyelvben viszonylag gyakori
a nyelvi hiba ebben az esetben csak leírva látszik, kimondva nem
csak így jött ki a rím Kosztolányinak
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
7. Az alábbi részletben szerepel egy kifejezés, amelynek jelentése az adott szövegkörnyezetben nem egyezik meg a megszokott, köznapi jelentéssel.

a) Határozza meg a ’látszata valaminek’ kifejezés köznapi jelentését!  
Légy az, ami a bölcs kéj
fölhámja, a gyümölcshéj
remek ruhája, zöld szín
fán, tengeren a fölszín:
mélységek látszata. valaminek a látszata azt jelenti, hogy a szemlélő szándékos megtévesztés áldozata
valaminek a látszata azt jelenti, hogy az adott dolog ténylegesen nincs jelen, érzékelése tévedésen, csalódáson alapul
valaminek a látszata azt jelenti, hogy minden ember más-más módon érzékeli és értelmezi a valóságot
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
7. Az alábbi részletben szerepel egy kifejezés, amelynek jelentése az adott szövegkörnyezetben nem egyezik meg a megszokott, köznapi jelentéssel.

b) Milyen, a köznapi jelentéstől eltérő jelentésréteg tulajdonítható a ’látszata valaminek’ kifejezésnek az Esti Kornél éneke adott szöveghelyén?
Légy az, ami a bölcs kéj
fölhámja, a gyümölcshéj
remek ruhája, zöld szín fán,
tengeren a fölszín:
mélységek látszataa „mélységek látszata” utal valami alapvetően sekély(es)re, amely azonban mélynek látszik
a szerző a hétköznapi, olykor akár sekélyes témák megéneklése mellett tesz hitet e szófordulattal
a vers szövege a ’felszínes mélység’, illetve a ’mély felszínesség’ paradoxonát variálja
a köznapi jelentés és a szövegbeli jelentés síkja között feszültség mutatkozik
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
8. Az Esti Kornél éneke előszeretettel alkalmaz mellérendelő, illetve halmozásos szerkezeteket. Magyarázza meg 2 érdemi tényező megjelölésével, mit mond el ez a szerkezet a vers költészetfelfogásáról az alább idézett szöveghelyen! 

s élj addig, míg a lélek,
szépség, vagy a szeszélyek,
mert – isten engem – én is,
én is csak addig élek. lélek, szépség, szeszély a vers szövegében kis túlzással szinonimának tekinthető
a költészet csak addig él, amíg a költő képes esztétikus tartalommal megtölteni
az azonos mondatrészi szerep közelíti egymáshoz a főnevek jelentését, azaz mintegy „rokon értelmű” szavakként állítja be őket
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
9. Kapcsolja össze, milyen retorikai eszközre/stíluseszközre példák az alábbiak!míly tömör a hígság paradoxon
kesztyűje mint a mázsa metafora
kalandor csörgő hasonlat
bohóc-üresség költői jelző
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
10. Kosztolányi nemcsak az Esti Kornél énekében, hanem más költeményeiben is szívesen alkalmazott virtuóz rímeket. Melyik művéből származnak az alábbi különleges rímek? Adja meg a művek címét! 

a) Van már kenyerem, borom is van,
van gyermekem és feleségem.
Szivem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem. Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
10. Kosztolányi nemcsak az Esti Kornél énekében, hanem más költeményeiben is szívesen alkalmazott virtuóz rímeket. Melyik művéből származnak az alábbi különleges rímek? Adja meg a művek címét!

b) künn az előcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsőn bucsúzott,
előkelő úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriásaSzövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
10. Kosztolányi nemcsak az Esti Kornél énekében, hanem más költeményeiben is szívesen alkalmazott virtuóz rímeket. Melyik művéből származnak az alábbi különleges rímek? Adja meg a művek címét!

c) Érett belét mutatja, lásd, a dinnye,
fehér fogától villog vörös inye,
kövér virágba bújik a darázs ma,
a hosszu út után selymes garage-ba,
méztől dagadva megreped a szőlő,
s a boldogságtól elnémul a szóló. Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
10. Kosztolányi nemcsak az Esti Kornél énekében, hanem más költeményeiben is szívesen alkalmazott virtuóz rímeket. Melyik művéből származnak az alábbi különleges rímek? Adja meg a művek címét!

d) az, aki él és az, aki fél és
látja a törvényt, reszketve, de higgadt
lépttel megy a sírhoz, az értelem égő
lámpája kezében,
megvetve, mi barbár,
mindazt, mi hazugság. Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Olvassa el figyelmesen Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című alkotását, és válaszoljon a kérdésekre! 
6. Kosztolányi közismerten elkötelezett nyelvművelő volt. Az Esti Kornél éneke alábbi részlete mégis tartalmaz egy olyan megoldást, amelyet nyelvhelyességi hibának is tekinthetnénk, ha nem versben fordulna elő. a) Melyik a „hibás” szókapcsolat? 

Az életen, a szinten, 
a fénybe kell kerengni, 
légy mint a minden, 
te semmi.Az életen, a szinten
a fénybe kell kerengni
te semmi
légy mint a minden
MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEG ALKOTÁSA
 
(A program nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

REFLEKTÁLÓ SZÖVEG ALKOTÁSA
(A program nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

A foglalkozás befejeződött.

0