Reneszánsz és a barokk
0/0 Pont
Reneszánsz és a barokk

Reneszánsz jelentése: ‘újjászületés’. Korstílus, amelyben az ember áll a középpontban. A reneszánsz művészek elfordultak a középkori gótikától, és új művészeti stílust alkottak. Eszményüknek az ókori görög és római (antik) művészetet tekintették. A középkortól eltérően a művészek érdeklődése a látható, e világi élet fordult, és nem maradtak névtelenek, műveiket kézjegyükkel látták el. 
A barokk jelentése: ‘különös, szokatlan’. Korstílus, amelyben a reneszánsz letisztult, szimmetriára épülő stílusát felváltja a pompa, túldíszítettség és a monumentalitás. Az emberközpontú világképet felváltja a tapasztalaton túli világ. A barokk szerzők műveltségeszménye a reneszánszhoz hasonlóan az antikvitás marad, az antik szerzőket továbbra is követendő példaként tartják. 

Újra (39) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Janus Pannonius
Ki látható a képen?
Zrínyi Miklós
Ki látható a képen?
William Shakespeare
Ki látható a képen?
Balassi Bálint
Ki látható a képen?
Giovanno Boccaccio
Ki látható a képen?
Mikes Kelemen
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Claudius, Horatio?
William Shakespeare: Hamlet
Melyik szerzőről van szó: Magyar reneszánsz költő, a magyar nyelvű irodalom első nagy klasszikusa. Istenes, szerelmes és vitézi verseiről ismert.
Balassi Bálint
IRODALMI FOGALOM: Korstílus, amelyben a reneszánsz letisztult, szimmetriára épülő stílusát felváltja a pompa, túldíszítettség és a monumentalitás.
barokk
IRODALMI FOGALOM: ’Krisztus utánzása’, barokk eszménykép, kulcsfogalom, mely az ember számára a krisztusi életút követését teszi kötelezővé.
imitatio Christi
Melyik szerzőről van szó: „The Bard”. Világhírű reneszánsz drámaíró, színháza a londoni Globe. Vígjátékokat, királydrámákat és tragédiákat írt.
Shakespeare
Melyik szerzőről van szó: Itáliai reneszánsz szerző, fő műve a 100+1 történetből álló novelláskötet, a Dekameron.
Boccaccio
IRODALMI FOGALOM: a gúnynál elnézőbb stilisztikai eszköz, dicséretbe burkolja a negatív vélekedést, oly módon, hogy a szövegösszefüggés utal a fordított jelentésre
irónia
Hogy hangzik Balassi Bálint: Egy katonaének első két sora?
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? / Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él
Melyik szerzőről van szó: Magyar reneszánsz költő. A magyar irodalom történetének első név szerint ismert költőegyénisége. Latinul írta költeményeit. Elégiáival és epigrammáival ismerkedünk meg tanulmányaink során.
Janus Pannonius
IRODALMI FOGALOM: A műalkotás sajátos kompozíciós formája, melyben a nyitány és a zárlat formai-motivikus vagy tartalmi szempontból megegyezik.
keretes szerkezet
Hogy hangzik Balassi Bálint: Adj már csendességet… első két sora?
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! / Bujdosó elmémet ódd bútúl szívemet, kit sok kín fúr!
IRODALMI FOGALOM: Epikus vagy drámai művek szereplőinek a mű értékrendje szerint pozitív irányú változása.
jellemfejlődés
Melyik szerző melyik művében szerepel: II. Rákóczi Ferenc?
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
IRODALMI FOGALOM: Korstílus, amelyben az ember áll a középpontban. Jelentése: ‘újjászületés’.
reneszánsz
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Demirhám, Deli Vid?
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
IRODALMI FOGALOM: Gúnyos, komikus stílushatású, a jellemző tulajdonságjegyeket felnagyító utánzás.
paródia
IRODALMI FOGALOM: az ókori görög irodalomban minden disztichonban írt hosszabb költemény neve, később bánatot, fájdalmat kifejező versre alkalmazták az elnevezést
elégia
Folytasd a memoritert: Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútúl szívemet, kit sok kín fúr!
IRODALMI FOGALOM: A kései barokk és a klasszicizmus között jelentkező stílusirányzat a 18. században.
rokokó
Folytasd a memoritert: Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, (Balassi Bálint: Egy katonaének)
IRODALMI FOGALOM: bokorrím
Olyan rímszerkezet, amelyben a rímelő sorok négyes rímcsoportot alkotnak, rímképlete: aaaa.
IRODALMI FOGALOM: fiktív levél
Az irodalmi levél válfaja, melynek címzettje általában kitalált vagy már elhunyt személy.
IRODALMI FOGALOM: Krisztus bajnoka. A barokk kor embereszménye, jellemzője a szinte hősies erkölcsi tisztaság.
athleta Christi
Melyik szerzőről van szó: Magyar barokk költő és hadvezér, horvát bán. Fő műve egy barokk eposz, a Szigeti veszedelem, melynek főhőse a költő dédapja.
Zrínyi Miklós
Melyik szerzőről van szó: Fiktív leveleiről ismert barokk szerző. Legfontosabb munkája a 207 fiktív levelet tartalmazó Törökországi levelek.
Mikes Kelemen
IRODALMI FOGALOM: A korstílusnál szűkebb fogalom, egy vagy több művészeti ágra terjed ki, melynek alkotóit elsősorban stílusjegyeik kötik össze.
stílusirányzat
Folytasd a memoritert: Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! (Janus Pannonius: Pannónia dicsérete)
IRODALMI FOGALOM: Shakespeare drámai műveinek egy csoportja, e művek főszereplője egy-egy uralkodó
királydrámák
IRODALMI FOGALOM: anekdota
Rövid, tanulságos történet, ami legtöbbször csattanóval zárul.
Hogy hangzik Janus Pannonius: Pannónia dicsérete első két sora?
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, / S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Tybalt, Mercutio, Lőrinc barát?
William Shakespeare: Romeo és Júlia
IRODALMI FOGALOM: a reneszánsz eszmei háttere, középpontjában az ember és az antik kultúra eszménye és annak tisztelete áll
humanizmus
IRODALMI FOGALOM: kisepikai műfaj, mely rendszerint egyetlen, rövidre fogott, de nagyon jellemző eseményt mond el. Rövidebb, mint az elbeszélés, és csattanóval zárul
novella
A foglalkozás befejeződött.

0