Bevezető
0/0 Pont
Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (1-9. feladat)
0/0 Pont
Műértelmező szöveg alkotása
0/0 Pont
Reflektáló szöveg alkotása
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad. 
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
1. Miben különbözik Wacha Imre és Mártonfi Attila szótárterve? A szempontok alapján töltse ki az alábbi táblázatot! (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
elektronikus
a költői életmű
a teljes életmű
kézírással, írógéppel feljegyzett
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
2. a. Az új szótár tulajdonneveket is fog tartalmazni. Adja meg teljes névvel, kik a megszólítottjai az alábbi, József Attila költeményeiből származó részleteknek!



SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
2. b. Az új szótár tulajdonneveket is fog tartalmazni. Adja meg teljes névvel, kik a megszólítottjai az alábbi, József Attila költeményeiből származó részleteknek!



SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
2. c. Az új szótár tulajdonneveket is fog tartalmazni. Adja meg teljes névvel, kik a megszólítottjai az alábbi, József Attila költeményeiből származó részleteknek!



SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
2. d. Az új szótár tulajdonneveket is fog tartalmazni. Adja meg teljes névvel, kik a megszólítottjai az alábbi, József Attila költeményeiből származó részleteknek!



SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
3. A készülő szótár metrikai megállapításokat is tartalmaz. A feladatok a fenti versrészletekre (lásd 2. feladat) vonatkoznak. 
 
a) Állapítsa meg a 2. d) idézet verselését!




 
 
 
 
 Verselési rendszer:   
 
 Strófa:   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
3. A készülő szótár metrikai megállapításokat is tartalmaz. A feladatok a fenti versrészletekre (lásd 2. feladat) vonatkoznak.
b) Válaszoljon a 2. c) versrészlet rímeire vonatkozó feladatokra!




 
 
 
 
A rímképlet:     
 
A rímek minősége (tiszta rím / asszonánc):   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
4. A készülő mű egyik újdonsága a költői alkotások műfaji meghatározása. Milyen nehézségekkel kell szembenézni a József Attila-életmű, tágabb értelemben a 20. századi költészet kapcsán a műfajok megnevezésekor?



a különféle lírai műfajok közti határokat már a romantikus költészet is feloldotta, jellemző a műfajkeveredés; a töredék
a lírai műfajok közötti különbségek nemcsak a modern költészetben, de már a klasszikus művek esetében is esetlegesek voltak
a hagyományos műfaji kategóriákkal a költemények jelentős része már nem írható le
az avantgárd már tudatosan törekedett a műfaji szabályok fellazítására
gyakori a költemények különböző szempontú csoportosítása a műfaji meghatározás helyett
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
5. a. Válassza ki a felsoroltak közül az alábbi József Attila-költemények műfaját vagy verstípusát! 
A Dunánál



gondolati költemény
alkalmi költemény
népies műdal
óda
ekloga
programvers
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
5. b. Válassza ki a felsoroltak közül az alábbi József Attila-költemények műfaját vagy verstípusát! 
Tudod, hogy nincs bocsánat



létösszegző vers
bordal
önmegszólító vers
epigramma
idő- és értékszembesítő vers
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
5. c. Válassza ki a felsoroltak közül az alábbi József Attila-költemények műfaját vagy verstípusát! 
Ringató



költői levél
létösszegző vers
dal
elégia
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
5. d. Válassza ki a felsoroltak közül az alábbi József Attila-költemények műfaját vagy verstípusát! 
Külvárosi éj



ballada
elégia
tájvers
gondolati költemény
episztola
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
6. A szöveg szerint a költői életművet erős motívum- és szimbólumháló jellemzi, melybe beletartozik az intertextualitás, az átvétel, áthallás is. Tekinthető-e tudatos átvételnek az alább kiemelt költői kép? Fogalmazza meg véleményét a költői kép értelmezésével, és álláspontját támassza alá legalább 3 érdemi megállapítással! (A rendszer nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
7. Nevezze meg, hogy a 6. feladat két versrészletéből vett példák milyen szóképek, alakzatok!



„a föld... mint félérésű citrom” hasonlat
„nézik, nézik” ismétlés
„tulajdon / Terhe nyomásától” metonímia
„szivem” enjambement
„nézik a csillagok” megszemélyesítés
„semmi ágán” metafora
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
8. A szótárban „Az első függelék az esetek és jelek-ragok statisztikai feldolgozását adja majd”. Vizsgálja meg alaktani szempontból az alábbi szavakat! Használja a következő jelöléseket: szótő = 1, képző = 2, jel = 3, rag = 4! (pl. félérésű = 1+1+2+2)



hangtalan =   
nyomásától =   
vizekkel =   
ágán =   
SZÖVEGÉRTÉSI ÉS NYELVI-IRODALMI MŰVELTSÉGI FELADATSOR
9. „József Attila alkotói módszerének jellemző vonása a szövegváltozatok nagy száma.” E kijelentés indoklásaként hasonlítsa össze az Eszmélet című költemény egyik szakaszának előzményét és végső változatát! Válassza ki a listából a helytálló megállapításokat! 

 
 
 
 
 
 
 



míg az előzmény páros rímekkel, a végleges változat kizárólag keresztrímekkel dolgozik
a végeleges változat zaklatottabb hangulatú, melyet a költő a központozással is jelez
a két változat az első két, illetve az utolsó két sorban szinte megegyezik
az előzmény de kötőszóval nyomatékosított ellentétes mellérendeléseit a megengedő és kapcsolatos viszony váltja
a beszédmód előzménybeli zaklatottságát a végső változat meditatív jellege váltja, ezt jelzi a modalitás egyöntetűsége, a kérdés mellőzése
a tényleges gondolati különbség az eltérő szöveg- és képi világban van
MŰÉRTELMEZŐ SZÖVEG ALKOTÁSA
 Tandori Dezső A Semmi Kéz című költeménye a konkrét vershelyzetet meditatív reflexióval kapcsolja össze. Értelmezésében mutassa be a szöveg e két szintjének belső összefüggéseit! Kifejtésében térjen ki a ’Semmi Kéz’ szókapcsolat lehetséges értelmezéseire is! Megoldása 400-800 szó terjedelmű legyen!  

REFLEKTÁLÓ SZÖVEG ALKOTÁSA  

A foglalkozás befejeződött.

0