Bevezető
0/0 Pont
Fónagy Zoltán: „Egyik nap úgy, mint a másikon” – Életritmus és időbeosztás a hagyományos társadalomban
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
1. Következtessen a szöveg egésze alapján, válassza ki, hogy az alábbi források közül melyik az a kettő, amelyre nem támaszkodik a szöveg szerzője!- Kölcsey Ferenc naplója
- korabeli levelezés/ek
- Újfalvi Sándor leírása
- egyházi anyakönyvek
- népmesék / népdalok
- emlékiratok
- Kazinczy Ferenc visszaemlékezése
- bírósági iratok / periratok / tanúvallomások
- naplók / útleírások
- kalendáriumok
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
2. Csoportosítsa az idővel összefüggő kifejezéseket és élményeket az idő kétféle megközelítésmódja szerint!


fizikai idő

emberi érzékelés
szólások: rohanó idő, gyorsuló idő, ólomlábakon vánszorgó idő)
az időészlelése eseményekhez, történésekhez kötődik
az idő sohasem egyformán telik
az időtartam érzete függ az életkortól
a modern világ gyorsuló idő képzete
a szólások: malmok egyhangú munkája, a kerék körforgása
a ciklikus időfelfogás
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
3. Válassza ki az olvasott szöveg  4 műfaji jellemzőjét! egymással szemben álló vélemények ütköztetése
anekdoták közbeiktatása
közérthető szókincs
a cím és alcímek egyszerre érdeklődéskeltő és tudományos igényű
a tényszerű közlések és a szerzői vélemény jól elkülönül
az egyes bekezdések más-más szempontból járják körül a témát
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
5. Mi jellemzi a munka és az idő szoros kapcsolatát kifejező régi mértékegységeket!  Válassza ki a 3 jellemzőt! (2, 3)- az ilyen mértékegységekhez igazodva kellett a munkákat elvégezni
- az idő tartamát az elvégzett tevékenységre fordított idővel fejezték ki
- az ilyen mértékegységek minden kultúrában megegyeznek egymással
- ezek a mértékegységek tapasztalaton és becslésen alapulnak
- a konkrét mértékegységek kultúránként különbözhetnek
- meghatározzák a munkaórák pontos mennyiségét
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
6. A szerző állításainak bizonyításához konkrét példákat említ. 
 Csoportosítsa az állításokat aszerint, hogy kinek a példájával igazolta a szerző! (3, 6, 7, 8)


Újfalvi Sándor

földmérő mérnök

Kazinczy Ferenc
A vidéki nemesség életében még alig játszott szerepet az óra.
A természet után tájékozódtak az idő múlásáról.
Az életritmusa igazodott a természet által diktált ritmushoz.
Életritmusa ugyanúgy alakult, ahogy a parasztságé.
Az utazások ráérősséggel zajlottak.
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
7. Milyen okokkal magyarázható, hogy a 19. század első felében a különben is ritka utazások „szinte felfoghatatlan ráérősséggel zajlottak”? Válassza ki a szövegben is megemlített 3 okot! (7) - az utazáshoz kapcsolódó kitérők
- a közlekedési eszközök lassúsága
- az útviszonyok kiszámíthatatlansága
- nem igényelték a találkozások idejének pontos meghatározását
- a települések közötti nagy távolságok
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. a Igaz vagy hamis? 

 1827-től őrzik a levéltárak az egyházi anyakönyvek másolatát.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. b Igaz vagy hamis? 

 A 19. sz. első felében a mezőgazdasági termelés a természeti idő ciklusait követte.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. c Igaz vagy hamis? 

 A feladatorientált munkavégzés feltétele a pontos időmérés.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. d Igaz vagy hamis? 

 A 19. századi élet ráérős és pazarló volt.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. e Igaz vagy hamis? 

 A dátumozást támogatta a hírlapirodalom növekedése is.Igaz
Hamis
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
8. f Igaz vagy hamis? 

 Az évszakokhoz csak az iparosoknak nem kellett alkalmazkodniuk.Hamis
Igaz
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
9. Melyik bekezdéshez tartozhatnának az alábbi tények, adatok? Írja a vonalra a bekezdés számát!  a) 1895. október 1-jétől kötelező lett az állami anyakönyvezés.   . 

b) Az írni-olvasni tudás terjedése – mindenekelőtt a férfiak körében – a 19. század elején vette
kezdetét, szinte egy időben a reformkor kulturális és politikai mozgalmával.   .

c) A néphit szerint Luca a nevenapján végzett munkák (fonás, szövés, lúgzás, kenyérsütés,
meszelés) tilalmainak megszegőit megbüntette.   . 

d) A 19. század második felében már nem luxuscikk a mechanikus óra, elfoglalja
megkülönböztetett helyét a polgári otthonokban.   .
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
10. A szerző a szövegét három alcímmel tagolja. Értelmezze legalább 2 érdemi közléselemmel a ’Boldog időtlenség’alcímet! 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
11. Mivel magyarázható a szöveg alapján, hogy Petőfi Sándor születésének napját (1823. január 1.) máig viták kísérik?  (10)  - Nem volt jellemző a pontos   , így az éjféli időpont
(dec. 31. – jan.01. ) pontos azonosítása szinte lehetetlen volt.
- Nem volt mindenütt elterjedt    dátumozás.
- A    egyre terjedő aránya még nem bizonyíték arra, hogy a költő születésnapját pontosan lehetne datálni. 
- Az    másolatát csak
1827-től kellett elhelyezni a megyei levéltárakban.
- Az    csak könnyebben megállapíthatóvá lett, de nem vált hitelessé (pl. a levéltárba
leadott másolatban lehettek hibák). 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Az egyes feladatokban zárójelben adjuk meg a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
12. A 2. bekezdés egyik sajátos kifejezése az ’óra diktatúrája’. Milyen szerzői álláspontot fejez ki az idézett kifejezés? Egyetért vagy vitatja a szerző véleményét? Legalább 3 érvvel válaszoljon! 

A foglalkozás befejeződött.

0