Antikvitás
0/0 Pont
Középkor és a Biblia
0/0 Pont
Reneszánsz és a barokk
0/0 Pont
A felvilágosodás irodalma
0/0 Pont
Romantika
0/0 Pont
20. századi magyar irodalom
0/0 Pont
Antikvitás

Az ókori görög és római művelődés egésze. Az ebben a korszakban élt művészek alkotásai a mai napig inspirációként szolgálnak az utókor számára.

Újra (43) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Homérosz
Ki látható a képen?
Anakreón
Ki látható a képen?
Szophoklész
Ki látható a képen?
Catullus
Ki látható a képen?
Horatius
Ki látható a képen?
Vergilius
IRODALMI FOGALOM: tragédia
drámai műfaj, amelynek uralkodó esztétikai minős­ége a tragikum, főszereplője a tragikus hős
Melyik szerzőről van szó: A „vak énekmondó”. Eposzai, az Iliász és az Odüsszeia miatt a legnagyobb hatású görög szerző.
Homérosz
IRODALMI FOGALOM: hexameterből és pentameterből álló időmértékes versforma
disztichon
Melyik szerzőről van szó: A „pogány szent”. Eklogái (pásztorkölteményei) és eposza, az Aeneis miatt az egyik legnagyobb hatású római szerző.
Vergilius
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Aeneas, Dido?
Vergilius: Aeneis
IRODALMI FOGALOM: carpe diem
Ragadd meg a napot. Horatiustól származó szállóige, amely szerint érdemes kihasználni az adott pillanat lehetőségeit
Melyik szerzőről van szó: Római szerző, alapelvei: „Carpe diem!” („Ragadd meg a napot!”) és „Aurea mediocritas” („Arany középút”). Ódái nagy hatással voltak a későbbi korok művészeire, különösképpen a klasszicista költőkre és gondolkodókra.
Horatius
IRODALMI FOGALOM: rövid, egyszerű szerkezetű lírai költemény, egyetlen érzelmet fejez ki, gyakori benne a visszatérő, refrénszerű sor, könnyen énekelhető
dal
Melyik műben hangzik el: Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs semmi csodálatosabb.
Szophoklész: Antigoné
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): az eposz elején segélykérés az eposzi költészet múzsájától
invokáció
IRODALMI FOGALOM: aurea mediocritas
arany középút. Horatiustól származó gondolat, amely szerint kerülni kell a végleteket
IRODALMI FOGALOM: katarzis
megrendültség, megtisztulás
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): csodás elem, isteni közbeavatkozás
deus ex machina
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Pénelopé, Télemakhosz?
Homérosz: Odüsszeia
IRODALMI FOGALOM: rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozásából képződő versritmus
időmértékes verselés
IRODALMI FOGALOM: a három műnem egyike, amelyre nagyfokú személyesség, érzelmek, hangulatok ábrázolása, nyelvi sűrítettség jellemző
líra
IRODALMI FOGALOM: komédia
drámai műfaj, amelynek uralkodó esztétikai minő­sége a komikum
IRODALMI FOGALOM: kötött formájú nagyepikus műfaj, hősköltemény.
eposz
Folytasd a memoritert: S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít. (Anakreón: Gyűlölöm…)
Melyik szerzőről van szó: Görög drámaíró, a tragikus triász tagja. Tragédiáit a mai napig színre viszik.
Szophoklész
IRODALMI FOGALOM: lírai műfaj, fenséges tárgyról emelkedett stílusban írt költemény
óda
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): az eposz elején tárgymegjelölés
propozíció
Melyik szerzőről van szó: Római költő, kedvelt témája a szerelem. A Gyűlölök és szeretek… kezdetű epigramma szerzője.
Catullus
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): enumeráció
seregszemle
IRODALMI FOGALOM: strófa
versszak
Folytasd a memoritert: Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott
s hosszan hányódott, földúlván szentfalu Tróját… (Homérosz: Odüsszeia)
IRODALMI FOGALOM: himnusz
istenséget megszólító óda
Melyik szerzőről van szó: Görög költő, verseinek legfőbb témái a bor, mámor és a szerelem.
Anakreón
IRODALMI FOGALOM: a görög dráma hősének az isteneket vakmerően kihívó gőgje, aránytévesztés
hübrisz
IRODALMI FOGALOM (eposzi kellék): in medias res
a dolgok közepébe vágó kezdés
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Akhilleusz, Hektór, Parisz?
Homérosz: Iliász
IRODALMI FOGALOM: ókori görög eredetű műfaj, kezdetben párbeszédes pásztorköltemény
ekloga
IRODALMI FOGALOM: rövid, tömör, csattanós lírai műfaj, amelynek versformája leggyakrabban a disztichon
epigramma
Hogy nevezzük a három irodalmi műnemet?
líra, epika, dráma
IRODALMI FOGALOM: konfliktust, viszonyváltozást megjelenítő, párbeszédes, színpadi mű
dráma
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Kreón, Iszméné?
Szophoklész: Antigoné
Folytasd a memoritert: Gyűlölök és szeretek. Miért? Nem tudom én se, de érzem:
így van ez, és a szívem élve keresztre feszít. (Catullus: Gyűlölök és szeretek…)
Középkor és a Biblia

A középkori irodalom egyházi és világi irodalomra osztható. Az egyházi irodalom elsődleges forrása a Biblia, a középkori világi irodalomra példa a lovagi líra mellett a vágánsköltészet. 

Újra (24) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Dante Alighieri
Ki látható a képen?
François Villon
IRODALMI FOGALOM: örömhír’. a Jézus élettörténetét, tanítását és beszédeit tartalmazó négy újszövetségi könyv neve
evangélium
IRODALMI FOGALOM: azonos tövű szavak ismétlődésén alapuló szóalakzat, például: Világ világa, Virágnak virága
figura etymologica
IRODALMI FOGALOM: az egyházak által hitelesnek, Istentől sugalmazottnak elfogadott bibliai könyvek összessége
kánon
Melyik szerzőről van szó: A költőlegenda. A vágánsköltészet legjelesebb képviselője. Kedvelt versformája a ballada, erre példa: Jó tanítás balladája a rossz életűeknek.
Villon
IRODALMI FOGALOM: zsoltár
verses imádság, himnusz
IRODALMI FOGALOM: olyan verselési forma, amely a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok váltakozásán alapul
ütemhangúlyos verselés
IRODALMI FOGALOM: Vulgata
a Biblia mindkét részének latin fordítása, Jeromos (Hieronymus) műve
Melyik a legrégebbi magyar nyelvemlékünk?
A Halotti beszéd és könyörgés
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Vergilius, Beatrice?
Dante: Isteni színjáték
IRODALMI FOGALOM: a szentek életének, a velük kapcsolatos csodás történeteknek prózai vagy verses elbeszélése
legenda
IRODALMI FOGALOM: valamilyen erkölcsi kérdésre ad választ, tanító célzatú műfaj
prédikáció
Melyik az első magyar nyelven fennmaradt vers?
Az Ómagyar Mária-siralom
IRODALMI FOGALOM: Septuaginta
a Héber Biblia görög fordítása (Kr. e. 3. század)
IRODALMI FOGALOM: az Újszövetség egyes szövegrészeinek műfaja, önmagán túlmutató, allegorikus jelentésű történet
példabeszéd
IRODALMI FOGALOM: ʻtörvény, tanításʼ. Mózes öt könyve, a zsidó nép legrégibb írásos emléke
Tóra
Melyik szerzőről van szó: Az itáliai irodalom legnagyobb alakja. Világhírű műve az Isteni színjáték, témája Dante túlvilági utazása. Három helyszíne: a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom.
Dante
IRODALMI FOGALOM: apokrif
a bibliai kánonba fel nem vett irat
IRODALMI FOGALOM: a középkori történetírás latin nyelvű változata, melyben a szerző kronologikusan írja le az eseményeket
krónika
IRODALMI FOGALOM: egymás után következő szavak kezdőhangjának megegyezése
alliteráció
IRODALMI FOGALOM: evangélisták
a négy evangélium szerzői: Máté, Márk, Lukács és János
IRODALMI FOGALOM: lírai, legtöbbször szerelmes versek énekes előadója a középkorban
trubadúr
IRODALMI FOGALOM: a Jelenések könyve másik elnevezése. Tág értelemben a világ végére vonatkozó jövendölés
Apokalipszis
Reneszánsz és a barokk

Reneszánsz jelentése: ‘újjászületés’. Korstílus, amelyben az ember áll a középpontban. A reneszánsz művészek elfordultak a középkori gótikától, és új művészeti stílust alkottak. Eszményüknek az ókori görög és római (antik) művészetet tekintették. A középkortól eltérően a művészek érdeklődése a látható, e világi élet fordult, és nem maradtak névtelenek, műveiket kézjegyükkel látták el. 
A barokk jelentése: ‘különös, szokatlan’. Korstílus, amelyben a reneszánsz letisztult, szimmetriára épülő stílusát felváltja a pompa, túldíszítettség és a monumentalitás. Az emberközpontú világképet felváltja a tapasztalaton túli világ. A barokk szerzők műveltségeszménye a reneszánszhoz hasonlóan az antikvitás marad, az antik szerzőket továbbra is követendő példaként tartják. 

Újra (39) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Janus Pannonius
Ki látható a képen?
Zrínyi Miklós
Ki látható a képen?
William Shakespeare
Ki látható a képen?
Balassi Bálint
Ki látható a képen?
Giovanno Boccaccio
Ki látható a képen?
Mikes Kelemen
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Claudius, Horatio?
William Shakespeare: Hamlet
Melyik szerzőről van szó: Magyar reneszánsz költő, a magyar nyelvű irodalom első nagy klasszikusa. Istenes, szerelmes és vitézi verseiről ismert.
Balassi Bálint
IRODALMI FOGALOM: Korstílus, amelyben a reneszánsz letisztult, szimmetriára épülő stílusát felváltja a pompa, túldíszítettség és a monumentalitás.
barokk
IRODALMI FOGALOM: ’Krisztus utánzása’, barokk eszménykép, kulcsfogalom, mely az ember számára a krisztusi életút követését teszi kötelezővé.
imitatio Christi
Melyik szerzőről van szó: „The Bard”. Világhírű reneszánsz drámaíró, színháza a londoni Globe. Vígjátékokat, királydrámákat és tragédiákat írt.
Shakespeare
Melyik szerzőről van szó: Itáliai reneszánsz szerző, fő műve a 100+1 történetből álló novelláskötet, a Dekameron.
Boccaccio
IRODALMI FOGALOM: a gúnynál elnézőbb stilisztikai eszköz, dicséretbe burkolja a negatív vélekedést, oly módon, hogy a szövegösszefüggés utal a fordított jelentésre
irónia
Hogy hangzik Balassi Bálint: Egy katonaének első két sora?
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? / Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él
Melyik szerzőről van szó: Magyar reneszánsz költő. A magyar irodalom történetének első név szerint ismert költőegyénisége. Latinul írta költeményeit. Elégiáival és epigrammáival ismerkedünk meg tanulmányaink során.
Janus Pannonius
IRODALMI FOGALOM: A műalkotás sajátos kompozíciós formája, melyben a nyitány és a zárlat formai-motivikus vagy tartalmi szempontból megegyezik.
keretes szerkezet
Hogy hangzik Balassi Bálint: Adj már csendességet… első két sora?
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr! / Bujdosó elmémet ódd bútúl szívemet, kit sok kín fúr!
IRODALMI FOGALOM: Epikus vagy drámai művek szereplőinek a mű értékrendje szerint pozitív irányú változása.
jellemfejlődés
Melyik szerző melyik művében szerepel: II. Rákóczi Ferenc?
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
IRODALMI FOGALOM: Korstílus, amelyben az ember áll a középpontban. Jelentése: ‘újjászületés’.
reneszánsz
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Demirhám, Deli Vid?
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
IRODALMI FOGALOM: Gúnyos, komikus stílushatású, a jellemző tulajdonságjegyeket felnagyító utánzás.
paródia
IRODALMI FOGALOM: az ókori görög irodalomban minden disztichonban írt hosszabb költemény neve, később bánatot, fájdalmat kifejező versre alkalmazták az elnevezést
elégia
Folytasd a memoritert: Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútúl szívemet, kit sok kín fúr!
IRODALMI FOGALOM: A kései barokk és a klasszicizmus között jelentkező stílusirányzat a 18. században.
rokokó
Folytasd a memoritert: Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, (Balassi Bálint: Egy katonaének)
IRODALMI FOGALOM: bokorrím
Olyan rímszerkezet, amelyben a rímelő sorok négyes rímcsoportot alkotnak, rímképlete: aaaa.
IRODALMI FOGALOM: fiktív levél
Az irodalmi levél válfaja, melynek címzettje általában kitalált vagy már elhunyt személy.
IRODALMI FOGALOM: Krisztus bajnoka. A barokk kor embereszménye, jellemzője a szinte hősies erkölcsi tisztaság.
athleta Christi
Melyik szerzőről van szó: Magyar barokk költő és hadvezér, horvát bán. Fő műve egy barokk eposz, a Szigeti veszedelem, melynek főhőse a költő dédapja.
Zrínyi Miklós
Melyik szerzőről van szó: Fiktív leveleiről ismert barokk szerző. Legfontosabb munkája a 207 fiktív levelet tartalmazó Törökországi levelek.
Mikes Kelemen
IRODALMI FOGALOM: A korstílusnál szűkebb fogalom, egy vagy több művészeti ágra terjed ki, melynek alkotóit elsősorban stílusjegyeik kötik össze.
stílusirányzat
Folytasd a memoritert: Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld! (Janus Pannonius: Pannónia dicsérete)
IRODALMI FOGALOM: Shakespeare drámai műveinek egy csoportja, e művek főszereplője egy-egy uralkodó
királydrámák
IRODALMI FOGALOM: anekdota
Rövid, tanulságos történet, ami legtöbbször csattanóval zárul.
Hogy hangzik Janus Pannonius: Pannónia dicsérete első két sora?
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, / S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Tybalt, Mercutio, Lőrinc barát?
William Shakespeare: Romeo és Júlia
IRODALMI FOGALOM: a reneszánsz eszmei háttere, középpontjában az ember és az antik kultúra eszménye és annak tisztelete áll
humanizmus
IRODALMI FOGALOM: kisepikai műfaj, mely rendszerint egyetlen, rövidre fogott, de nagyon jellemző eseményt mond el. Rövidebb, mint az elbeszélés, és csattanóval zárul
novella
A felvilágosodás irodalma

A felvilágosodás egy filozófiai, kulturális és tudományos mozgalom. Stílusirányzatai: a klasszicizmus és a szentimentalizmus. 
A klasszicizmusra az arányosság, szabályosság, a mértéktartás, és az antik minták követése volt jellemző. A műfajok közül a tragédiát, az eposzt és az ódát tartotta a legmagasabb rendűnek.

Újra (34) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Molière
Ki látható a képen?
Csokonai Vitéz Mihály
Ki látható a képen?
Berzsenyi Dániel
Ki látható a képen?
Kazinczy Ferenc
IRODALMI FOGALOM: A népi kultúra, ezen belül a népköltészet alkotásainak, szemléletmódjának, stílusjegyeinek többnyire tudatos alkalmazása, variálása a műköltészetben.
népiesség
Folytasd a memoritert: Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul? (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.))
Melyik szerzőről van szó: A francia klasszicista dráma legfontosabb alakja, komédiaíró.
Molière
Folytasd a memoritert: A zengő liget kietlen, / A nap éjre dűlt. / Bájoló lágy trillák! / Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák! / Isten véletek! (Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez)
IRODALMI FOGALOM: A 18–19. század fordulóján jelentkező stílusirányzat, amely esztétikailag a klasszicizmus és a romantika között áll, jellemzője az érzelmek kultusza (elnevezése is a latin sensus ’érzés, érzelem’ szóból származik) és a vallomásosság
szentimentalizmus
Melyik szerzőről van szó: A „niklai remete”. Költészete a klasszicizmus és a romantika jegyeit egyaránt mutatja. Horatius hatása egyértelműen felfedezhető költészetén.
Berzsenyi Dániel
IRODALMI FOGALOM: óda
Emelkedett tárgyú, magasztos hangú költemény,
IRODALMI FOGALOM: közösségi óda
Ódai hangvételű költemény, amely egy fontos, sorsdöntő kérdésben fordul a közösség felé.
IRODALMI FOGALOM: Az a filozófiai alapelv (17. század), amely szerint minden megismerés egyedüli alapja a tapasztalat.
empirizmus
Melyik szerzőről van szó: A felvilágosodás magyar irodalmának szervezésében létfontosságú szerepet vállalt, levelezését Széphalomról vezette. A nyelvújítás legfőbb alakja, fontos műve a Tövisek és virágok epigrammasorozat.
Kazinczy Ferenc
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Orgon, Elmira?
Molière: Tartuffe
IRODALMI FOGALOM: Az elégia és az óda műfaji jegyeit ötvöző verstípus, amelyben az ódai emelkedettség elégikus rezignációval párosul.
elégiko-óda
IRODALMI FOGALOM: poeta natus
Természetes költő, aki születetten tehetséges.
IRODALMI FOGALOM: elégia
Modern értelemben fájdalmas tárgyú, panaszos hangú költemény.
Hogy hangzik Berzsenyi Dániel: Osztályrészem első versszaka?
Partra szállottam. Levonom vitorlám. / A szelek mérgét nemesen kiálltam. / Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben / Izzada orcám.
Mi jellemző a klasszicizmusra?
A klasszicizmusra az arányosság, szabályosság, a mértéktartás, és az antik minták követése jellemző.
IRODALMI FOGALOM: Ellenutópia, az utópia negatív változata, a tapasztalhatónál rosszabb világ leírása, ahol az emberi életet a totális önkény, az elnyomás és a lét végsőkig való szabályozása jellemzi.
disztópia
Folytasd a memoritert: Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. (Berzsenyi Dániel: A közelítő tél)
Hogy hangzik Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez első négy sora?
Főldiekkel játszó / Égi tűnemény, / Istenségnek látszó / Csalfa, vak Remény!
IRODALMI FOGALOM: Filozófiai irányzat a 17–18. században, azt vallja, hogy az emberi megismerés forrása a ráció, az ész, s fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül léteznek.
racionalizmus
Hogy hangzik Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem első versszaka?
A hatalmas szerelemnek / Megemésztő tüze bánt. / Te lehetsz írja sebemnek, / Gyönyörű kis tulipánt!
IRODALMI FOGALOM: A komikus ábrázolás egyik fajtája, jellemzője a tárgyával szembeni éles, keserű, gúnyos elutasítás.
szatíra
Melyik szerzőről van szó: Egyik legnagyobb hatású költőnk. Költészetében keveredett a rokokó, a klasszicizmus, a szentimentalizmus és a népiesség.
Csokonai Vitéz Mihály
IRODALMI FOGALOM: Rendszerint a cselekményen kívül álló elmélkedő szereplő, aki a cselekmény mozzanatait magyarázva, közvetlenül mondja ki az író véleményét.
rezonőr
Folytasd a memoritert: Teljesítsd angyali szókkal, / Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal / Fizetek válaszodért.(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)
IRODALMI FOGALOM: A metaforával rokon szókép, amelyben különböző érzékterületekhez tartozó fogalmak kapcsolódnak össze, általában egy jelzős szerkezetben, például: lila tánc.
szinesztézia
IRODALMI FOGALOM: A 18–19. század fordulóján megindult magyar nyelvújító mozgalom híve, a neológusok legfőbb képviselője Kazinczy Ferenc.
neológus
IRODALMI FOGALOM: Regénytípus, amely fiktív levelekből áll, ezek időnként más szövegfajtákkal (elsősorban fiktív naplórészletekkel) együtt szerepelnek a regényben.
levélregény
IRODALMI FOGALOM: poeta doctus
Tudós költő, aki tanulmányai révén a költőmesterség minden titkát és fogását ismeri és alkalmazza.
IRODALMI FOGALOM: Olyan poétikai eljárás, amiben a szöveg párhuzamosan időmértékes és rímes-ütemhangsúlyos verselésű is.
szimultán verselés
Romantika

Korstílus, amely művészeteszménye alapvetően szembemegy a klasszicista művészetfelfogással. Gyakorlata szakít az antik minták követésével. Felfogása szerint a művész átlagon felüli tehetséges alkotó, akinek tevékenységét az egyediség és a művészi szabadság határozza meg (zsenikultusz). Nem törekszik a tökéletességre, és kedveli a töredékességet (romkultusz) és a szabálytalanságot. A romantikus művészek tudatosan keverik a műfajokat, akár a műnemeket is. A romantikában általánosan megjelenített tapasztalat az elvágyódás.

Újra (51) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Kölcsey Ferenc
Ki látható a képen?
Katona József
Ki látható a képen?
Vörösmarty Mihály
Ki látható a képen?
Petőfi Sándor
Ki látható a képen?
Jókai Mór
Ki látható a képen?
Arany János
Ki látható a képen?
Madách Imre
Ki látható a képen?
Mikszáth Kálmán
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Lucifer, Éva?
Madách Imre: Az ember tragédiája
IRODALMI FOGALOM: létösszegző költemény
a lírai én életét mérlegre tevő, illetve általános létkérdéseket kutató verstípus
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Szemérmetes Erzsók, Amazontermészetü Márta
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Melyik szerzőről van szó: Egyik legfontosabb szerzőnk. Mindhárom műnemben maradandót alkotott. Lírai művei mellett eposza (Zalán futása) és drámai költeménye (Csongor és Tünde) miatt ismert.
Vörösmarty Mihály
IRODALMI FOGALOM: ’a dolgok közepébe vágva’: eredendően az eposzok, később más műnemű és műfajú alkotások kezdése, ami a kronológiát felborítva az eseményeket a jelen-múlt-jövő sorrendiségében beszéli el
in medias res
IRODALMI FOGALOM: egy egész vagy több versszakon végigvonuló megszemélyesítés vagy metafora
allegória
IRODALMI FOGALOM: kisepikai műfaj, melyben a narrátor egyszálú, kevés szereplővel bíró történetet mond el
elbeszélés
IRODALMI FOGALOM: Verses formában írt epikus mű, a többi verses epikus műfajnál (pl.: verses regény) líraibb, és a lírára jellemző költői eszközök is gyakoribbak benne.
elbeszélő költemény
Melyik szerzőről van szó: Magyar romantikus drámaíró. Fő műve Az ember tragédiája.
Madách Imre
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: az olasz vitéz, Bence
Arany János: Toldi estéje
Folytasd a memoritert: Szeresd a magyart, de ne faragd le
Mert mi haszna símább, ha jól megfaragják? / Nehezebb eltörni a faragatlan fát." (Arany János: Toldi estéje VI. 28. versszak)
IRODALMI FOGALOM: Eredetileg szóbeli, humoros, csattanós történet, amely valós személyekhez kapcsolódik.
anekdota
Hogy hangzik Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban első két sora?
Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós, / Az emberiségnek elhányt rongyain
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Pongrácz István, Estella
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Folytasd a memoritert: Szabadság! itten hordozák / Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt. (Vörösmarty Mihály: Szózat)
Melyik szerzőről van szó: Magyar romantikus drámaíró, fő műve a Bánk bán.
Katona József
IRODALMI FOGALOM: olyan drámai műfaj, amely az emberiség sorskérdéseit, történelméről való véleményét fogalmazza meg
emberiségdráma/emberiségköltemény
IRODALMI FOGALOM: Olyan drámai mű, amelynek lényegi világa két, egymáshoz képest alá- fölérendelt létszint köré szerveződik.
kétszintű dráma
Hogy hangzik Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke első két sora?
Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, / Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Hogy hangzik Arany János: Epilogus első két sora?
Az életet már megjártam. / Többnyire csak gyalog jártam
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Mirígy, Balga?
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
IRODALMI FOGALOM: rövid, csattanós, tréfás, humoros történet, amely többnyire közismert személyeket vagy történelmi eseményeket jellemez mulatságosan
anekdota
IRODALMI FOGALOM: Olyan lírai dal, amelyben a költő magát egy népi alak szerepébe bújva, az ő hangján megszólalva ábrázolja.
népies helyzetdal
IRODALMI FOGALOM: Többértelmű jel, amelyet a művész aprólékosan kidolgoz, és művében kulcsszereppel ruház fel.
szimbólum
Hogy hangzik Petőfi Sándor: A XIX. század költői első két sora?
Ne fogjon senki könnyelműen / A húrok pengetésihez!
Hogy hangzik Vörösmarty Mihály: Előszó első két sora?
Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. / Zöld ág virított a föld ormain.
IRODALMI FOGALOM: ősi népköltészeti műfaj, amely a romantika korától vált kedveltté az európai költészetben, a három műnem határán áll. Jellemző rá a tragikus végkifejlet, a kihagyásos elbeszélésmód és a párbeszédes jelleg.
ballada
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Timár Mihály, Timéa
Jókai Mór: Az arany ember
Folytasd a memoritert: Vár állott, most kőhalom, / Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom / Zajlik már helyettek. (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
IRODALMI FOGALOM: A reformkorban kialakuló költői szerep, amely szerint a költő látnok, akinek a nép vezetőjeként kell szólnia.
váteszköltő
Melyik szerzőről van szó: A nemzet nagy mesemondójaként a 1848-1849-es szabadságharc után regényeivel a nemzetvigasztaló szerepét töltötte be a magyar irodalomban.
Jókai Mór
Folytasd a memoritert: Fa leszek, ha fának vagy virága. / Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy… / Csak, hogy lényink egyesüljenek. (Petőfi Sándor: Fa leszek ha…)
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: II. András, Melinda
Katona József: Bánk bán
IRODALMI FOGALOM: A klasszikus tragédiával rokon műfaj, de a drámaisággal egyenrangúvá válhat benne a költőiség.
drámai költemény
Hogy hangzik Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy óceán kezdetű verse?
A bánat? egy nagy oceán. / S az öröm? / Az oceán kis gyöngye. Talán, / Mire fölhozom, össze is töröm.
IRODALMI FOGALOM: Humoros vagy gúnyos célú, elsősorban képi ábrázolás, de írott formája is ismert, amely egy ember jellegzetes vonásait vagy egy bizonyos jelenetet szándékosan túlzó módon, torzítva mutat be.
karikatúra
Melyik szerzőről van szó: Jókai Mór mellett a magyar irodalom legolvasottabb írója. Elismertségét két novelláskötet, A tót atyafiak és A jó palócok hozta meg.
Mikszáth Kálmán
Melyik szerzőről van szó: 1823. január 22-ére keltezte a Himnuszt, a nemzeti imádságunkat, ezért minden évben ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Kölcsey Ferenc
IRODALMI FOGALOM: értékszembesítő vers
egy értéktelített és egy értékvesztett állapotot egymással szembeállító vers
IRODALMI FOGALOM: eufemizmus
Durva, sértő, illetlen vagy a hallgatóság számára kellemetlen hatású szavak, kifejezések helyett álló szépítő, enyhítő megfogalmazás.
IRODALMI FOGALOM: Antik eredetű műfaj, amely istent, istenséget szólít meg. A középkorban élte virágkorát, ekkor az istentisztelethez kapcsolódott, a romantika korában már a liturgikus funkciótól elválasztva vált újra népszerűvé.
himnusz
IRODALMI FOGALOM: Az ódai műfajok közé tartozik. Sokban rokon a himnusszal és a szűkebb értelemben vett ódával. Jellemző vonásai: a zaklatottság, az érzelmek és gondolatok szenvedélyes hullámzása, a kötetlen szerkezet.
rapszódia
IRODALMI FOGALOM: Valamely jól ismert mű, műfaj vagy stílus gunyoros, komikus hatású utánzása. Eltorzított ének, egy műfaj formai vonásait felnagyítja, miközben témáját alantasra cseréli.
paródia

A modernséget a magyar irodalmi hagyomány szimbolikusan a Nyugat (1908–1941) folyóirat megjelenéséhez köti. A Nyugat legfontosabb feladatának a kortárs magyar irodalom művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette. A folyóirat több mint három évtizedes működése alatt egymást követő nemzedékeknek biztosított publikálási lehetőséget.

Újra (37) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Ady Endre
Ki látható a képen?
Babits Mihály
Ki látható a képen?
Kosztolányi Dezső
Ki látható a képen?
Móricz Zsigmond
Ki látható a képen?
József Attila
Ki látható a képen?
Radnóti Miklós
Ki látható a képen?
Örkény István
Hogy hangzik József Attila: Óda első négy sora?
Itt ülök csillámló sziklafalon. / Az ifju nyár / könnyű szellője, mint egy kedves / vacsora melege, száll.
Folytasd a memoritert: Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad / tölgykerités, barak oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet / és csak az ész, csak az ész, az tudja a drót feszülését.(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)
Folytasd a memoritert: valaki jár a fák hegyén / ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény / már végképp magára hagyott (Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)
Folytasd a memoritert: Látjátok feleim, hogy mik vagyunk?
Bizony bíbor és bronz és arany / És örökkévaló szent szépség vagyunk. (Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek)
Hogy hangzik Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség első három sora?
Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád. / Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam / a munkát.
Melyik szerzőről van szó: A Nyugat jelentős prózaírója. Művészete kapcsolódik a Jókai és Mikszáth képviselte anekdotikus hagyományhoz.
Móricz Zsigmond
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Szakhmáry Zoltán?
Móricz Zsigmond: Úri muri
IRODALMI FOGALOM: Radnóti Miklós utolsó, munkatáborban írt verseinek gyűjteménye. A füzet elnevezését a Lager Heidenau közelében fekvő Bor városáról kapta
bori notesz
Melyik szerző melyik művében történik: Kis János megfullad a töltött káposztától?
Móricz Zsigmond: Tragédia
Hogy hangzik Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok… első két sora?
Góg és Magóg fia vagyok én, / Hiába döngetek kaput, falat
Folytasd a memoritert: Létem ha végleg lemerűlt / ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehet deres ágra? / Ki feszül föl a szivárványra? (Nagy László: Ki viszi át a szerelmet)
IRODALMI FOGALOM: „másik én”, alakmás, a személyiség képmása
alteregó
Melyik szerzőről van szó: A Horthy-korszak legnépszerűbb írója. Az élet kapuja című regénye alapján irodalmi Nobel-díjra jelölték.
Herczeg Ferenc
Melyik szerzőről van szó: A Nyugat-kánon egyik legfontosabb szerzője, a folyóirat indulásától annak főmunkatársa. Szemléletét a magyar nemzeti-történelmi, valamint a református és ótestamentumi hagyományokhoz való kötődés határozta meg.
Ady Endre
Hogy hangzik Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában első versszaka?
Milyen csonka ma a Hold, / Az éj milyen sivatag, néma, / Milyen szomoru vagyok én ma, / Milyen csonka ma a Hold.
IRODALMI FOGALOM: a 12–13. században keletkezett, három sorból álló, rövid, tömör, japán versforma és műfaj
haiku
Folytasd a memoritert: Hozzám már hűtlen lettek a szavak, / vagy én lettem mint túláradt patak / oly tétova céltalan parttalan
s ugy hordom régi sok hiú szavam / mint a tévelygő ár az elszakadt / sövényt jelző karókat gátakat. (Babits Mihály: Jónás imája)
IRODALMI FOGALOM: Örkény István által megteremtett kisepikai műfaj, elnevezése a mű terjedelmére utal
egyperces novella
Folytasd a memoritert: Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival? (Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…)
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Bakócz Tamás?
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Folytasd a memoritert: Az ember végül homokos, / szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos / fejével biccent, nem remél. (József Attila: Reménytelenül (Lassan, tünődve))
IRODALMI FOGALOM: egy jellegzetes élethelyzetet bemutató lírai alkotás
életkép
Melyik szerzőről van szó: A magyar groteszk próza megteremtője. Tanulmányainkban az egyperces novelláival foglalkozunk.
Örkény István
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Tót Lajos, Varró őrnagy?
Örkény István: Tóték
Hogy hangzik Babits Mihály: A lírikus epilógja első két sora?
Csak én birok versemnek hőse lenni, / első s utolsó mindenik dalomban:
IRODALMI FOGALOM: pszichológiai kérdéseket, a főhős lelki útját középpontba állító novella
lélektani novella
Hogy hangzik Áprily Lajos: Március első három sora?
A nap tüze látod, / a fürge diákot / a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Melyik szerzőről van szó: A líra, a széppróza, a fordítás és az esszéírás területén is a nyugatosok egyik legkiemelkedőbb szerzője. Egész életművet átszövi a játékosság, a gyermeki látásmód és a mulandósággal való, nem tragikus szembenézés igénye.
Kosztolányi Dezső
Melyik szerző melyik művében szerepel a következő szereplő: Jónás?
Babits Mihály: Jónás könyve
IRODALMI FOGALOM: olyan költemény, mely versszerű tördelése ellenére nem vers-, hanem prózaritmussal rendelkezik
szabadvers
A foglalkozás befejeződött.

0