A felvilágosodás irodalma
0/0 Pont
A felvilágosodás irodalma

A felvilágosodás egy filozófiai, kulturális és tudományos mozgalom. Stílusirányzatai: a klasszicizmus és a szentimentalizmus. 
A klasszicizmusra az arányosság, szabályosság, a mértéktartás, és az antik minták követése volt jellemző. A műfajok közül a tragédiát, az eposzt és az ódát tartotta a legmagasabb rendűnek.

Újra (34) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Molière
Ki látható a képen?
Csokonai Vitéz Mihály
Ki látható a képen?
Berzsenyi Dániel
Ki látható a képen?
Kazinczy Ferenc
IRODALMI FOGALOM: A népi kultúra, ezen belül a népköltészet alkotásainak, szemléletmódjának, stílusjegyeinek többnyire tudatos alkalmazása, variálása a műköltészetben.
népiesség
Folytasd a memoritert: Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul? (Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.))
Melyik szerzőről van szó: A francia klasszicista dráma legfontosabb alakja, komédiaíró.
Molière
Folytasd a memoritert: A zengő liget kietlen, / A nap éjre dűlt. / Bájoló lágy trillák! / Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák! / Isten véletek! (Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez)
IRODALMI FOGALOM: A 18–19. század fordulóján jelentkező stílusirányzat, amely esztétikailag a klasszicizmus és a romantika között áll, jellemzője az érzelmek kultusza (elnevezése is a latin sensus ’érzés, érzelem’ szóból származik) és a vallomásosság
szentimentalizmus
Melyik szerzőről van szó: A „niklai remete”. Költészete a klasszicizmus és a romantika jegyeit egyaránt mutatja. Horatius hatása egyértelműen felfedezhető költészetén.
Berzsenyi Dániel
IRODALMI FOGALOM: óda
Emelkedett tárgyú, magasztos hangú költemény,
IRODALMI FOGALOM: közösségi óda
Ódai hangvételű költemény, amely egy fontos, sorsdöntő kérdésben fordul a közösség felé.
IRODALMI FOGALOM: Az a filozófiai alapelv (17. század), amely szerint minden megismerés egyedüli alapja a tapasztalat.
empirizmus
Melyik szerzőről van szó: A felvilágosodás magyar irodalmának szervezésében létfontosságú szerepet vállalt, levelezését Széphalomról vezette. A nyelvújítás legfőbb alakja, fontos műve a Tövisek és virágok epigrammasorozat.
Kazinczy Ferenc
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Orgon, Elmira?
Molière: Tartuffe
IRODALMI FOGALOM: Az elégia és az óda műfaji jegyeit ötvöző verstípus, amelyben az ódai emelkedettség elégikus rezignációval párosul.
elégiko-óda
IRODALMI FOGALOM: poeta natus
Természetes költő, aki születetten tehetséges.
IRODALMI FOGALOM: elégia
Modern értelemben fájdalmas tárgyú, panaszos hangú költemény.
Hogy hangzik Berzsenyi Dániel: Osztályrészem első versszaka?
Partra szállottam. Levonom vitorlám. / A szelek mérgét nemesen kiálltam. / Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben / Izzada orcám.
Mi jellemző a klasszicizmusra?
A klasszicizmusra az arányosság, szabályosság, a mértéktartás, és az antik minták követése jellemző.
IRODALMI FOGALOM: Ellenutópia, az utópia negatív változata, a tapasztalhatónál rosszabb világ leírása, ahol az emberi életet a totális önkény, az elnyomás és a lét végsőkig való szabályozása jellemzi.
disztópia
Folytasd a memoritert: Hervad már ligetünk, s díszei hullanak.
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. (Berzsenyi Dániel: A közelítő tél)
Hogy hangzik Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez első négy sora?
Főldiekkel játszó / Égi tűnemény, / Istenségnek látszó / Csalfa, vak Remény!
IRODALMI FOGALOM: Filozófiai irányzat a 17–18. században, azt vallja, hogy az emberi megismerés forrása a ráció, az ész, s fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül léteznek.
racionalizmus
Hogy hangzik Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem első versszaka?
A hatalmas szerelemnek / Megemésztő tüze bánt. / Te lehetsz írja sebemnek, / Gyönyörű kis tulipánt!
IRODALMI FOGALOM: A komikus ábrázolás egyik fajtája, jellemzője a tárgyával szembeni éles, keserű, gúnyos elutasítás.
szatíra
Melyik szerzőről van szó: Egyik legnagyobb hatású költőnk. Költészetében keveredett a rokokó, a klasszicizmus, a szentimentalizmus és a népiesség.
Csokonai Vitéz Mihály
IRODALMI FOGALOM: Rendszerint a cselekményen kívül álló elmélkedő szereplő, aki a cselekmény mozzanatait magyarázva, közvetlenül mondja ki az író véleményét.
rezonőr
Folytasd a memoritert: Teljesítsd angyali szókkal, / Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal / Fizetek válaszodért.(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)
IRODALMI FOGALOM: A metaforával rokon szókép, amelyben különböző érzékterületekhez tartozó fogalmak kapcsolódnak össze, általában egy jelzős szerkezetben, például: lila tánc.
szinesztézia
IRODALMI FOGALOM: A 18–19. század fordulóján megindult magyar nyelvújító mozgalom híve, a neológusok legfőbb képviselője Kazinczy Ferenc.
neológus
IRODALMI FOGALOM: Regénytípus, amely fiktív levelekből áll, ezek időnként más szövegfajtákkal (elsősorban fiktív naplórészletekkel) együtt szerepelnek a regényben.
levélregény
IRODALMI FOGALOM: poeta doctus
Tudós költő, aki tanulmányai révén a költőmesterség minden titkát és fogását ismeri és alkalmazza.
IRODALMI FOGALOM: Olyan poétikai eljárás, amiben a szöveg párhuzamosan időmértékes és rímes-ütemhangsúlyos verselésű is.
szimultán verselés
A foglalkozás befejeződött.

0