Térképészet
0/0 Pont
Csillagászat
0/8 Pont
Földtörténet
0/21 Pont
Tengeráramlások
0/18 Pont
Hőmérséklet
0/21 Pont
Éghajlati övek
0/26 Pont
Budapest
0/18 Pont
Fogalmak
0/4 Pont
Gazdaság
0/6 Pont
Észak-Alföld
0/12 Pont
Topográfia
0/23 Pont
Gazdaság
0/9 Pont
Topográfia
0/16 Pont
Környezetszennyezés
0/16 Pont

1. Oldja meg a térképészettel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.A geoid, illetve közelítőleg ellipszoid alakú Föld felszínét a térképi ábrázolásokhoz síkba kell leképezni. Ez a művelet nem végezhető el torzításmentesen sem a gömb, sem az ellipszoid felszínéről. Attól függően, hogy milyen alakú felületre történik a Föld felszíni pontjainak a vetítése, három különböző vetületről beszélhetünk. Nevezze meg a három leggyakoribb vetülettípust ábécé sorrendben!
 
Válaszok:   ,   ,   
 
A térképi vetületekre jellemző, hogy csak bizonyos szélességi körök mentén mérhetünk rajtuk pontosan, azaz csak bizonyos szélességi körök mentén hossztartók. Nevezze meg ábécé sorrendben, hogy a vetületkészítéssel milyen egyéb torzulások keletkezhetnek!
 

Válaszok:   ,    
Az alábbi ábra a földrajzi koordináták meghatározásának (származtatásának) elvét szemlélteti. Nevezze meg, hogy egy földrajzi koordinátában mit jelképeznek (jelentenek) az ábrán a φ és a λ görög betűkkel jelölt értékek!
 
λ:
 
φ:  
 Az alábbi ábra a mágneses deklináció értékeit ábrázolja a Föld különböző pontjain.
 

 
Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis!

A mágneses É-i pólus a bekarikázott helyen helyezkedik el.Hamis
Igaz

 
Az alábbi ábra a mágneses deklináció értékeit ábrázolja a Föld különböző pontjain.
 Mit jelent az Ausztrálián keresztülhúzódó vonalra írt 10-es szám? Egészítse ki a válasz hiányzó elemeit!

 
A   és a földrajzi irány 10°-kal tér el (kelet felé) egymáshoz képest.
A következő ábrán egy hegyet szintvonalakkal és három különböző – nagybetűkkel jelölt – oldalnézetből készített kontúrrajzzal (körvonallal) ábrázoltak. Döntse el, hogy melyik oldalnézetből készülhettek az egyes rajzok! Írja a megfelelő nagybetűket az ábrákhoz tartozó üres négyzetekbe! Nem tartozik rajz minden nézőponthoz.Az ábra melletti rajz:
Az ábra alatti rajz:
A jobb alsó ábra:
2.Oldja meg a Nap jellemzőivel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)A Nap mely részeire, gömbhéjaira vonatkoznak a leírások? Írja a megfelelő gömbhéj nevét a meghatározások utáni üres négyzetbe!1. A Nap 100 km vastag, látható felszíni rétege. Innen származik a Nap sugárzási teljesítményének több mint 99%-a.

Válasz:   

2. A Napban termelődött energia elektromágneses hullámok formájában rendkívül lassan halad át ezen a gömbhéjon.
 
Válasz:     
 
3. A Nap felszíne fölött kialakult néhány ezer km vastagságú réteg.
 
Válasz:   
 
4. Az itt uralkodó kb. 15 millió °C-os hőmérséklet és hatalmas nyomás hatására energia felszabadulással járó részecskefúzió megy végbe.
 
Válasz:   
 
5.Külső határa pontosan nem húzható meg. Kiterjedése általában másfél-két napátmérőnyi. Igen ritka anyaga miatt csak napfogyatkozások idején figyelhető meg.
 
Válasz:   
b)Tanulmányozza az ábrát, és olvassa el a hozzá kapcsolódó hiányos szöveget, majd oldja meg a feladatokat!
„Régi felismerés, hogy a ... A ... megjelenésének gyakorisága időben nem egyenletes, körülbelül ... X ... évenként maximumot mutat, ilyenkor egy időben akár húsz kisebb-nagyobb ... A ... is látható a ... B ...-ban, míg a közbenső minimum-időszakban előfordul akár két hét is egyetlen ... A ... megjelenése nélkül. Az ábra a ... A ... számának évi átlagait mutatja az 1700-1999 közötti időszakban.”1.Nevezze meg a szövegben A betűvel jelölt fogalmat!
 
Válasz:
 
2.Nevezze meg, hogy a Nap mely rétegére utal a szövegben a B betű!
 
Válasz:
 
3.Milyen érték illik az X betűvel jelölt helyre? 
 
Válasz:
3.Az alábbi térképvázlatok egy földtörténeti idő eseményeit mutatják be. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.Melyik földtörténeti idő eseményeit ábrázolják a térképvázlatok?
 
Válasz:
 
Rendezze időrendbe az eseményeket! Írja a térképvázlatok sorszámát a megfelelő sorrendben a négyzetekbe! Kezdje a legrégebbivel!
 
Válasz: , ,
 
Írja térképvázlatok melletti üres négyzetekbe, hogy mely időszakban ábrázolják a kontinensek elhelyezkedését!
 
1. térképvázlat:
 
2. térképvázlat:
 
3. térképvázlat:
Nevezze meg a 3. számú ábrán látható őskontinenst és ősóceánt, valamint a C betűvel jelölt öblöt/tengert!A.
 
B.
 
C.
 
 
Hogyan alakult ki a 3. térképvázlaton látható őskontinens? Egészítse ki az alábbi szöveget! A számokkal jelölt hiányzó kifejezéseket írja a szöveg alá aaz üres négyzetekbe!

 Az óidő elején, a szilur és devon időszak folyamán ...1... ősének és
 ...2... ősének ütközésével és összekapcsolódásával felgyűrődött a ...3... -hegységrendszer. Az óidő második felében, a karbon és perm időszakban ehhez a kontinenshez csatlakozott délről...4..., később az óidő végén pedig keletről ősi ...5.... Ez utóbbi ütközések eredményeként kialakult a ...6... -hegységrendszer. Ezzel az óidő végére az összes szárazföld egyetlen őskontinensben egyesült.1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 6.
 
 
Mely két kontinensrészre szakadt a 3. térképvázlatonlátható őskontinens?Válaszok: ,
Az 1. térképvázlaton látható helyzet a következő földtörténeti időben megváltozott.Hogyan változott meg F és G egymáshoz viszonyított helyzete?
 
Válasz: F és G:   .
 
Mi történt a H betűvel jelölt őskontinenssel?
 
Válasz: .
 
Melyik hegység kialakulásához vezetett a H betűvel jelölt őskontinens mozgása?
 
Válasz: A   .
4.Az alábbi ábra a tengeráramlások kialakulását magyarázza. Az ábra két szélén a sötétebb színű rész a kontinenseket, a középső, világosabb pedig az óceánt jelképezi. A betűkkel jelölt sötétebb színű nyilak a nagy szélrendszereket, a világosabb árnyalatú, folytonos illetve szaggatott vonalú nyilak a tengeráramlásokat jelölik. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.Nevezze meg az ábrán nagybetűkkel jelölt, a tengeráramlásokat mozgató szélrendszereket! Írja a szélrendszerek neve mellé az irányukat is!
 
 A.        irányuk:
 
 B.       irányuk:
 
 C.      irányuk:
Nevezze meg azt a tengeráramlást, amelyet a B betűvel jelölt szélrendszer alakít ki az Atlanti-óceánban!Válasz: -áramlás
Sorolja fel a tengeráramlások irányát módosító tényezőket! Egészítse ki a válaszokat!Válasz: A   alakja és   .
 
Válasz: A -erő
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz, vagy hamis!

Kérdés: Vízhőmérsékletük alapján milyen típusú tengeráramlásokat jelölnek a világosabb színű nyilak?

Válasz: A folytonos vonallal jelöltek a meleg tengeráralmásokat jelölik.Hamis
Igaz
Döntse el, hogy a kérdésre adott válasz igaz, vagy hamis!

 
Kérdés: Vízhőmérsékletük alapján milyen típusú tengeráramlásokat jelölnek a világosabb színű nyilak?
 
Válasz: A szaggatott vonallal jelöltek a hideg tengeráramlásokat jelölik.Hamis
Igaz
Miből következtethetünk arra, hogy a folytonos vonallal jelölt nyilak a  meleg tengeráramlások, míg  a szaggatott vonallal jelöltek nyilak a hideg tengeráramlásokat jelölik? Egészítse ki a választ!
 
 A folytonos vonalú nyilak az Egyenlítő felől a   irányába való mozgást jelölnek, ezért ezek a környezetükhöz képest   vizet szállítanak.
Hogyan befolyásolják a folytonos vonallal berajzolt tengeráramlások az adott kontinens partvidékének éghajlatát? Egészítse ki a választ!  a kontinensek partvidékét.
Miért csak egy áramlási kör alakult ki a déli félgömb óceánjában? Egészítse ki a választ!
 
 Mert a   félgömbön a délebbi a területeken már   kontinensek, amelyek eltérítenék az áramlásokat.
Milyen irányba áramlik a víz a második áramlási kör helyén kialakult tengeráramlásban a déli félgömbön? Egészítse ki a választ!
 
Nyugatról   irányba.
5. Oldja meg a hőmérséklet évi járásával kapcsolatos feladatokat! Tanulmányozza a három afrikai nagyváros havi középhőmérsékletének alakulását, és válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
A Föld mely mozgása okozza a hőmérséklet évi járását? Egy kifejezéssel válaszoljon!
 
Válasz:   .
 
Mivel magyarázható Fokváros és Kairó hőmérsékleti görbéjének egymással ellentétes futása? Egészítse ki a választ!
 
Fokváros a , Kairó pedig a(z)   félgömbön található
 

Válaszoljon a megfelelő betűjel beírásával! Van olyan állítás, amely több városhoz is kapcsolódhat, de a lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.

A)Kairó
B)Fokváros
C)Mombasa
D)Mindegyik1.A napsugarak hajlásszögének változása alapvetően meghatározza a hőmérséklet járását.

2.Az évi közepes hőingás nem haladja meg az 5 °C-ot.

3.Soha nem delelhet felette merőlegesen (zenitben) a Nap. ,

4.Az év során a napi besugárzás időtartama csak csekély mértékben változik.
2. A Föld mely mozgása okozza a hőmérséklet napi járását? Egészítse ki a választ!A Föld   forgása.
 
 
Mely időpontban éri a legnagyobb besugárzás a felszínt?
 
Válasz:   .
 
Mi ennek az oka? Egészítse ki a választ!

Ekkor érkeznek   szögben a napsugarak a felszínre.
 
Miért nem ekkor mérjük a legmagasabb hőmérsékletet? Egészítse ki a választ!
 
Mert a levegő a közvetítésével melegszik fel, ami a levegő felmelegedését.

A besugárzás mellett a kisugárzás is fontos tényező a hőmérséklet alakulásában. Mely időpontban a legnagyobb mértékű a kisugárzás a nap során? Egészítse ki számmal a választ!
   és   óra között.
 
Miért nem akkor a legnagyobb a kisugárzás, amikor a legnagyobb a besugárzás? Egészítse ki a választ!
 
 
Mert a kisugárzást a felszín által kibocsátott   (a felszín hőmérséklete) határozza meg, és a felszín   időre van szükség.
 
A nap során mely időszakban lesz a hőmérséklet alakulásának meghatározó tényezője a kisugárzás? Egészítse ki a választ!
 
  és   között.
Magyarázza meg az ábra segítségével a hőmérséklet napi járása és a levegő viszonylagos (relatív) vízgőztartalmának változása közötti összefüggést! Egészítse ki a választ!A hőmérséklet növekedésével nő a levegőbe maximálisan befogadható mennyisége, tehát   a viszonylagos vízgőztartalom.
6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Írja az ábrába a négy nevezetes időpont dátumát! Fentről lefelé haladjon! Az alábbi forma szerint írja a dátumot! Pl. február 5./ május 12.
 
 
Dátumok:      és  
 
Dátum:
 
Dátum:
6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Nevezze meg a nagybetűvel jelölt öveket!
Hány évszak alakult ki az egyes övekben? Írja az évszakok számát az övek neve után a négyzetbe!
A:   öv  évszakok száma:
 
B:   öv   évszakok száma:
 
C:   öv        évszakok száma:
 

6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Mivel magyarázható az A betűvel jelölt öv bőséges csapadéka? Egészítse ki a választ!Egész éven át a   szélrendszer felszálló ága uralkodik a területen.
 
Milyen évszak van a B jelű övben, júniusban?
 
 Válasz:   évszak
6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Egészítse ki a táblázat első és második oszlopát úgy, hogy az üres négyzetbe írja a helyes válaszokat!
Öv betűjele: A 
Természetes növényzete:  Jellemző talajtípusa:
 
Öv betűjele: B
Természetes növényzete:   Jellemző talajtípusa: vörös vagy fekete szavannatalaj
 
Öv betűjele: C 
Természetes növényzete: növényzet
Jellemző talajtípusa:   váztalaj
6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Mely övekben találhatók az alábbi tájak? Húzza a táj nevét  a megfelelő övhöz! Nem tud minden tájat elhelyezni. Egy övhöz több táj is tartozhat. A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár.
Egyenlítői öv

Átmeneti öv

Térítői öv
Kongó-medence
Amazonas-medence
Brazil-felföld
Atacama
6.Az alábbi ábrák a Nap látszólagos helyzetét és a csapadékzóna vándorlását mutatják be a forró övezetben. Tanulmányozza az ábrákat, majd válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Hogyan változnak az egyes jellemzők az A betűvel jelölt övtől a C betűvel jelölt öv felé haladva? Írjon Cs betűt az után a jellemző után, amelynek értéke (mértéke) csökken és N betűt az után, amelynek nő!1.A csapadék nélküli hónapok száma.

2.A napi hőingás / hőingadozás.

3.Az évi közepes hőingás / hőingadozás.

4.A passzát szélrendszer felszálló ágának uralma alatt álló időszak hossza.
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Mit nevezünk agglomerációnak!Egészítse ki a választ!
 
A   és vonzáskörzetének település-együttesét.
 
Mit jelöl az A betű az első diagramon? Írja be a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!
 
A Budapest népességszámának növekedési ütemét.
B Az agglomeráció népességszámát.
C Az agglomerációs övezet vándorlási egyenlegét.
D Budapest vándorlási egyenlegét.

Válasz:
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Melyik évben nőtt legnagyobb mértékben az agglomerációs övezet lakóinak száma az alábbi időpontok közül? Írja be a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!
A 1993
B 2002
C 2008
D 2009
 
Válasz:
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
A népességmozgás mely típusa jellemző az agglomerációs övezetben élőkre?
Egészítse ki a választ egy kifejezéssel!
 
Napi   .
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Melyik évben érte el a csúcspontját a fővárosból történő kitelepülés?Válasz:
 
 
f)Ha a diagramon ábrázolt tendencia folytatódik, ingatlan befektetőként hol építene inkább lakóparkot Budapesten vagy az agglomerációs övezetben?
 
Válasz:   .
Egészítse ki az alábbi indoklást!
Fokozatosan csökken a , ezzel szemben nő a   történő visszatelepülés.
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Az ábrán három városszerkezeti modellt lát. Melyik modell jellemző leginkább Budapest városszerkezetére? Írja be a sorszámát az üres négyzetbe!Válasz:
 
h)Nevezze meg az agglomerációs településeknek azt a típusát, amelynek szinte kizárólag csak lakófunkciója van!
 
Válasz:   .
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a budapesti agglomeráció népességmozgásával kapcsolatos állítások!
Az elővárosodás folyamata a budapesti agglomerációban 2008 után teljesen megállt.Hamis
Igaz
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.


Budapestre visszaköltözők több mint 40%-a egyedülálló.Igaz
Hamis
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

Budapestről az agglomerációs övezetbe főként a gyermek nélküli házaspárok költöztek kiHamis
Igaz
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

Az agglomerációs övezetbe való kiköltözés egyik oka az egészségesebb környezet.Igaz
Hamis
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

Az agglomeráció családi házas településeit, lakóparkjait szívesen választják lakóhelyül a gyermeket nevelő családok.Igaz
Hamis
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

A belső lakóövben lezajló város-rehabilitáció is hozzájárul a Budapestre való visszaköltözés felerősödéséhez.Igaz
Hamis
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.


A kiköltözést főként az ösztönözte, hogy csökkent a munkalehetőség a fővárosban.Hamis
Igaz
7. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

A visszaköltözés mellett szól a napi bejárás költség- és időigénye.Hamis
Igaz
8.A következő feladatokban fogalmakat olvashat, amelyek közül egy nem illik a többi közé, azaz „kakukktojás”. Nevezze meg azt az egyet, majd indokolja meg a választását is! Elemenként 1 pont.a) Velence, Jeruzsálem, Róma, Mekka
 
Kakukktojás: 
 
b) negrid, europid, mesztic, mongolid
 
Kakukktojás:
 
c) UNESCO, OECD, WHO, IMF
 
Kakukktojás:
 
d) Vámunió, közös piac, kereskedelmi társulás, eurorégió
 
Kakukktojás:
9.Nevezze meg a gazdasággal kapcsolatos fogalmak ellentétpárját! Elemenként 1 pont.konjunktúra  - 
 
államosítás -
 
deficit -
 
gazdasági liberalizmus -
 
önellátó gazdaság -    gazdaság
 
tervutasításos gazdaság -
 

10.Oldja meg az Észak-Alföld régióval kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.Írja be az Észak-Alföld régiót alkotó megyék pontos nevét az üres négyzetekbe ábécé sorrendben!
 
Válasz:   megye ,   megye, megye
Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az Észak-Alföld régióra vonatkozó megállapítások!

A régióban nincs 200 000 főnél nagyobb lélekszámú település.Hamis
Igaz

Területén jelentős szénhidrogén előfordulás található.Hamis
Igaz

A világörökségek között szereplő nevezetessége is van.Igaz
Hamis

Területén hozták létre hazánk első nemzeti parkját.Igaz
Hamis

Más régióinkhoz hasonlóan itt is jelentős az autóipar térhódítása.Igaz
Hamis

A régió egyik megyéjének tájai hazánk fontos alma- és szilvatermesztő körzetei közé tartoznak.Hamis
Igaz

A régió vegyiparának fontos ága a gyógyszeripar.Igaz
Hamis

A munkanélküliség ma már az országos átlag alatti.Igaz
Hamis

Az 1 főre jutó GDP értéke meghaladja az országos átlagot.Hamis
Igaz
11.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt városokat! A városok felismerését egy-egy rövid leírás is segíti.1. A város ad otthont az Európai Unió Központi Bankjának. A város neve:
 
2. A Cseh-medence központjában fekvő főváros. A város neve:
 
3. Egykori főváros, ma fontos kulturális, idegenforgalmi és gazdasági központ. A város neve:
 
4. Az Európai Unió fontos törvényhozó testületének székhelye. A város neve:
 
5. Tartományi székhely, a német autógyártás egyik fellegvára. A város neve:
 
6. Tartományi székhely, sokoldalú gazdaságában az autóipar és az elektronika mellett a turizmus szerepe is jelentős.  A város neve:
 
7. Az OPEC székhelye. A város neve:
 
8. Gyorsan fejlődő iparú főváros.  A város neve:
 
9. Az ország közigazgatási, politikai és gazdasági központja. A város neve:
 
10. Kikötő és tengerparti üdülőváros. A város neve:
11.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Mi a neve a 11-13. számú városok által alkotott ipari tömörülésnek?Válasz: .
 
 
Nevezze meg a városokat!

 
11.
 
12.
 
13.  
11.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Mi a neve a 14-16. számú fővárosokat összekötő folyónak?Válasz:
 
Nevezze meg a városokat!
 
14.  
 
15.
 
16.
11.Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Válaszoljon a városok közül a megfelelő sorszámának beírásával!Annak az országnak a fővárosa, amely 2013-ban csatlakozott az Európai Unióhoz: 
 
Olyan ország fővárosa, amely az eurozóna tagja:
 
 
d)A térképvázlatban A és B betűvel jelölt tengerparti területek egy nagyszabású fejlesztés lehetséges helyszínei. Önt bízzák meg, egy olyan tengerparti üdülőövezet létrehozásával, amelyet a kisgyermekekkel üdülő családok számára kívánnak kialakítani.
 
Melyik partszakaszt választaná a beruházás helyszínéül? Írja a betűjelét az üres négyzetbe!
 
Válasz:
Egészítse ki az indoklást!
Indoklás: vizű,   tengerpart, ami a kisgyermekkel érkező vendégek számára biztonságosabb.
12.Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.
Nagyjából az ezredfordulón a kínai kormány meghirdette a “go out policy”-t, vagyis a “terjeszkedj kifele” politikát, ami azt jelentette, hogy az állam is ösztönzésekkel, olcsó hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, politikai rásegítéssel támogatta a kisebb-nagyobb kínai cégeket, hogy külföldön bázisokat építhessenek ki. Alapvetően a kínai gazdaságot eddig az exportvezérelt stratégia jellemezte, és ennek hatására óriási külkereskedelmi többlete volt. Ez tette lehetővé a nagy volumenű beruházásokat, amelyek szintje idén már az Egyesült Államokét is meghaladta. A külföldi beruházásokat tekintve megállapítható, hogy a kínai tőke legfőbb célpontja az energiaszektor. Ebbe a szektorba eddig 147 milliárd dollárt fektettek az ázsiai ország gazdasági szereplői. Emellett a kínai befektetések másik kedvelt célpontja a pénzügyi szektor, ahová 80 milliárd dollárnál is többet invesztáltak az ázsiai ország gazdasági szereplői. Az energia- és a pénzügyi szektor mellett a kínai cégek az utóbbi években szoros gazdasági kapcsolatokat alakítottak ki természeti erőforrásokkal rendelkező országokkal is. A nemzetközi összehasonlításban rendkívül gyors gazdasági növekedéshez olyan nyersanyagokra van szüksége, amelyeket belföldön nem tudnak előállítani, vagy kitermelni a föld alól. Ugyanakkor látható, hogy ez nem Európa felé irányul, hanem elsősorban Latin-Amerika vagy szubszaharai afrikai országok a fő célpontok. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója azonban azt is hozzátette, hogy az elmúlt években ágazati eltolódás figyelhető meg Kína külföldi befektetéseit illetően. Eddig túlnyomórészt az energetika, a bányászat, a nyersanyagokhoz való hozzáférés volt a fő motiváció. Most viszont egyre inkább az tapasztalható, hogy a technológiai szektor, a szolgáltatói, feldolgozó-, fogyasztóipar a fontos célpontja a kínai vállalkozásoknak. Társadalmi szinten a kínai középosztály kiszélesedése újfajta keresletet hoz, üzleti szempontból pedig sok olyan presztízsberuházásról van szó, amikor már meglévő, erős nemzetközi jelenléttel bíró márkákat vásárolnak fel a kínai cégek. Ilyen volt az elmúlt pár évben például a svéd Volvo, az olasz Pirelli, vagy az elmúlt hónapok során az amerikai Hilton szállodalánc.
Forrás: http://profit7.hu/ 2016.11.13.
szubszaharai = a Szaharától délre elhelyezkedő országoka)Fogalmazza meg, hogy mi a különbség a hagyományos (exportorientált), és az új kínai gazdasági politika között! Egészítse ki a választ!
 
Az exportorientált politika célja a   termékek minél nagyobb arányú , az új politika célja a külföldön történő .
 
 
b)Melyik két befektetési területen (ágazatban) cél a gyorsan fejlődő kínai gazdaság működésének biztosítása?
  és .
 
 
c) Honnan származik döntően a külföldi terjeszkedéshez szükséges tőke? Egészítse ki a választ!
A (export) többletből.
 
d) Miért válhatott Latin-Amerika és Afrika a kínai befektetések célpontjává?
A   miatt.
 
e)Mely gazdasági tevékenység felé fordult a kínai tőke érdeklődése az utóbbi időkben? Nevezzen meg egyet!
 
A   felé.
 
f)Miért előnyös Kína számára az úgynevezett presztízsberuházás? Egészítse ki a választ!
 
Már bevezetett   szerez meg.
13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Nevezze meg a térképen betűkkel jelölt városokat!
 
A:
 
B:
 
C:    (különleges igazgatási terület)
 

13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!Nevezze meg a számokkal jelölt államokat (közülük egy jogi értelemben csak sziget)!
1.

2. 

3.
 
4.

5.

6.

7.
13.Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Csoportosítsa a térképen számokkal jelölt államokat (szigetet) a megadott szempontok szerint!


Az újonnan iparosodó államok első hullámához tartoztak

Az újonnan iparosodó államok második hullámához tartoztak:
1
2
7
3
4
5
6
14.A térkép az óceánokba jutott és ott hatalmas szemétszigeteket alkotó műanyag-hulladékok pillanatnyi helyzetét mutatja be leegyszerűsítve. Oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
Honnan kerülhet a hulladék a világtengerbe? Egészítse ki a választ!
 A szárazföldről a szennyvízcsatornákon  /   keresztül / a /   / / egyenesen a tengerbe ürítik.
 
Minek köszönhető az óceánokban hömpölygő műanyagpalackok, szeméthegyek vándorlása?

 
A   köszönhető.
14.A térkép az óceánokba jutott és ott hatalmas szemétszigeteket alkotó műanyag-hulladékok pillanatnyi helyzetét mutatja be leegyszerűsítve. Oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.

Óceáni hulladékból gyártott mezeket kapott a Bayern München és a Real Madrid labdarúgócsapata. A speciális mezeket teljes mértékben műanyag tengeri törmelékből gyártották, azok alapanyagát a Maldív-szigeteket övező vizekből halászták ki... A sportfelszereléseken lévő feliratok vízalapú környezetbarát nyomatokból készültek. (foldrajzmagazin.hu nyomán)
Mi lehet a célja az akcióval a sportszergyártó cégnek? Egészítse ki a választ!
 
 Felhívja a figyelmet az   szennyeződésére.
 
 
Nevezzen meg  káros következményeket, amelyeket az óceánba jutott műanyag hulladékok okoznak! Egészítse ki a választ!
 
A széttöredezett műanyagdarabkák bekerülnek a   / az állatok   és elpusztulhatnak / a szétszakadt anyagokba pl. háló, zacskó   az állatok és elpusztulnak / a hullámzással a partra jutva ,  elcsúfítják a partot.
 
Képzelje el, hogy egy nagy tengerjáró hajó kapitánya! Milyen intézkedést vezetne be, hogy elkerülje a fentiekhez hasonló tengerszennyezést? Egészítse ki a válaszokat!
 
Nem használhatnak   levő vizet, üdítőt, italt / ne használjanak   zacskót, használjanak helyette   / nem dobhatják a   a szemetet / kell gyűjteni a hajón a hulladékot és a kikötőkben elszállítani / csak   csomagolóanyagú árut lehet a hajóra hozni.

A foglalkozás befejeződött.

0