Politikai irányzatok
0/0 Pont

 
 Angol karikatúra egy liberális parlamenti képviselőről és híveiről
Mit akartak elérni az egyes politikai mozgalmak hívei?feministák az egyén szabadságának és jogainak kiterjesztését
konzervatívok a megteremtett értékek és hagyományok megőrzését
liberálisok a kapitalista gazdasági és társadalmi berendezkedés megváltoztatását
keresztényszocialisták a régi rend megdöntését és a hatalom megszerzését forradalom útján
kommunisták közös segítségvállalást és együttérzést a társadalom vagyonosabb és szegényebb rétegei között
szocialisták a férfiakkal egyenlő jogok kivívását és a nők közéleti szerepvállalását

 
 Angol karikatúra egy liberális parlamenti képviselőről és híveiről
Válaszd ki, hogy milyen célkitűzések tartoznak az egyes politikai irányzatokhoz!


Nacionalizmus

Liberalizmus

Konzervativizmus
a közös nyelv, kultúra és a hagyományok megőrzése
a nemzethez tartozók által lakott területek egyesítése
a nemzeti összetartozás érzésének erősítése
a nemzeti ipar és kereskedelem erősítése
a magántulajdon védelme
az egyéni és polgári szabadságjogok védelme
a népképviselet támogatása
a szabad verseny érvényesítése a gazdaságban
a hagyományok tisztelete
a társadalmi alá- és fölérendeltség megőrzése

 
 Angol karikatúra egy liberális parlamenti képviselőről és híveiről
Válaszd ki, melyik idézetek kapcsolódnak az egyes politikai eszmékhez!


Liberalizmus

Marxizmus

Keresztényszocializmus
"úgy alakítsuk életünket, ahogy hajlamainknak megfelel"
"vállalva a következményeket, azt tesszük, amit tenni akarunk embertársaink akadályoztatásától mentesen"
"Alapelvünk feltételezi az ízlés és a foglalatosság szabadságát"
"Minden eddigi társadalom története osztályharcok története."
"Az egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborrá szakad"
"(a burzsoázia) Pusztulása és a proletariátus győzelme egyaránt elkerülhetetlen.”
"amikor a nép helyzetének javításáról van szó, a magántulajdon sértetlen fönnmaradását kell alapul vennünk.”
"a szocializmusnak a magánvagyonok köztulajdonba vételéről szóló alaptétele teljes egészében elvetendő, mivel azoknak is árt, akiken segíteni kellene, mivel az egyének természetes jogaival ellenkezik"
A foglalkozás befejeződött.

0