Időszámítás
0/8 Pont
Nap
0/8 Pont
Domborzat
0/10 Pont
Földgömb
0/1 Pont
Földtörténet
0/19 Pont
Légkör
0/17 Pont
Karsztok
0/20 Pont
Földrajzi övezetesség
0/12 Pont
Vallások
0/13 Pont
Éghajlat
0/6 Pont
Pénzügy
0/11 Pont
Mezőgazdaság
0/22 Pont
Topográfia
0/28 Pont
India
0/23 Pont
Banglades
0/7 Pont
1.Olvassa el az alábbi cikkrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!Elemenként 1 pont.a)Melyik dátum szerepelhet az A betű helyén a táblázatban? Adja meg a dátumot!
Válasz: .
 
b)Számítsa ki, hogy Bali hány szélességi fok távolságra fekszik az Egyenlítőtől! A számítást külön lapon végezze!
Szélességi fok: º
Az Egyenlítőhöz képest melyik félgömbön található Bali szigete? A félgömbön. 
Mi igazolja ezt a szövegrészlet alapján?Egészítse ki a választ! A szövegrészletben: a Nap a(z)   horizont felett (is) .
Mi igazolja ezt a táblázat adatai alapján? Egészítse ki a választ!
A táblázat adatai alapján:   -én magasabban  delel a Nap, mint   -én.
 
c)Budapesten márciusban 42,5º magasságban látjuk delelni a Napot a déli égbolton. Számítsa ki, hogy hány foknyi különbség van Budapest és Bali földrajzi szélessége között? A számítást külön lapon végezze!
Különbség: º
2.Tanulmányozza a Nap látszólagos járását szemléltető ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Melyik nevezetes szélességi körön látható a Nap látszólagos járása a rajznak megfelelően? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe! 

 A)Baktérítő
B)Déli-sark
C)Egyenlítő
D)Északi-sarkkör
E)Ráktérítő
Válasz:
 
b)Melyik betű jelöli azt az ábrarészletet, amelyre igaz az adott állítás? Írja az ábra megfelelő betűjelét az állítások sorszáma után!
 

1.Az égbolt és az álláspont síkjának (a látóhatárnak) találkozási vonala.
2.Ezen a pályán jár a Nap a napéjegyenlőség idején.
3.A déli látóhatár felett a legkisebb szögben ezen a látszólagos égi úton látható a Nap.
4.Az évnek ebben az időszakában legrövidebb az éjszaka. 
5.Amikor a Nap ezen a látszólagos pályán halad, akkor a felszínremerőlegesen delel.
6.Ezen a látszólagos pályán haladva a Nap pontosan keleten kel ésnyugaton nyugszik.
7.Ez a Nap látszólagos útja a téli napforduló idején.
3.Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatokat!Elemenként 1 pont.a)Mekkora az a legkisebb szintkülöMekkora az a legkisebb szintkülönbség, amit leolvashatunk a térképről?
Válasz:

b)A térképen feltűntetett jelek és adatok alapján sorolja be a tájat aszerint, hogy milyen domborzat típust ábrázol!
Válasz:

c)Milyen felszínforma (domborzati elem) található a Z betűvel jelölt helyen?
Válasz:

d)Döntse el, hogy melyik állítás igaz! Írja a helyes megoldás betűjelét a négyzetbe!

A)Az Y betűvel jelölt szakasz egy hosszanti völgy mentén húzódik.
B)Az Y betűvel jelölt szakasz hegygerincen húzódik.
C)Nem állapítható meg, hogy hol húzódik.
Válasz:

e)Nevezze meg, hogy a domborzatábrázolás mely módja szerint készült a térkép!
 Válasz:
f)A térképen az O és P pont között szaggatott vonallal jelölt turistaút vezet. A turistautat egy túrázó O→P és P→O irányban (azaz oda-vissza) is megteszi. Döntse el, hogy melyik megállapítás a helyes! Írja a megállapítás betűjelét a négyzetbe!A) O→P irányba haladva több energiát használ el a szervezet, mint visszafelé.
B) P→O irányba haladva több energiát használ el a szervezet, mint visszafelé.
C) Nincs eltérés a szervezet energiahasznosítása között az oda- és a visszaúton.
 Válasz:
 
g)Az alábbi mondatok a térképek ábrázolásmódját és jelrendszerét leíró, értelmező meghatározásokból vett részletek. Nevezze meg, hogy mely térképészeti fogalmakhoz köthetők az egyes állítások, és írja a fogalmakat a mondatok alá!
 
1.A tájakat, a településeket és a vízrajzi elemeket eltérő betűtípussal különítik el.
Válasz:
 2.A terepen található tárgyakat alaprajzuk szerint vagy oldalnézetből, illetve magyarázó jelekkel ábrázolja.
Válasz:
3.Az adott felszín magassága egy megállapodás alapján rögzített tenger közepes vízszintjéhez viszonyított.
Válasz:
4.A szárazföldek ábrázolásakor leggyakrabban a zöld és a barna szín árnyalatait használják.
Válasz:

4.Tanulmányozza az ábrát és olvassa el a leírásokat, majd döntse el, hogy  a térképen bejelölt négy ponthoz a megfelelő betűk vannak-e írva! Ha igen, akkor a válaszhoz írjon egy I betűt, ha nem, akkor egy N betűt!
 A B C D−A és D pontok minden szempontból ugyanazon a félgömbön helyezkednek el.
−A pont kétszer olyan messze található az Egyenlítőtől, mint B.
−C pontban a Föld forgásából származó eltérítő erő bal kéz felé térít és közelebb van az Egyenlítőhöz, mint B.
 
Válasz:
5.Az alábbi sajátos diagram egy naptári évre átszámítva, napokban fejezi ki a Föld történetének szakaszait. Elemenként 1 pont.a)Azonosítsa a földtörténeti időket!
 
A:
B:
C:
D:
E:
 
b)Számítsa ki, hogy hány földtörténeti évnek felel meg egy naptári nap! Kerekítsen egy tizedesjegyre! A számítást külön lapon végezze!
1 nap =    év
 
c)Mely földtörténeti időben játszódtak le az alábbi folyamatok? Írja a megfelelő földtörténeti idő nevét a leírás után!
 
1.Kiemelkedett az Appalache
2.Ekkor jött létre az Amazonas-medence:
3.A ma kitermelt szénhidrogén-készletének keletkezési ideje:
4.Ekkor jelentek meg az első élőlények:
5.Kialakult az elsődleges őslégkör:
6.A Kárpát-medence talajai ebben az időben képződtek:
7.Az Afrika és Dél-Amerika között kialakult árok óceánná szélesedett:
d)Melyik földtörténeti időszak és kor melyik eseményének emlékeit ismeri fel a képeken?Időszak:  
Kor:
Esemény:
 
Nevezze meg a képeken látható képződményeket! Írja nevüket a megfelelő betűjel után!

 
A:
B:
C:
6.Oldja meg a légkör földrajzával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Válaszoljon a futóáramlásokkal kapcsolatos kérdésekre! Mi a futóáramlás? Egészítse ki a választ!
Az egész Földet körbefutó nagy sebességű (400–500 km/h) .
 
Melyik légköri tartományban (rétegben) alakul ki?
A felső határánál.
 

Melyik betű jelöli a futóáramlásokat a légnyomásöveket bemutató ábrán?
Válasz:    
 
 
 
b)Ha az északi félgömbön háttal állunk a szélnek, akkor az alacsony légnyomású terület tőlünk balra van. Milyen légnyomás alakult ki a nagybetűkkel jelölt területeken?A: légnyomás
B: légnyomás
c)Az ábra az északi félgömb légnyomásöveit szemlélteti. Azonosítsa az egyes öveket, és írja a légnyomásuknak megfelelő betűjelet (A = alacsony, M = magas) a nagybetűk után! Nevezze meg a légnyomást kialakító okokat is!A: ok:
B: M ok: a magasban   és légmozgás miatt.
C:   ok:
 
d)Melyik két betűvel jelölt hely határolja a passzátszélrendszer területét?
Válasz: és
 
Milyen irányú a passzátszél az ábrázolt félgömbön?
Válasz:    irányú
Milyen irányúak a 30º–60º szélességi kör között fújó szelek?
Válasz: irányú
e)Az Egyenlítő vagy a sarkok fölött húzódik magasabban a troposzféra felső határa? Egészítse ki a választ!
Válasz: Az fölött.
 
Indoklás: Az   kisebb a gravitáció, mint a sarkokná.
7.Oldja meg a karsztosodással kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)A különböző anyagi összetételű vizek eltérő mértékben oldják a mészkövet.
1.Írja az oldóképességüknek megfelelő relációs jeleket (>, <, =) a különböző víztípusok közé!
 Lehulló csapadékvíz     Vastag talajrétegen átszivárgó csapadékvíz  Vékony talajrétegen átszivárgó csapadékvíz
 
2.Mely, a karsztosodás szempontjából fontos anyagot veszi fel a csapadékvíz a talajból?
Válasz: A .
 
3.Egészítse ki a talajban lejátszódó folyamat kémiai egyenletét!
H2O +   →
Nevezze meg a fenti folyamat során keletkező anyagot!
Válasz:
b) A talajlakó élőlények hogyan befolyásolják a karsztosodás folyamatá? Egészítse ki a választ!
 Az általuk (a légzésük során) termelt   a vízbe kerülve erősíti a karsztvíz   hatását, ezzel elősegíti a karsztosodást.
 
c)Egészítse ki a mészkő oldódását leíró kémiai egyenletet!
 
CaCO3 + → Ca(HCO3)2
Nevezze meg az egyenlettel leírt folyamat során keletkező anyagot!
Válasz:
d)Ismerje fel a karsztformákat kialakulásuk folyamata alapján! Írja a megfelelő karsztforma nevét a leírás után!1.Több kilométer átmérőjű, hatalmas mélyedés a karsztfennsíkokon, melyben többnyire termékeny talaj halmozódik fel.
2.A karsztvízből lassan kiváló CaCO3-ból felépülő, többnyire hosszúkás és vékony képződmény.
3.A mészkőhegységek felszínén kialakult tölcsérszerű mélyedés.
4.A karsztvíz illetve a benne szállított hordalék által kialakított üreg a mészkőhegység belsejében.
5.A mészkőhegy felszínén kialakult sekély, barázdaszerű mélyedésekkel borított terület.
6.Mészkőhegységek hasadékain a felszínre törő víz.
7.A mészkőhegység felszínén kialakult, kisebb-nagyobb tál alakú mélyedés. Dolina
 
e)Egy település ivóvízét karsztforrások biztosítják. Mire kell felkészülnie a település lakóinak egy hosszabb, nyári aszályos időszakban? Egészítse ki  az indoklást!
 
Válasz:
Indoklás: A karsztforrás   (részben) a felszínre hulló csapadéktól függ, ezért aszály esetén csökken  a .
 

8.Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a földrajzi övezetességgel kapcsolatos megállapítások!

1.A szoláris és a valódi éghajlati övezetek csak a nevükben különböznek.Igaz
Hamis

 
2.A hideg mérsékelt övben a házak a gyakran fagyott talaj miatt nem igényelnek semmilyen alapozást.Igaz
Hamis


3.A tundra éghajlaton a fagyos és fagymentes időszak hossza megegyezik.Hamis
Igaz


4.A száraz kontinentális éghajlaton a füves puszták egy részén ma már gabonaföldeket találunk.Hamis
Igaz

5.Az átmeneti öv jellegzetes folyóparti növényzete a galériaerdő.Igaz
Hamis


6.Az átmeneti övben az erdős, a cserjés és a füves szavanna kialakulása a napsütéses órák számától függ.Hamis
Igaz


7.Az átmeneti övben a monszunerdők, a dzsungelek területe a monszungazdálkodás miatt jelentősen csökkent.Igaz
Hamis

8.A térítői övben találkozhatunk jövevényfolyókkal is.Hamis
Igaz


9.A forró övezetben a tenger és a szárazföld eltérő mértékű és ütemű felmelegedése miatt alakulnak ki a monszunszelek.Hamis
Igaz

10.A száraz kontinentális éghajlat jellegzetes növényzete a pampa is.Hamis
Igaz


11.A függőleges övezetesség fahatára felett már nem élnek álló, fatermetű növények.Igaz
Hamis


12.A földrajzi övezetességet kialakító tényezők közül az éghajlat a legmeghatározóbb.Hamis
Igaz
9.Oldja meg a világvallásokkal és a világnyelvekkel kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)A térképvázlaton a számok a világvallások legfontosabb elterjedési területeit jelölik. Az azonos számok ugyanarra a vallásra vonatkoznak. Nevezze meg a számokkal jelölt világvallásokat és azok vallási központjait!
1.
2.
3.
4.
 
Nevezze meg a 4. számmal jelölt vallás vallási központját!
Válasz:  
b)Válaszoljon a kérdésekre!1.Miért terjedt el az 1-es számmal jelölt vallás az amerikai és az ausztrál kontinensen? Egészítse ki a választ!
Az   hódítók terjesztették el.
2.Melyik világvallást nem jelöli szám a térképvázlaton?
Válasz:
Hol van ennek a vallásnak a legismertebb szent helye?
Válasz:
3.Melyik kontinens volt a szülőhelye valamennyi világvallásnak?
Válasz:
4.Az ENSZ hivatalos nyelvei közül mely világnyelvek anyaországai találhatók az 1-es számmal jelölt vallás elterjedési területén? Sorolja fel mind a négyet ábécé sorrendben!
,   ,   ,   
 
Melyik nyelvcsaládba sorolhatók a fent említett nyelvek?
Válasz: A(z) nyelvcsaládba.
10.Tanulmányozza az alábbi településképeket, majd oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.
a)Melyik éghajlatra jellemzőek az alábbi települések képei? Írja az éghajlat nevét a képekhez tartozó sorszámok után!
 

1.   éghajlat
2.   éghajlat
3. éghajlat
4. éghajlat
 
b)Fogalmazzon meg két összefüggést az építkezés, a városkép és az éghajlat között! Egészítse ki a választ!
 Befolyásolja a felhasznált , az ablakok , elhelyezkedését.
 
 
11.Oldja meg a pénz világával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.
 a)Mire hívja fel a figyelmet a karikatúra?Egészítse ki a választ!A rajz a hitelfelvétel   hívja fel a figyelmet.
 
Mire kell odafigyelni hitelfelvételkor?  Egészítse ki a választ!
A és a   típusára.
 
b)A leírások a pénz különböző típusairól szólnak. Nevezze meg a pénztípust!
A Magyar Nyelvi Szolgáltatóiroda e-nyelv.hu oldalának megfogalmazása szerint: „bankjegyekben vagy érmékben azonnal rendelkezésre álló közvetlen fizetőeszköz”. Másként: „fizetésre, használatra kész bankjegy vagy érme”.
Válasz: .
 
Nevezze meg a pénz másik, napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő típusát!
Válasz: .
c)A pénz mely két funkciójára (szerepére) ismer a képek alapján? Írja a fogalmat betűk után!
 
A:
B.
 
 

d)Az ábrán a fürtös paradicsom árának változását látja 2018. szeptember 25. és október 9. között. Válaszoljon a kérdésekre az ábra alapján!Mi határozza meg egy termék legalacsonyabb árát a termelő szempontjából? Egészítse ki a választ!
Az, hogy mi az az ár, ami még fedezi a költségét.
 
Mi okozhatta az október eleji árváltozást? Nevezzen meg három lehetséges okot!
 
−Változatlan kínálat mellett   a kereslet.
a kínálat.
−Növekedtek a   költségek, amelyet érvényesíteni akart a termelő.
12.Oldja meg a Magyarország mezőgazdaságával és élelmiszergazdaságával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.1.Hasonlítsa össze a magyar mezőgazdasági termékek 2002-es és az Európai Unióhoz való csatlakozás évében elért árszínvonalát! Egészítse ki a választ!
-ben és -ben kb. ugyanannyi volt a mezőgazdasági termékek ár.
 
2.Mekkora volt a mezőgazdasági termékek árának növekedése 2005-2007-között? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!
A)10–20% között
B)20–30% között
C)30–40% között
D)40–50% között
E)110–140% között
 
Válasz:
 
3.Hány %-kal haladta meg a mezőgazdasági termékek ára 2009-ben a 7 évvel korábbiakat?
Válasz: %
4.Melyik az a két egymást követő év, amelyek között a növénytermelés termékeinek ára több mint 40%-kal változott! Írja az évszámokat az üres helyre!
 
   és   között.
 
5.Sorolja föl azokat az éveket, amikor az állati termékek ára magasabb volt, mint 2002-ben! Pontot csak a hibátlan felsorolásért kaphat.
 
, , ,  
 
6.Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás! Ha igaz írjon I betűt, ha hamis, akkor H betűt az üres négyzetbe! Egészítse ki a megadott indoklást!
2005 után a növényi és állati termékek ára – ha különböző mértékben is, de – mindig hasonló irányban változott.
Betűjel:
Indoklás: és   között az állati termékek ára , míg a növényi termékek ára .
b)Párosítsa a térképen jelölt települések közül a megfelelőket a hazai élelmiszergazdaság híres hungarikumaival! Írja az élelmiszer neve mellé a származási helyének megfelelő, térképen jelölt település nevét és betűjelét!Kajszibarack      Település neve:            Betűjele a térképen:
Szőlő, bor           Település neve:         Betűjele a térképen:
Fűszerpaprika    Település neve:          Betűjele a térképen:
Kolbász                Település neve:           Betűjele a térképen:
Vöröshagyma      Település neve:       Betűjele a térképen:
13.Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a római számokkal jelölt országokat!

I.
II.
III.
IV.
V.
 
Írja az üres helyekre az a) feladatban megnevezett országok közül azoknak a neveit, amelyek az Európai Unió tagjai!
 
  és .
 
c)Válaszoljon a kérdésekre!

1.Mely hegységeket jelöli az A és a B betű?
A:
B:
2.Melyik hegységrendszerhez tartoznak ezek a hegységek?
Válasz: -hegységrendszer

d)1.Nevezze meg a C, a D, és az E betűvel jelölt földrajzi helyeket!
C:   (tengerpart)
D:   (sziget)
E:   (tengerszoros)

2.Melyik országhoz tartoznak?
C:
D:
E:
 
e) Nevezze meg a csillaggal jelölt vulkánt!
Válasz:
2.Melyik, a térképen is ábrázolt város közelében található egy másik tűzhányó?
A város sorszáma:
A vulkán neve:
f)Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
14.Oldja meg az India földrajzára vonatkozó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Egy európai turista Indiába készül, de nem tudja, mikor érdemes odautaznia. Mit javasol, melyik évszakban utazzon?
Válasz: .
Indoklás: Akkor   van és   a csapadék.

b)Az ábrán a „zöld forradalom” következményeit tanulmányozhatja.1.Miért volt szükség Indiában az úgynevezett „zöld forradalomra”? Egészítse ki a választ!
A lakosság   biztosítása érdekében.
 
2.Milyen eszközökkel, módszerekkel hajtották végre a „forradalmat”?  Egészítse ki a választ!
A   korszerűsítésével.
 
3.Milyen következménnyel járt a „zöld forradalom” az ország népesedési folyamata szempontjából? Egészítse ki a választ!
Felgyorsult a népességszám .
 
c)Miért nevezhető India gazdasága duálisnak? Egészítse ki a választ!
 A   és a   termelés (gazdálkodás) egyszerre van jelen.

d)Az alábbi képen egy Indiában 1994-ben közzétett plakátot lát. Tanulmányozza a plakátot, majd válaszoljon a kérdésekre!Mi lehetett a plakát célja? Egészítse ki a választ!
 A   ütemének mérséklése.

Miért volt szükség ilyen plakátra? Egészítse ki a választ!
Azért volt szükség rá, hogy   a népességszám  .
e)Nevezze meg a térképvázlaton betűkkel jelölt városokat!A:
B:
C:
f)Az alábbi két térkép Delhi területének változását szemlélteti 1974 és 1999 között.Milyen okok állhattak a területnövekedés hátterében? Fogalmazzon meg két okot! Egészítse ki a választ!
Ok: A népességszám gyors és a  jelentős mértékű  .
 
Milyen kedvezőtlen következményekkel jár a növekedés? Fogalmazzon meg hármat! Egészítse ki a választ!
, , és   egészségügyi ellátás.
 
g)Hasonlítsa össze Kína és India társadalmi-gazdasági jellemzőit! Írja a megfelelő relációs jelet (< > =) a két ország neve közötti négyzetbe!
 
Terület Kína India
Népességszám Kína   India
Természetes szaporodás (%) Kína India
Mezőgazdaságban dolgozók aránya Kína India

15.Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a szövegrészlet alapján! Elemenként 1 pont.
A globális klímaváltozással kapcsolatban egy cikk így ír:Egészítse ki a kérdésekre adandó válaszokat!
 
a)Mi okozza a tengerszint emelkedését?
 
 A miatt a szárazföldi jégtakaró és a gleccsere.

b)Mi bizonyítja, hogy valóban elkezdődött egy ilyen folyamat? Nevezzen meg két bizonyítékot a forrás alapján!
Az ország egy része   került,  és a .
 
c)Milyen hatással lehet az amúgy is szegény ország élelmiszerrel való ellátására a folyamat? Fogalmazzon meg kettőt a forrás alapján!
  a halászat hozama a miatt,  → kevesebb   lehet termelni.
 
d)Mi lehet a vízszintemelkedés népességföldrajzi következménye?
Válasz: .
A foglalkozás befejeződött.

0