Csillagászat
0/17 Pont
Térbeli tájékozódás
0/8 Pont
Kőzetburok
0/24 Pont
Karsztok
0/11 Pont
Hőmérséklet
0/14 Pont
Éghajlat
0/20 Pont
Kína
0/5 Pont
Demográfia
0/4 Pont
Település-és népességföldrajz
0/13 Pont
Energiagazdaság
0/20 Pont
Topográfia
0/26 Pont
Topográfia
0/18 Pont
Topográfia
0/15 Pont
Globális problémák
0/3 Pont
1.Oldja meg a csillagászati földrajzi feladatokat! Elemenként 1 pont.a)A táblázat a Hold adatait tartalmazza. Tanulmányozza az adatokat és válaszoljon a kérdésekre!
 
1.Mi az oka a nagy napi hőingásnak/ hőingadozásnak? Egészítse ki a választ!
- A Holdnak  nincs .
- Hosszú ideig tart a   illetve az .
 
2.A Hold mely részén a legnagyobb a napi hőingás/ hőingadozás?
Az .
Mekkora ez az érték?
Válasz:   °C

3.Miért látjuk a Földről a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát?
Mert a keringési  ideje és a forgási  ideje .
 
4.Nevezze meg azt a két felszínformáló folyamatot, amelyeknek szerepe van a Hold mai felszínének kialakításában!
   és meteor .

 5.Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi megállapítás! Írjon a megállapítás után a négyzetbe I betűt, ha igaz és H betűt, ha hamis!
Telihold idején az égitest derült időben egész éjszaka látható. Betűjel:
b)Tanulmányozza a fogyatkozásokat bemutató ábrákat, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!1.Mely fogyatkozásokat ismeri fel az egyes ábrákon?
1.ábra:
2.ábra:  
 
2.Nevezze meg az ábrán nagybetűkkel jelölt égitesteket, illetve a fogyatkozásokhoz kapcsolódó jelenségeket!
 
A.
B.
C.
D.     napfogyatkozás
E.    napfogyatkozás
F. holdfogyatkozás
2. Oldja meg a térbeli tájékozódással kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Melyik fogalomhoz kapcsolódnak az állítások? Írja a megfelelő betűjelet a meghatározás után!

A) Földrajzi északi pólus
B) Mágneses északi pólus
 
1.A Sarkcsillag jelöli ki az irányát az északi félgömbön.
2.Az iránytű ebbe az irányba mutat.
3.Iránya a napóra segítségével is megállapítható.
4.A Föld forgástengelyének képzeletbeli döféspontja az éggömbön jelöli ki az irányát.
5.Helyzete a földtörténet során többször változott.

Mit nevezünk mágneses deklinációnak? Egészítse ki a választ!
A és a   északi irány közötti eltérés szögét.

b)Mekkora annak a térképnek a méretaránya, amelyen egy, a valóságban 0,25 km2 területű, négyzet alakú tó területe 1 cm2? A számítást külön lapon végezze!
A térkép méretaránya:
3. Oldja meg a kőzetburok földrajzával kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Tanulmányozza az ábrákat! Az állítások az egyes nagybetűkkel jelölt ábrákhoz kapcsolódnak. Írja a megfelelő ábra betűjelét az állítás után!

1. Így keletkezett az Alpok.
2. Ez a folyamat vezetett az Andok kialakulásához.
3. Itt az asztenoszférából származó bazalt jut a felszínre. 
4. Ehhez kapcsolódóan általában andezitből és tufáiból felépülő vulkánok keletkeznek. 
5. A folyamat során kialakuló hegységeket döntően üledékes kőzetek építik fel.
6. Így jött létre a Szent András-törésvonal.
7. Mélytengeri árkok kialakulásához vezet.
8. Ehhez kapcsolódik Izland kialakulása is.
9. Jellegzetes képződménye a párnaláva. 
10. Ez a folyamat vezetett a Himalája kialakulásához.
11. Az Észak-amerikai kőzetlemez délnyugati peremére jellemző.
12. Jellegzetes formája a hosszan elnyúló hasadékvölgy. 
13. Így mozdul el egymáshoz viszonyítva az Afrikai- és a Dél-amerikai lemez. 
14. Így mozdul el egymáshoz képest a Nazca-lemez és a Csendes-óceáni (Pacifikus)-lemez.
b)Felsoroltunk négy-négy fogalmat, közülük egy azonban nem illik a többi közé, azaz „kakukktojás”. Válassza ki az oda nem illő fogalmat, és indokolja meg választását!1. Appalache, Nagy-Vízválasztó-hegység, Urál, Atlasz
Kakukktojás:
Indoklás: Nem illik a többi közé, mert az   része, a többi pedig a   tartozik.
 
2. perm, devon, jura, szilur
Kakukktojás:
Indoklás: Nem illik a többi közé, mert a   a , a többi pedig az   része.
 
3.fumarola, cunami, mofetta, szolfatara
Kakukktojás: cunami
Indoklás: Nem illik a többi közé, mert a következtében alakul ki, a többi pedig   működé.
4. Oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Hogyan nevezzük a mészkő repedéseiben mozgó résvizet?
Válasz: .
b)Egészítse ki a karsztosodás kémiai folyamatát leíró egyenletet a megfelelő képlettel!
 Képlet:    
c)Nevezze meg a képeken ábrázolt karsztformákat!1. kép:
2. kép:
3. kép:
4. kép:
 
Nevezze meg az 1. képen látható forma keletkezésének két lehetséges, sok esetben egymáshoz kapcsolódó módját!
-
- karsztos üregek .
 
Az alábbiak közül mely hegységben találhatók meg ezek a formák? Írja a hegység nevét az üres négyzetbe!
Mátra, Kőszegi-hegység, Bükk, Cserhát

 Válasz:

d)Mely fogalmakat ismeri fel a leírások alapján? Írja a fogalmat az üres négyzetbe!
1.Karsztos felszínek akár több km2 kiterjedésű, zárt mélyedései, melyek kialakulásában a vetődésnek is szerepe volt.
Fogalom: .
2.Karsztosodó kőzettestek nagyobb üregeiben mozgó víz, amely oldással és hordalékának mechanikai pusztító erejével tágítja a járatait.
Fogalom: .
5. Tanulmányozza az ábrákat, és oldja meg a feladatokat! Elemenként 1 pont.A térképen ITCZ-vel jelölt vonal a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő. Egészítse ki a fogalom meghatározását!
A Föld   pontjait összekötő vonal .
 
Melyik jelenséggel függ össze a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő „vándorlása” az év során? Írja a megfelelő jelenségek sorszámát az üres négyzetekbe!
1.A Föld Nap körüli keringésével
2.A Föld tengely körüli forgásával
3.A Föld tengelyferdeségével
4.A Hold–Föld rendszer közös tömegközéppontja körüli keringéssel.

 Válasz: ,
 
Mivel magyarázható, hogy a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő nem párhuzamosan fut az Egyenlítővel?
A szárazföldek és az óceánok eltérő    .
Melyik évszak van az A betűvel jelölt ábrán az északi félgömbön? Írja az évszak sorszámát az üres négyzetbe!
1. Tél
2. Nyár
Válasz:

Nevezze meg a térképvázlaton sorszámokkal jelölt szeleket az irányukkal együtt!
1.
2.  
3.

 Mi az oka az 1-es és a 2-es számmal jelölt szelek iránya közötti különbségnek?
A két földgömbön a Föld forgásából származó -erő ellentétes  irányba téríti ki a légtömegeket.
Mely szélrendszerhez tartoznak az 1-es és 3-as számmal jelölt szelek?Válasz:

 Milyen irányú függőleges légmozgás alakul ki a termikus egyenlítő mentén?
Válasz: .
 
A B ábrán berajzolt G pont a Himalája előterében fekvő Cherrapunjit jelöli. Mely éghajlati adat alapján tartozik ez a térség az éghajlati „leg”-ek közé?
A   évi mennyisége alapján.

 Milyen okokkal magyarázható ez?
A csapadékot hozó (monszun)   és a  .
6. Összekevertük az egyes tájak, területek jellemzőit. Válassza ki a 3-3 összetartozó jellemzőt, és nevezze meg a hozzájuk kapcsolható éghajlatot! Írja az összetartozó kifejezések betűjeleit és az éghajlat nevét a megfelelő helyre! Segítségül egy megoldást beírtunk. Nem tud minden állítást elhelyezni. Egy betű csak egyszer használható fel. Elemenként 1 pont.az összetartozó állítások betűjelei:    , , az éghajlat megnevezése:    éghajlat
az összetartozó állítások betűjelei: , az éghajlat megnevezése:   éghajlat
az összetartozó állítások betűjelei: ,   ,   az éghajlat megnevezése:   éghajlat
az összetartozó állítások betűjelei: , , az éghajlat megnevezése:   éghajlat
az összetartozó állítások betűjelei: , , az éghajlat megnevezése: éghajlat
7. Tanulmányozza a Kínával kapcsolatos adatsort, és válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.1.Melyik folyamatot mutatja be a diagram?
A   szerkezet átalakulását.

2.Mely ágazat a legfőbb nyertese ennek?
A .
Miből következtetett erre?
A   dolgozók aránya nőtt a legnagyobb mértékben.

3.A 2010-es kínai adatokkal összevetve, mely ágazatoknak nagyobb a részesedése a magyar foglalkoztatásban, mint a kínaiban?
Az   és a .
8. Tanulmányozza az adatokat, és azok alapján válaszoljon a kérdésekre! Elemenként 1 pont.a)Mekkora volt 2013-ban az országban a természetes szaporodás értéke?
Válasz:   ‰
 
b)Hány fővel nőtt az ország népességszáma ennek következtében 2013-ban? A számítást külön lapon végezze!
A népességszám növekedése:   fő
Mely egyéb tényező befolyásolhatta még a népességszám alakulását?
  egyenleg.
 
c)Milyen alakú lehet az ország népességének korfája? Írja a válasz sorszámát az üres négyzetbe!
1. Piramis (háromszög), 2. harang, 3.  méhkas, 4. urna
Válasz:
9. Oldja meg a település- és népességföldrajzi feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Hasonlítsa össze az adatokat! Írja a feladat sorszáma elé a megfelelő betűt az alábbiak szerint!
A) ha a) > b)
B) ha a) < b)
C) ha a) és b) közel egyenlő
 
1. a) A falvak száma Magyarországon b) A városok száma Magyarországon
2. a) A megyei jogú városok száma Magyarországon. b) A megyeszékhelyek száma Magyarországon
3. a) A Bostontól – Washingtonig húzódó agglomeráció népességszáma b) A Randstad agglomeráció népességszáma
  4. a) Az Amerikai Egyesült Államok népességének száma b) Az Európai Unió népességének száma
5. a) Debrecen lakóinak száma b) Pécs lakóinak száma
b) Egészítse ki az alábbi fogalmak definícióját!1. városodás: A városok   növekedése .
2. városiasodás: A városi , a városi ,   elterjedése.
3.Nevezze meg azt a folyamatot, amely mindkét fogalmat magában foglalja!
Válasz: .
c) Hogyan függenek össze az alábbi fogalmak! Egészítse ki a választ!
alvóváros — ingázásAz alvóváros lakói nem a   dolgoznak, azaz utazniuk kell a , más szóval .
10. Oldja meg az energiagazdasággal kapcsolatos feladatokat! Elemenként 1 pont.a)A táblázatba beírtunk három energiaforrást. Készítse el a táblázat hiányzó fejlécét a megfelelő energiahordozó-típus (csoport) nevének beírásával!
 
1.
2.  
3.
4.
b)Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az energiahordozókra vonatkozó megállapítások!

 1.A 20. század elején a felhasznált energiaforrás több mint felét a kőszén-fajták adták.Hamis
Igaz


 2. A magas fokú hatékonyság miatt az atomenergia hasznosításának térhódí-tását nem befolyásolta a csernobili erőmű baleset.Igaz
Hamis


 3. Napjainkban a világon a felhasznált energiaforrás több mint 1/3-át a kőolaj teszi ki.Hamis
Igaz


 4. A 20. század második felétől a kőolaj vált a legfontosabb energiahordozóvá.
 Igaz
Hamis


5. India és Kína a világ jelentős kőszéntermelő országai közé tartozik.Hamis
Igaz


6. Földünk jelenleg ismert legnagyobb kőolajtartalékai a Nyugat-szibériai-alföldön találhatók.Hamis
Igaz
c)A térképen betűkkel jelölt országok között találjuk Földünk legnagyobb kőolaj-exportálóit és -importálóit. Írja a betűjelek után az átlauk jelölt ország nevét, valamint dönste el, hogy exportáló, vagy imsportáló ország-e. 
Ha exportáló írjon E betűjelet, ha importáló, akkor pedig I betűjelet az üres négyzetbe! Egy országot csak egy helyre írjon!  
A.   
B.   
C.  
D.    
E.  
11. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.a)Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt országokat!
 
A
B
C.
D.
E.
F.
 
b)Nevezze meg a h betűvel jelölt hegységet!
Válasz:
 

c)Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.  
d)Válaszoljon a nagybetűvel jelölt országok betűjeleinek vagy a városok sorszámainakbeírásával!

 A. Izland B. Norvégia C. Finnország D. Svédország E. Észtország F. Dánia
 
1.Reykjavík
2.Riga
3.Szentpétervár
4.Helsinki
5.Stockholm
6.Koppenhága
7.Oslo
8.Göteborg

 
1. Minőségi acélgyártásra épülő gépipara világhírű.
Válasz:
2. Az ország szénhidrogén-bányászata jelentős.
Válasz:
3. Főváros, peremvárosában van a NOKIA központja.
Válasz:
4. A fakitermelés és a fafeldolgozás jelentős bevétele az országnak.
Válasz: ,
5. A tengeri fuvarozás kimagasló szerepet játszik az ország gazdasági életében.
Válasz:
6. Geotermikus energiában gazdag.
Válasz:
7.Az elektromos áram termelése szinte teljes egészében a vízenergia hasznosítására épül.
Válasz:
8.Az ország területének 60%-át kitevő szántóföldek a fejlett állattartást segítik.
Válasz:
9.Nem tagja az Európai Uniónak.
Válasz: ,
12. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.
A térképvázlat egy speciális felvétel alapján készült, ahol a műhold által „láthatatlan”, vízzel borított, illetve nedves felszín egységesen szürke színben jelenik meg.a)Nevezze meg a Dunántúli-dombság római számokkal jelölt résztájait!
 
I.  
II.  
III.
 
b)Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tájakat!
 
A. -félsziget B. (hegység)   C. -hegység
 
c)A földtörténeti negyedidőszakban az a), b) és c) betűkkel jelölt tájak legnagyobb részét még víz borította. Nevezze meg ezeket a topográfiai fogalmakat!
 
a. (tó, mocsár) b. -medence  c.   (síkság)
d)Mely éghajlatmódosító hatás érvényesül a legerőteljesebben a térképvázlat által bemutatott területen? Állapítsa meg a leírás alapján!
A csapadék évi eloszlására az ősz végi, tél eleji megnövekedett csapadékmennyiség jellemző.Módosító hatás:  .
 
e)Nevezze meg a térképvázlaton II-es számmal jelölt dombvidék legjellemzőbb felszínalkotó kőzetét!
Válasz:
Nevezze meg, hogy mi a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt hegységek leggyakoribb, középidőben képződött felépítő kőzete!
Válasz:
 

f)Az ábra a b-vel jelölt táj egyik jellegzetes geológiai képződményének szerkezetét mutatja. Oldja meg az ábrához kapcsolódó feladatokat!1. Nevezze meg a képződményt!
Válasz:
2. Melyik földtörténeti időszakban keletkezett?
Válasz:
3. Nevezze meg a rajzon X-szel jelölt részt felépítő kőzetét?
Válasz:
4. Mire utal, mit jelöl az ábra felső részéhez húzott szaggatott vonal?
Válasz: A felszín egykori (vulkánosság előtti)   .
5. Melyik nemzeti park védett értékei a rajzon látható képződmények?
Válasz:
Nevezzen meg egy konkrét példát a rajzon látható képződményre!
Válasz:
13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! Elemenként 1 pont.Nevezze meg a térképen kisbetűvel jelölt vízrajzi elemeket!
 
a: (folyó)
b: -tó
c: (folyó)
 
Mi térképvázlaton nagybetűkkel jelölt tájak neve?
 
A:   (sziget) 
B: -sivatag
 

Mely országokat jelölik a térképvázlat arab számai?1.
2.
3.
4.

Mi a neve a 3. számú ország területén *-gal jelölt, magyar utazó nevét viselővulkánnak?
Válasz: vulkán
 
Nevezze meg a térképvázlaton kinagyított országot!
Válasz:

Nevezze meg az ország római számokkal jelölt városait!
I.  
II.

Mely földtörténeti időben alakult ki az Y-nal jelölt hegység kőzettömege?
Válasz:

Mely szerkezeti mozgás alakította ki a hegység mai képét? 
Válasz: .
Nevezze meg azt a római székhelyű nemzetközi szervezetet, amely figyelemmel kíséri a világ mezőgazdasági termelésének alakulását, és segítséget nyújt az élelmezési problémák leküzdésében!Válasz: Az     Szervezete
Mi a neve annak a genfi székhelyű nemzetközi szervezetnek, amely a világ lakossá-gának élelmezési színvonalával és egészségi állapotának alakulásával foglalkozik?
Válasz:
A foglalkozás befejeződött.

0