Bevezető
0/0 Pont
1-11. feladat - Szövegértés
0/0 Pont
Érvelés
0/0 Pont
Gyakorlati szövegalkotás
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az középszintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. 
 
A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
1.a Egészítse ki a megfelelő szóval / kifejezéssel az alábbi hiányos mondatot az 1. bekezdés információi alapján! Ügyeljen arra is, hogy a két kiegészített mondat nyelvi szempontból is helyes legyen!  
A kriminalisztikai fonetika különböző eljárásainak az a fő célja, hogy megállapítsák ____________________________________________________________________. az ismeretlen személy személyazonosságát
William Hulet személyazonosságát
az elkövető személyazonosságát
a kihallgatótiszt személyazonosságát
a beszélő személyazonosságát
a gyanúsított személyazonosságát
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
1.b Egészítse ki a megfelelő szóval / kifejezéssel az alábbi hiányos mondatot az 1. bekezdés információi alapján! Ügyeljen arra is, hogy a két kiegészített mondat nyelvi szempontból is helyes legyen!  
________________________________________________________________ügye alapján igazolható, hogy a hangazonosítás már évszázadok óta alkalmazott módszer a bűnügyi eljárásokban. egy amerikai áldozat
I. Károly magyar király
az angol király lefejezésének
William Hulet
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
2. A kriminalisztikai fonetika történetében fontos kérdés volt annak megállapítása, hogy mennyire megbízható az ismeretlen személyek hang alapján történő azonosítása. Egészítse ki a táblázatot a 2. és a 3. bekezdés információi alapján! (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
az emberi ujjlenyomat egyediségéhez hasonló a hanglenyomat
önmagában nem tekintik elegendő bizonyítéknak a bíróságon
a hanglenyomat nem annyira egyedi, mint az ujjlenyomat
99 százalékos / nagy bizonyossággal fölhasználható az azonosításban a bíróságon
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
3. A beszélő(k) nyelvhasználatának milyen sajátosságai okozzák azt, hogy nem mindig egyértelmű a beszéd azonosítása a bűnügyi eljárásban? (7) Különböző beszélők között nagyfokú hasonlóság lehet.
A gyanúsított elváltoztatja a hangját.
A beszélő énekelni kezd a felvételen.
Ugyanaz a személy különbözően ejti ki ugyanazt a hangot.
A gyanúsított hirtelen másik nyelvre vált át.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
4. Az alábbiakban az ismeretterjesztő szöveg stílusának általános jellemzését olvashatja. Emeljen ki ezen megállapítások közül olyan jellemzőket, amelyet a kriminalisztikai fonetikáról szóló szövegre is érvényesnek tart! 

Az ismeretterjesztő szöveg stílusának jellemzője a precíz megfogalmazás, a szakkifejezések és definíciók, meghatározások használata. Törekszik a tény- és adatszerű megfogalmazásra, az áttekinthető, jól követhető logikával, belső utalásokkal fölépített szerkesztésre. Gyakran használ összetett mondatokat, amelyek célja az adott jelenség lehető legpontosabb bemutatása.  definíciók, meghatározások
összetett mondatok
kétértelmű kifejezések használata
jól követhető logikával, belső utalásokkal fölépített szerkesztés
tény- és adatszerű, semleges megfogalmazás
laza, pongyola megfogalmazás
egyértelműségre törekvés
szakkifejezések használata
egyszerű tőmondatok használata
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
5. A szöveg több különböző hangelemzési, hangazonosítási módszerről számol be. Keresse ki és írja be az adott módszer megnevezését a jellemző vonáshoz! (2, 4, 9.) a) Egy műszaki eszköz segítségével a beszéd egyes jellemzőiről a szakértők papírlapra
lenyomatot készítenek.
Módszer megnevezése: 
b) A módszer lényege az, hogy a szakértő meghallgatja a szöveget és tapasztalatai, tudása
alapján elemzi azt.
Módszer megnevezése:   
c) Az azonosítás valószínűségének aránya jól kiszámítható.
Módszer megnevezése:   
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
6. Kapcsolja össze a bekezdések szerkezeti-tartalmi sajátosságaira utaló megállapításokat a megfelelő bekezdés számával! 
(2) (4) (8) (11)4 A bekezdés a különböző beszédazonosítási módszerek fölsorakoztatásával előrevetíti a következő bekezdések témáit.
8 A bekezdés szövege az előző bekezdésben fölvetett, a beszélők nyelvhasználatából is következő azonosítási nehézségekre kínál a szakértői gyakorlatban elterjedt megoldást.
2 A bekezdés az első mondatban megfogalmazott állítást támasztja alá statisztikai adattal, további megállapításokkal.
11 A bekezdés utolsó mondatának megállapítását cáfolja a következő bekezdés 2. mondata.
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
7. Az alábbiakban a szövegből vett tartalmi elemek segítségével megadjuk, hogy egyes eljárásokat hogyan és milyen céllal alkalmaznak a kriminalisztikai fonetikában! Írja be, mely eljárásokól van szó! (7, 8, 10, 11)Mivel gyakran bizonytalan a beszélő azonosítása, a kriminalisztikai fonetikában    alkalmaznak, vagyis
- pontosan meghatározzák, hogy a szakértők milyen mértékben tartják valószínűnek a vizsgálat
során elért azonosítást, ami világosan megmutatja az eredmények megbízhatóságának mértékét. 
 
Az adott, gyakran ismeretlen beszélő hangját, beszédét tudományos vizsgálatokkal
tanulmányozzák a    során, és ennek alapján megállapításokat tesznek személyiségének, társadalmi helyzetének
különböző vonásaival kapcsolatban, ami segíthet a beszélő azonosításában.  
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
8. A 10. bekezdés összekapcsolja a beszédhangok egyes tulajdonságait a beszélő fizikai és pszichikai jellemzőivel, szokásaival. A 10. bekezdés alapján kösse össze, milyen következtetést vonhatunk le a beszélővel kapcsolatban beszédhangja sajátosságaiból! az alaphang rezgése nem (férfi vagy nő az illető)
a hangszalagok károsodásának hatása a hangszínképen idősebb életkorú személy
a hang mélysége / magassága a beszélő stresszes állapota
a magánhangzók megnyúlása dohányzás
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
9. Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 
a) Magyarországon még csak az első lépések történtek meg a profilkészítés tudományos módszertanának megalapozásához. Hamis
Igaz
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
9. Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 
b) A beszéd prozódiai jellegzetességei közé tartoznak olyan nem nyelvi sajátosságok, mint például a beszédtempó vagy a sóhajtások, köhögések. Hamis
Igaz
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
9. Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
c) A kriminalisztikai fonetikában kizárólag a hangok sajátosságainak elemzésére összpontosítanak. Igaz
Hamis
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
9. Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 
d) A beszélők azonosításának ma már vannak olyan módszerei is, amelyek nem igénylik fonetikus szakértő közreműködését. Hamis
Igaz
Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
10. Az utolsó bekezdés összegzi a szöveg főbb megállapításait. Írja be az üres mezőbe annak a bekezdésnek a számát, amelyre az idézett mondat utal! 
a) A beszélőazonosítás tudományos módszertanának kidolgozása már nyolc évtizedes múltra tekint vissza.  Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
10. Az utolsó bekezdés összegzi a szöveg főbb megállapításait. Írja be az üres mezőbe annak a bekezdésnek a számát, amelyre az idézett mondat utal!
b) A fonetikai alapú profilkészítés területén Magyarországon irányelvek vannak, de még több kutatásra van szükség megfelelő megalapozottságú szakvélemények készítéséhez. Szövegértés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát. 
11. A szakértő naplórészlete
Készítsen legalább öt mondatból álló naplóbejegyzést, amelyben a kriminalisztikai fonetikáról szóló szöveg információi alapján egy szakértő nevében, E/1 személyben meséli el az alábbi üggyel kapcsolatos fontosabb teendőit, lépéseit! Fogalmazzon bátran önálló ötletet, gondolatot is! Ügyeljen a nyelvi megformálás sajátosságaira is!  (A program nem tudja automatikusan javítani ezt a feladatot, minden beírt választ helyesnek fogad el!)

Térjen ki az alábbiakra: - Milyen lépéseket tett az ügyben? - Milyen módszereket használt föl véleménye megalkotásakor? - Milyen, az azonosítást zavaró körülményekre kellett tekintettel lennie? A nyomozók az Ön rendelkezésére bocsátottak egy sercegő, nagyon rossz minőségű hangfelvételt, amely egy bűntett elkövetésekor készült az elkövető hangjáról. A felvételen egy férfi beszél, erősen krákog, köhécsel. A nyomozók azt kérik Öntől, hogy kapcsolja össze a hanganyagot a lehetséges gyanúsított személyével, illetve tegyen megállapításokat az elkövető lehetséges tulajdonságaira vonatkozóan. 

Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás (Csak az egyik feladatot kell megoldania!)
Érvelés
Napjaink leggyorsabban elérhető és legjelentősebb információforrása az internet. A mai diákok számára is magától értetődő, hogy egy-egy témakör önálló feldolgozásához a világháló különféle keresőprogramjait hívják segítségül. Az adatok sokaságából azonban első kattintásra nem feltétlenül a fontos, valóban figyelembe vehető információ jelenik meg, egy témakör árnyalt és szakszerű feldolgozása több gondolati erőfeszítést, alaposabb kutatómunkát igényel. 

Ön szerint a középiskolás korosztályt melyik internetes keresési stílus jellemzi? Inkább megelégszik az elsőként megjelenő információkkal, vagy tovább vizsgálja az adott témakört, keres és válogat a találatok között? Álláspontját 3-5, jól elkülöníthető érvvel fejtse ki, hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására és személyes tapasztalatára is! (A rendszer ezt a feladatot nem tudja automatikusan javítani, minden beírt választ helyesnek fogad el!)
Gyakorlati szövegalkotás 

Elbutít-e a közösségi média? Úgy tűnik, a közösségi oldalak olyan közösséget teremtenek, ahol mind jobban hagyatkozunk mások értesüléseire, és azokat hajlamosak vagyunk kritika nélkül átvenni. A kritikai gondolkodást tehát feláldozzuk az idő oltárán – bízva abban, hogy mindig találunk majd olyasvalakit, aki a helyes választ tudja. Ez az attitűd azonban rendkívül veszélyes lehet, ugyanis nem fogjuk észrevenni, ha manipulálnak minket… 
 
Forrás: Nyelv és Tudomány, 2014. március 1. https://www.nyest.hu/hirek/elbutit-a-kozossegi-media 
 
Egy ifjúsági klub a közösségi média használatáról rendez vitát. Önt kérik fel, hogy indítsa el az eszmecserét egy rövid vitaindítóval. Vitaindítójában vessen föl legalább három, a közösségi média használatával összefüggő dilemmát, tegyen fel kérdéseket, utaljon személyes jó és rossz tapasztalataira! Vitaindítójában hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására is! Ügyeljen a felszólalás formai szabályaira
A foglalkozás befejeződött.

0