Középkor és a Biblia
0/0 Pont
Középkor és a Biblia

A középkori irodalom egyházi és világi irodalomra osztható. Az egyházi irodalom elsődleges forrása a Biblia, a középkori világi irodalomra példa a lovagi líra mellett a vágánsköltészet. 

Újra (24) Tudom (0) Játék
Ki látható a képen?
Dante Alighieri
Ki látható a képen?
François Villon
IRODALMI FOGALOM: örömhír’. a Jézus élettörténetét, tanítását és beszédeit tartalmazó négy újszövetségi könyv neve
evangélium
IRODALMI FOGALOM: azonos tövű szavak ismétlődésén alapuló szóalakzat, például: Világ világa, Virágnak virága
figura etymologica
IRODALMI FOGALOM: az egyházak által hitelesnek, Istentől sugalmazottnak elfogadott bibliai könyvek összessége
kánon
Melyik szerzőről van szó: A költőlegenda. A vágánsköltészet legjelesebb képviselője. Kedvelt versformája a ballada, erre példa: Jó tanítás balladája a rossz életűeknek.
Villon
IRODALMI FOGALOM: zsoltár
verses imádság, himnusz
IRODALMI FOGALOM: olyan verselési forma, amely a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok váltakozásán alapul
ütemhangúlyos verselés
IRODALMI FOGALOM: Vulgata
a Biblia mindkét részének latin fordítása, Jeromos (Hieronymus) műve
Melyik a legrégebbi magyar nyelvemlékünk?
A Halotti beszéd és könyörgés
Melyik szerző melyik művében szerepelnek a következő szereplők: Vergilius, Beatrice?
Dante: Isteni színjáték
IRODALMI FOGALOM: a szentek életének, a velük kapcsolatos csodás történeteknek prózai vagy verses elbeszélése
legenda
IRODALMI FOGALOM: valamilyen erkölcsi kérdésre ad választ, tanító célzatú műfaj
prédikáció
Melyik az első magyar nyelven fennmaradt vers?
Az Ómagyar Mária-siralom
IRODALMI FOGALOM: Septuaginta
a Héber Biblia görög fordítása (Kr. e. 3. század)
IRODALMI FOGALOM: az Újszövetség egyes szövegrészeinek műfaja, önmagán túlmutató, allegorikus jelentésű történet
példabeszéd
IRODALMI FOGALOM: ʻtörvény, tanításʼ. Mózes öt könyve, a zsidó nép legrégibb írásos emléke
Tóra
Melyik szerzőről van szó: Az itáliai irodalom legnagyobb alakja. Világhírű műve az Isteni színjáték, témája Dante túlvilági utazása. Három helyszíne: a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom.
Dante
IRODALMI FOGALOM: apokrif
a bibliai kánonba fel nem vett irat
IRODALMI FOGALOM: a középkori történetírás latin nyelvű változata, melyben a szerző kronologikusan írja le az eseményeket
krónika
IRODALMI FOGALOM: egymás után következő szavak kezdőhangjának megegyezése
alliteráció
IRODALMI FOGALOM: evangélisták
a négy evangélium szerzői: Máté, Márk, Lukács és János
IRODALMI FOGALOM: lírai, legtöbbször szerelmes versek énekes előadója a középkorban
trubadúr
IRODALMI FOGALOM: a Jelenések könyve másik elnevezése. Tág értelemben a világ végére vonatkozó jövendölés
Apokalipszis
A foglalkozás befejeződött.

0