Bevezető
0/0 Pont
Lapis József: Ősz és tél között - egy toposz nyomában
0/0 Pont
9. feladat
0/0 Pont
10. feladat
0/0 Pont
Műértelmező szöveg alkotása
0/0 Pont
Reflektáló szöveg alkotása
0/0 Pont
Bevezető

Az alábbi feladatsor az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségire készülőknek készült. A digitális feladatok a Oktatási Hivatal oldalán szereplő feladatsor és megoldókulcs alapján készültek. A technikai korlátok miatt a feladatok elsősorban a szövegértés ellenőrzésére alkalmasak. 
 
A helyes válasz megadása után a Tovább gombra kattintva lehet a következő feladatra lépni. A szabad szavas feladatok esetén a rendszer nem tudja a választ ellenőrizni, bármilyen megoldást elfogad.
1. Az Ősz és tél között – egy toposz nyomában című szövegrészlet Az elmúlás poétikája című értekezés egy részlete. Jelölje meg az értekezés műfajának minél több jellemzőjét! középpontjában egy kutatási kérdés áll
szakszavak és idegen szavak kerülése
bölcsészettudományok esetén lehet érintkezés az esszével
érvelő típusú munka, melyben az érvelés tudományos igénnyel és módszerekkel történik
célja: a kutatásokon alapuló eredmények megosztása, publikálása a szakmai közönséggel
tárgyilagos, személytelen előadásmód
nyelvezete pongyola, eltér a normától
rövid tőmondatokban fogalmazott szöveg
nem jelenik meg az érzelemkifejezés
a tudományos szövegek alapvető típusa, műfaja
2. A szöveg több idegen szót tartalmaz, melyeknek megadjuk a főnévi jelentését. A szövegkörnyezet ismeretében írja le az alábbi jelentéseket a szövegben vastag szedéssel kiemelt idegen szavak alkalmazásával! 

 a) különböző értelmű, de hasonló hangzású szavak egybefűzése   
 
b) kétértelműség, kettősség   
 
c) hasonlóság, megegyezés, megfelelés   
   
d) olyan tulajdonság, mely szükségszerűen hozzátartozik valakihez, valamihez   
4. A szövegben is említett időtoposzokat kapcsolja össze jellemző jelentésükkel, attribútumaikkal! (3,9)dél/nyár halál, némaság, csönd
este születés
tél érett életszakasz
tavasz, virradat az emberi életpálya vége / halál
év az emberi életpálya
5. Az olvasott szöveg egy-egy bekezdése összekapcsolható az alábbi idézetek valamelyikével. Kapcsolja össze az idézeteket a szövegrészekkel! „Most tél van és csend és hó és halál.” Vörösmarty Mihály: Előszó szürethez és gyümölcséréshez kötődő őszelő termékenysége
„Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét, megannyi dús, tündöklő ékszerét.” Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli alapvetően ciklikus, visszatérő; visszatérő struktúrákkal dolgozik
„Mindegy, hogy rég vagy nem-rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik.” Weöres Sándor: Valse triste van belőle felébredés ; a körkörös idő keretébe helyezte
„Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett; Majd felöltözik, ha virrad Reggele, a kikelet.” Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra … a „tél”-be erőteljesen beleivódott a halál
6. a. Az idő metaforikus, szimbolikus jelentéseivel a regényirodalomban is találkozhatunk. Olvassa el az alábbi regényrészletet! Mi a kapcsolat Fanni létállapota és a szöveg 4. bekezdésének gondolatai között? Jelölje meg a helyes állításokat!  
„Körültem minden elváltozott. Hiába éled a fiatalos. Hiába sarjaz a rét; nékem nem kékülnek többé a domború hegyek, nékem nem csereg a patak, nem virít a rózsabokor…Nem lehelnek ezek többé nyugtatást ebbe a széjjelmorzsolt szívbe, nem folynak belőlök többé örömek… Mikor a természet kebelében feküdtem, mikor azokat hörpölve szívtam jóltévő poharából – édes örömek, odavagytok! Kedves helyem ezután a temetőkert…Ott, ahol a bodza boltos gallyaival egy sírhalmot árnyékoz…” (Kármán József: Fanni hagyományai 1794) Fanni haldoklik, élete egyszeri, az emberi élet elmúlásának példája
a természet újraéled, tavaszodik
a természeti ciklus és Fanni útja szétválik
a ciklikus-visszatérő és a lineáris-előrehaladó időfelfogás szembeállítása
a természet megújhodásával együtt az emberi érzelmek is felderülnek
Fanni a keleti,indiai világnézetben hisz
6.b. Az idő metaforikus, szimbolikus jelentéseivel a regényirodalomban is találkozhatunk. Olvassa el az alábbi regényrészletet! Értelmezze Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének utolsó előtti fejezetéből a sárszegi őszt! Ön szerint a tér (Sárszeg) és az idő (ősz) hogyan határozzák meg egymást? Válassza ki a megfelelő leírást! 
 „Ákos összehúzta mogyorószín őszikabátját, mert fázott. Valami motozást hallott fönn, magasan fönn a levegőben. – Ez az ősz – gondolta. Milyen hirtelen jött. Nem fönségesen, nem halálosan, nem nagy pompájában, arany levélszőnyegével és gyümölcsös koszorújával. Kis ősz volt ez, alattomos, fekete, sárszegi ősz. Sötéten gubbasztott mozdulatlan bokrokban, fák felett, házak tetején. A város alján füttyentett egy vonat, és elhangzott a füttye. Kietlen unalom borult mindenre. Vége volt a melegnek. Mindössze ennyi volt.” (Kosztolányi Dezső: Pacsirta 1924)  minden visszatér a régi kerékvágásba (Pacsirta hazatérése után)
Sárszeg: kisváros; beszélő neve van meddő, tehetetlen, lehúzó, unalmas, átrobog rajta az idő
a város és az időjárás nincs összefüggésben egymással
Sárszeg: parlagiságot jelképez
a kronotoposz az idő ciklikusságát erősíti
ősz: nem halálos, nem fönséges, nem pompás
Sárszegen olyan az időjárás, mintha mindig ősz lenne
7.a. Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Adja meg a költő teljes nevét, majd válaszoljon a kérdésre! 
„Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom.”
 Nem tudhatom… Radnóti Miklós
Babits Mihály
József Attila
Weöres Sándor
Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Jelölje meg azt a műfajt, amely a magyar irodalomban leginkább e vers költőjéhez köthető!
„Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom.” 
 Nem tudhatom… regény
ekloga
eposz
vígjáték
7.b. Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Adja meg a költő teljes nevét, majd válaszoljon a kérdésre! 
„Légy fegyelmezett! A nyár ellobbant már. A széles, szenes göröngyök felett egy kevés könnyű hamu remeg. Csendes vidék.” 
 Téli éjszaka Kassák Lajos
Radnóti Miklós
Juhász Gyula
József Attila
Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Milyen verstípusra utal a kezdősor?
„Légy fegyelmezett! A nyár ellobbant már. A széles, szenes göröngyök felett egy kevés könnyű hamu remeg. Csendes vidék.” 
 Téli éjszaka keretes szerkezetű
felhívó, lelkesítő
vallomásos
megszólító, önmegszólító
7.c. Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Adja meg a költő teljes nevét, majd válaszoljon a kérdésre! 
„Kertem nárcisokkal Végig űltetéd; Csörgő patakokkal Fáim éltetéd; Rám ezer virággal Szórtad a tavaszt S égi boldogsággal Fűszerezted azt.”
  A ReményhezCsokonai Vitéz Mihály
Kölcsey Ferenc
Berzsenyi Dániel
Kazinczy Ferenc
Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Melyik stílusirányzat jellemző jegyeivel találkozunk ebben a versszakban?
„Kertem nárcisokkal Végig űltetéd; Csörgő patakokkal Fáim éltetéd; Rám ezer virággal Szórtad a tavaszt S égi boldogsággal Fűszerezted azt.” 
 A Reményhezszentimentalizmus
rokokó
romantika
barokk
7.d. Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Adja meg a költő teljes nevét, majd válaszoljon a kérdésre! 
Piros levéltől vérző venyigék. A sárga csöndbe lázas vallomások. Szavak. Kiáltó, lángoló igék.
 Októberi táj József Attila
Vörösmarty Mihály
Kosztolányi Dezső
Petőfi Sándor
Az alábbi versrészlet megidéz egy évszakot. Milyen szóképet talál a 2. mondatban?
Piros levéltől vérző venyigék. A sárga csöndbe lázas vallomások. Szavak. Kiáltó, lángoló igék. 
 Októberi táj metafora
szinesztézia
hasonlat
allegória
8. Vizsgálja meg a szöveg alábbi mondatát, és fejezze be a megkezdett állításokat! Pontosan fogalmazzon! 
Nem véletlen, hogy a hangzósság iránt annyira lelkesülő Kosztolányi épp e versben találja meg „bezárva” az őszt. a) A mondat szerkezetét tekintve:   
b) Az első tagmondat állítmányának fajtája:   
c) A „lelkesülő” szó szófaja:   
d) A „találja” szóban előforduló mássalhangzótörvény:    
3. A szerző alapvetően kétféle időfelfogást említ. A szöveg információi alapján töltse ki a táblázatot! (4)
 (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
keleti, indiai
lineáris, előrehaladó
keletkezik és megszakad
ciklikus, visszatérő
9. Hamlet híres szavait Arany János fordításában ismerjük leginkább:
 „Kizökkent az idő; - oh, kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt.”
 De más fordításokat is ismerünk, ezekből közlünk most hármat.  
„Korunk meghibbant : - Óh balvégzet átka, Hogy helyrelökni jöttem e világra.” (Telekes Béla, 1903)
 
„Kibicsaklott az idő. Átka rajtam: Azért születtem meg, hogy helyre rakjam.” (Eörsi István, 1999)
 
„A világ szétesett; átok ül rajtam, Most én kellek hozzá, hogy összerakjam.” (Nádasdy Ádám, 2001) 
a) A különböző fordítások alapján töltse ki a táblázatot!  (Először a pontra, majd a hozzá tartozó szövegdobozra kattintson!)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
kibicsaklott
meghibbant
a világ
"én kellek hozzá, hogy összerakjam"
korunk
Nádasdy Ádám
"helyrelökni jöttem e világra"
Eörsi István
"Azért születtem meg, hogy helyrerakjam."
9. Hamlet híres szavait Arany János fordításában ismerjük leginkább:
 „Kizökkent az idő; - oh, kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt.”
 De más fordításokat is ismerünk, ezekből közlünk most hármat.  
„Korunk meghibbant : - Óh balvégzet átka, Hogy helyrelökni jöttem e világra.” (Telekes Béla, 1903)
 
„Kibicsaklott az idő. Átka rajtam: Azért születtem meg, hogy helyre rakjam.” (Eörsi István, 1999)
 
„A világ szétesett; átok ül rajtam, Most én kellek hozzá, hogy összerakjam.” (Nádasdy Ádám, 2001) 
b) A kitöltött táblázat elemeit megvizsgálva és összehasonlítva Ön szerint melyik az a fordítás/értelmezés, amely leginkább eltér a többitől?  Telekes Béla
Arany János
Nádasdy Ádám
Eörsi István
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.a. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
Az 1. számú szöveg esetében az elbeszélt idő...nagyobb, hosszabb, mint az elbeszélés ideje
rövidebb, mint az elbeszélés ideje
nagyjából megegyezik az elbeszélés idejével
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.b. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
A 2. számú szöveg esetében az elbeszélt idő...rövidebb, mint az elbeszélés ideje
nagyjából megegyezik az elbeszélés idejével
nagyobb, hosszabb, mint az elbeszélés ideje
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.c. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
A 3. számú szöveg esetében az elbeszélt idő...nagyjából megegyezik az elbeszélés idejével
nagyobb, hosszabb, mint az elbeszélés ideje
rövidebb, mint az elbeszélés ideje
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.d. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
Az 1. számú szöveg jellemző jegye:dialógus
sűrítés, időtömörítés
megnyújtott, megállított idő
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.e. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
A 2. számú szöveg jellemző jegye:dialógus
megnyújtott, megállított idő
sűrítés, időtömörítés
Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
10.f. Az irodalmi művekben gyakran vetjük össze az elbeszélt időt az elbeszélés, történetmondás idejével. 
A 3. számú szöveg jellemző jegye:dialógus
sűrítés, időtömörítés
megnyújtott, megállított idő
Műértelmező szöveg alkotása
Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el!

Reflektáló szöveg alkotása
Ezt a feladatot a rendszer nem javítja automatikusan, bármilyen beírt választ helyesnek fogad el!

A foglalkozás befejeződött.

0