Kutatási kérdés
0/0 Pont
A kispapok és a papi békemozgalom
0/0 Pont
Az 1956-os forradalom idején
0/0 Pont
A forradalom leverése után
0/0 Pont
A belügyi szervek tevékenysége
0/0 Pont
A kommunista rendszer börtönében
0/0 Pont
A kutatási kérdés megválaszolása
0/0 Pont
A kutató munka folytatása
0/0 Pont


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kuklay-testvérek: Antal, Mariann, Zoltán és Márta
 
Kuklay Antal 1932-ben az akkor Csehszlovákiához tartozó Csapon született. Apja kántortanítóként dolgozott. A hitét buzgón gyakorló katolikus családban négyen voltak testvérek. Középiskolai tanulmányait a sátoraljaújhelyi piarista, illetve a sárospataki református gimnáziumban végezte. 1950-ben érettségizett. Papi pályára lépett. Előbb Hejcén, majd Egerben, 1953-tól pedig Budapesten, a központi szemináriumban tanult. 1955-ben szentelték fel.                           
A források feldolgozása alapján a következő kutatási kérdésre kell választ keresnetek: 
 
Milyen okok és körülmények késztették Kuklay Antalt arra, hogy akár a börtönt is vállalva, szembeszegüljön a Kádár-rendszerrel? 
"... A diákok java része paraszti származású volt, őket érintette a beszolgáltatási rendszer, a téeszesítés, úgyhogy éppen elég információt kaptunk. Nekünk a fő problémát a papi békemozgalom jelentette. Az állam igyekezett ezt a mozgalmat kiterjeszteni és rákényszeríteni a papokra, a kispapokra is.  ... sorra tartóztatták le és internálták a papokat. ... majdnem minden látványos kémkedési perbe betettek egy-egy papot, a klerikális reakciót. Úgyhogy az állandó üldözöttség-érzésünk megalapozott volt. Nálunk, a szemináriumban voltak mindenféle akciók, hogy a kispapokat is bevonják a békemozgalomba, vagy beépítsék őket besúgónak. Egy-két kispapot úgy futtattak, hogy cikkeket írattak velük a békepapi újságba, vagy felkérték õket, hogy szólaljanak fel a békegyűléseken. ... Sajnáltuk és megvetettük őket, árulásnak tartottuk a csatlakozást. A nagyobb városokban békegyűléseket tartottak, ahová a kispapoknak is el kellett menni, de voltak olyanok, akik megtagadták, mert lelkiismereti problémát láttak benne. Már Budapesten voltam, amikor Brezanóczy Pál, akkor már a püspököm, megkért arra, hogy menjek el egy gyűlésre, és szólaljak fel. Én ezt nem vállaltam. ... A besúgás nem volt ilyen nyilvánvaló, de a légkör tele volt gyanúsítgatásokkal és félelemmel. Nem alaptalanul, mert minden társadalmi rétegből sikerült több embert is beépíteni..."
 
Kuklay Antallal az interjút 1990-ben, valamint 2001-ben készítette, és a visszaemlékezést szerkesztette Molnár Adrienne. (Az interjú egy szerkesztett változata 2006-ban megjelent az Igen című kiadványban.)
Hasznos információk a forrásrészlethez

kispap: teológiai tanulmányokat végző és a katolikus papi hivatásra készülő növendék.
 
beszolgáltatási rendszer: a Rákosi-diktatúra idején a parasztoknak a mezőgazdasági termékeket kötelezően be kellett adni. Volt olyan, hogy mindent elvittek a gazdáktól.
 
téeszesítés: a paraszti magángazdaságok erőszakos felszámolása és területükből mezőgazdasági nagyüzemek (termelőszövetkezet, rövidítve tsz) kialakítása.

papi békemozgalom: az állammal együttműködő, s ezért különféle előnyökben részesült egyházi személyeket (békepapok) fogta össze. Az ő segítségükkel akarták a papságot a kommunista rendszer szolgálatára kényszeríteni, és rajtuk keresztül a híveket is befolyásolni. Az állam így akarta bebizonyítani, hogy az egyház mellette áll, mindenben helyesli a politikáját.
 
Állami Egyházügyi Hivatal (rövidítése: ÁEH): az állam és az egyházak közötti egyezményeket végrehajtó és a vallásokkal kapcsolatos egyéb feladatokat ellátó államigazgatási szerv volt a Magyar Népköztársaságban 1951 és 1989 között. Jellegzetes pártállami szervként egyik fő feladata az egyházak állami ellenőrzése, irányítása volt, aminek során szorosan együttműködött az egyházakkal foglalkozó állambiztonsági szervekkel.
 
klerikális reakció: a katolikus Egyház és papság oldalán álló személy, intézmény, mozgalom, irányzat minősítésére alkotott, elmarasztaló politikai kifejezés. A klerikális reakció elleni harc jelszavával indultak meg a koncepciós perek és az egyéb elnyomó intézkedések a katolikus egyház tagjai és intézményei ellen.
Milyen okokkal magyarázza Kuklay Antal, hogy a budapesti kispapok többsége ellenségesen viszonyult a kommunista rendszerhez?
 
Hogyan fejeződött ki a rendszerrel való szembenállásuk? Milyen módokon nyilvánult ez meg?
 

Kuklay Antal nem volt hajlandó a békemozgalmi gyűlésen részt venni és felszólalni. 
 
     Milyen okokkal magyarázható ez a döntése? 
     Miért volt bátor tett ez a részéről? 
     Milyen következményei lehettek ennek az esetnek a fiatal papnövendékre nézve?

Részlet a Hitvallók és ügynökök című dokumentumfilmből
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasznos információk
 
"Hívő ügynök" A titkos ügynökök fedőnévvel szerepeltek a belbiztonsági dokumentumokban, és az általanuk készített besúgói jelentéseket is ezen a fedőnéven írták. "Hívő" ügynök a valóságban Semptey László, a papi szeminárium helyettes vezetője volt. Senki nem gyanakodott rá, hiszen még Mindszenty bíboros is az 1956-os forradalom idején őt nevezte ki a szeminárium vezetőjének. Ennek ellenére "Hívó" ügynök volt az államboztonsági szervek egyik leglelkesebb és leghatékonyabb segítője a paptársai ellen folyó nyomozások sikeres végrehajtásában.

 
 Kuklay Antal emlékei 1956-ról (részlet)
 
 ... Október 25-én, a véres csütörtökön elkísértem a Madách téri rendelőbe Fila Béla paptársamat, akinek fájt a foga. A Parlament elől éppen akkor szállították el teherautókon a lemészárolt emberek holttestét. Ekkor vált nyilvánvalóvá számomra a bolsevizmus embertelensége: a saját honfitársaikat gyilkoltatták le. ... Fogalmunk sem volt arról, hogy közben már mozgósították a szovjet csapatokat, mert az itt állomásozó egységeik vereséget szenvedtek. – Mi jellemezte az akkori helyzetet? – ... Mi, papok a kispapokkal együtt forradalmi lázban égtünk, Bécsből megindultak a forradalmi szállítmányok a Katolikus Karitász szervezésében. Gyógyszer- és élelmiszerraktárak létesültek a fővárosban. Mi, felszentelt papok elmentünk a kórházakba, ahová addig nem léphettünk be. Itt sebesültekkel, betegekkel találkoztunk. Mentem az Üllői úton, és láttam a leomlott tűzfalakat. Közben kerülgettem a halott szovjet kiskatonákat, akik úgy vesztették életüket, hogy a saját tankjaik taposták halálra őket, amikor kiugrottak a harckocsi tornyából. Ilyen élményeket után tértünk vissza a szemináriumba. 
 Gyötrő és hányatott remény volt bennem – Kuklay Antal emlékei 1956-ról. Új Ember 2020. október 18.
 https://www.magyarkurir.hu/hirek/gyotro-es-hanyatott-remeny-volt-bennem-kuklay-antal-emlekei-1956-rol
 
Életútinterjú Kuklay Antallal (részlet) 
 
A november 4-ei szovjet támadásra miként reagáltatok? 
 
- Tudtunk a harcokról. A szomszédban lévő jogi egyetem épületénél, amellyel közös udvarunk volt, nemzetőrök tartózkodtak. Közülük néhányan bejöttek a szemináriumba, tájékozódtak az épület védhetőségéről, és hogy abban a háborús, honvédő légkörben hogyan tudjuk őket segíteni. Később, amikor körülzárták az egyetemet, a nemzetőrök a szemináriumon keresztül menekültek el, néhányan reverendában. 
 
Sokfelé jártunk a városban már november 4. előtt is, a kórházakban betegeket látogattunk. Amikor megindult a Máltai Lovagrend segélyakciója, segédkeztünk a csomagolásban és a szállításban. Láttuk a kiégett tankokat meg az eltaposott holttesteket. Tudtunk a fiatalok ellenállásáról, a benzinespalackokról, ugyanakkor reménytelen helyzet volt. Tanácstalanok voltunk, nem tudtuk, hogy mi lesz, de igyekeztünk segíteni, amiben lehetett. 
 
 
Az eredeti interjút Kamarás István és Molnár Adrienne készítette 1987-1990-ben, Körömben. (1956-os Intézet Oral History Archívum, 216. sz. 9 ív.)
 
A képen kenyérosztás az Eötvös Loránd utcában, a Központi Papnevelő Intézet épülete előtt 1956 okt 28. körül.
„Hívő” ügynök által készített jellemzés, 1957. május (részlet) 
 
 Az októberi események idején Kuklay állt ki először, hogy az elöljárókkal szemben bekapcsolja a kispapságot az ellenforradalmi mozgalomba. Az első lövöldözések idején az ő kezdeményezésére jelentek meg a felszenteltek Halász György rektornál, és kérték, hogy kórházakba mehessenek a sebesülteknek lelki vigaszt nyújtani. A rektor nem engedte ki őket, és a lelkigyakorlat vezetője is megértette velük, hogy folytassák és végezzék a többivel a lelkigyakorlatot. Kuklay figyelemmel volt a helyzetre, és amikor a lelkigyakorlatnak vége lett, felvette a telefont, és felhívta a kórházakat. Beosztotta a papokat és ő is kiment. Másik feladata az volt, hogy figyelje a szomszédos egyetemi épületben tartózkodó fiatalokat. Titokban kapcsolatot tartott fenn velük. November 4-én megszervezte, hogy az egyenruhások civil ruhát kapjanak és végső soron a szemináriumon keresztül menekülhessenek. 
 
 
 BM ORFK Politikai Nyomozó Fıosztály II/5-g alosztálya összefoglaló jelentése, 
 1957. július 19.
 (részletek) 
 
 … [a] papnövendékek az ellenforradalom kezdetén részt vettek az Egyetemi Forradalmi Bizottmány felhívására a „Keresztény Ifjúsági Szövetség” megalakításában. A szervezet megbízásából a fegyveres harcok ideje alatt a kispapok bejártak a budapesti kórházakba, ott további harcra buzdították az ellenforradalmárokat, összekötő szerepet végeztek a sebesült ellenforradalmárok és a kint lévő felkelők között. Ugyanebben az időben – a letartóztatott – Kuklay Antal javaslatára Iván László, Marcheschi Károly és még más kispapok röplapot készítettek Mindszenty kiszabadítására … ezeket a röplapokat többezres példányszámban sokszorosították, és a túlnyomó részben illegalitásban lévő jezsuita papokkal közösen terjesztették. Bizonyítást nyert, hogy Mindszenty József utasítására – az őrizetben lévő – Turcsányi Egon vezetésével a Központi Szeminárium több hallgatója, így Kuklay Antal, Vígh Szabolcs, Marosfalvy László részt vettek november 3.-án az Állami Egyházügyi Hivatal kifosztásában. A letartóztatottak egy része nov. 4.-e után megszervezte a Jogi Egyetem épületében lévő … több ellenforradalmár kimentését.… .”

 
   

Hogyan adtak papokként támogatás az embereknek a forradalom napjaiban?
 
Hogyan segítették az oroszok elől menekülő felkelőket?
 
Mit írt a Kuklay Antal forradalom alatti magatartásáról a kispapok közé beépített „Hívő” fedőnevű besúgó?
 
A Politikai Nyomozó Főosztály mit derített ki a papnövendékek tevékenységéről?
 
 

Életútinterjú Kuklay Antallal (részlet) 

Távlatilag az volt az elképzelésünk, hogy a világ közvéleménye, a nemzetközi erőviszonyok nem fogják engedni, hogy Magyarországon a szabadságharc és a népfelkelés összeomoljon. Abban bíztunk, hogy Amerika és a nyugati világ a magyar ügy mellé áll, és diplomáciai vagy gazdasági nyomással visszaszorítják a Szovjetuniót. Ez magyarázza, hogy november közepén elhatároztuk: megosztjuk élményeinket másokkal, és egyházi szempontból értékeljük az eseményeket. Úgy éreztük, a falun élőknek sokat jelenthet az a tudat, hogy nincs vége, ezért elhatároztuk, összeállítunk egy tájékoztatót, és elküldjük ismerőseinknek, barátainknak, paptársainknak. A tájékoztató két részből állt: az egyetemista lány élménybeszámolójából, abból a bizonyos levélből, és egy sajtóválogatásból. Tizenhat oldalas gépelt irat lett, amit száz-kétszáz példányban sokszorosítottunk. Technikai nehézségek adódtak, ezért csak november második felében kezdtük terjeszteni. Néhány már a postán a rendőrség kezébe került, és elkezdtek nyomozni az ügyben. Akkorra én már Szikszóra kerültem ki káplánnak, mert a püspököm jobbnak látta, ha elhelyez a szemináriumról, féltett a várható megtorlástól. … 
 
 - Mikor tartóztattak le? 
 
 - 1957 tavaszán egy este kopogtatás nélkül bejöttek a kápláni lakásba. Úgy emlékszem, hárman jöttek. Letartóztatási parancsot hoztak, és házkutatást tartottak. 

  
Az eredeti interjút Kamarás István és Molnár Adrienne készítette 1987-1990-ben, Körömben. (1956-os Intézet Oral History Archívum, 216. sz. 9 ív.)
 
A képen az illegális nyomtatáshoz használt stencilező prés látható. Kuklay Antal a nyomtatáshoz szükséges felszerelést a sárospataki plébániáról szerezte be.
 
 
Részlet a Hitvallók és ügynökök című dokumentumfilmből
Részletek az 1956 novemberében illegálisan terjesztett „Kedves Barátom” kezdetű brosúrából 
 
Kedves Barátom, Örömmel vettem kézhez Horváthék által küldött leveledet, aggodalmadat megértem, hiszen mit sem tudhattatok részletesen a velünk történtekről. Hála Istennek jól vagyok, a ház is csak egy-két golyót kapott. Szeretném részletesen kielégíteni kíváncsiságodat, de mivel idő szűkösen áll rendelkezésemre, nem érek rá neked irodalmi levelet fogalmazni, hanem egyszerűen lemásolok egy pár helyet naplómból, s mindezt kiegészítem néhány dologgal, ami az elmúlt napok folyamán kezemhez jutott, s ami számot tarthat a Te érdeklődésedre is. … 
 
Október 25. Egy munkástól hallottam: reggel bementünk dolgozni a gyárba, de senki sem állt munkába. Egyszer csak látjuk, hogy a nép vonul az utcán tömegesen a Parlament felé. Persze mi is csatlakoztunk hozzájuk. A Géza utca végén orosz tankkordon zárta el az utat. De a hátul levők egyre jobban szorítottak bennünket, mi pedig az őröket a tankok felé. A helyzet kezdett komollyá válni. Ekkor egy orosz tiszt leugrott az egyik tankról, és nagy hangon kiabált valamit. Erre a tömeg vállára kapta a tisztet, és elkezdte éltetni. Körülvettük a tankokat, felugráltunk rájuk, és mit tehettek volna mást a katonák – összebarátkoztak velünk. Elözönlöttük a teret a Parlament előtt, fel egészen a lépcsőkig, és követeltük Nagy Imrét. Válaszul a tetőről megszólaltak a géppuskák. Mindenki hanyatt-homlok menekült, de az ávósok szüntelenül tüzeltek. Percek alatt halottakkal és sebesültekkel volt terítve a tér. …
 
Október 30. A mai napot városnézéssel töltöttem. Külsőleg siralmas látvány, bár azt hiszem, a 44-es bombázások nagyobb pusztítást végeztek. Viszont az embereken felszabadulást, bizakodást, jobb jövő reményét láttam mindenütt. Nem fél itt senki. A Kiskörúton éppen egy plakátot olvasunk, amikor a sarkon gépfegyverropogás hallatszik. Egy kicsit szétugrik a nép, de azonnal megy is tovább. „Csak nem vagy majrés?” – kérdezi egy férfi társától. Ez most a jelszó. Sűrűn látni már teherautókat is. Mindegyiken nemzeti színű vagy vöröskeresztes zászló és fölírás: ÉLELEM. Ma indult meg az áradat vidékről. Megható ez a szolidaritás a falu részéről. Mindenkinek eszébe jut, hogy másfél millió embernek ennie is kell. Érzik, hogy ez az ő ügyük, a pestiek nem magánszorgalomból lövöldöztek. Megmozgatta a jó Isten az embereket. A gyáva pestiek tíz körömmel mennek neki a tankoknak, nem törődve életükkel, anyagias parasztjaink pedig ideadnák mindenüket. Ki hitte volna ezt egy hónapja. Mintha kicserélték volna az embereket. 

 
 
Miben bíztak a fegyveres felkelés leverése után?
 
Az ellenállásnak milyen formáját választották?
 
Mi motiválhatta a fiatal papokat arra, hogy a börtönbüntetés veszélyét is vállalják?


BM ORFK Politikai Nyomozó Fıosztály II/5-g alosztálya összefoglaló jelentése, augusztus 28. (részletek)

„1957. április 6-án postai ellenőrzés során birtokunkba került egy »Kedves Barátom « c. ellenforradalmi röpirat. A röpiratot kielemeztük, melynek során megállapítottuk, hogy: a 32 oldalas stencillel sokszorosított röpirat teljes tartalmában ellenforradalmi jellegű. A Pápa 1956 nyarán kiadott uszító körlevelével kezdődik, s 1956. nov. 4-e után további harcra buzdító kijelentéseit tartalmazó szózattal végződik. A röpirat szövegébe [sic!] több helyen található volt bibliai idézet, vagy erre utaló elsősorban papok által használt számjelzések. Az ellenforradalom idején elért eredményeket Isten hatalmas erejének tulajdonítja, majd a hívőket összefogásra és harcra hívja fel a kommunizmus ellen. … A fogalmazás jellegzetességéről, a pápai körlevelekből, a bibliai idézetekből, egyes papok tevékenységének leírásából arra a megállapításra jutottunk, .. zárt rendben élő papok szerkesztették, több helyen volt található utalás a papi szeminárium épületére, az abban élők életére vonatkozóan. Ennek alapján a Budapesti Központi Papi Szeminárium merült fel, mint olyan objektum, ahol a röpiratot készíthették. Így jutottunk el az egyházi alosztály »Konrád« fn. ügynökéhez. … A»Konrád« által adott jelentés alapján leszűkítettük a kört, s a szemináriumban feldolgozás alá vettük Iván László papnövendék jegyzetsokszorosító felelőst, Varjú Imre papnövendéket, Simmer [sic! Schimmer] József és Kuklay Antal papnövendékeket. Nevezettek »Konrád« jelentése szerint a papi szemináriumon belül fő hangadói voltak az ellenforradalomnak. Így erősen feltételezhető, hogy a röpirat is tőlük származik. … Maga az ügy bizonyítja azt, hogy az egyházi reakció nem adta fel a harcot, igyekszik az ellenséges aknamunka minden formáját felhasználni [a] népi államunk elleni harcra. Éppen azért, mert a katolikus egyháznak jelentős hívő tábora van, szükségessé vált, hogy ezen az ügyön keresztül is leleplezzük a katolikus egyház aknamunkáját ...

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehallgató készülék a Kalocsai Érsekségről. Az érsek és környezetének megfigyelésére szolgált.
Miért tarthatta a forradalmat leverő új hatalom magára nézve veszélyesnek azt, amit Kuklay Antalék csináltak?
 
A források segítségével rakjátok össze Kuklay Antal leleplezésének és letartóztatásának történetét! Miért és hogyan jutott a nyomára a politikai rendőrség?
 
Vessétek össze a politikai rendőrség által készített jelentéseket a Kuklay Antallal készített interjúból való részlettel! Miben egyeznek meg egymással? 
 
Mik azok a részletei az ügynek, amikről a politikai rendőrség jelentései által szereztetek tudomást?

Milyen kifejezéseket használ a vádirat Kuklay Antalék forradalom alatti tevékenységére? 
 
Mi lehetett e megfogalmazás célja?
 
 

Milyen intézkedésekkel és szabályokkal igyekeztek még inkább megnehezíteni a papok börtönéletét?
 
 Hogyan őrizték meg a hitüket és a tartásukat Kuklay Antal és társai a börtön évek alatt?
 


Milyen okok és körülmények késztették Kuklay Antalt arra, hogy akár a börtönt is vállalva, szembeszegüljön a Kádár-rendszerrel? 
 
A végső válasz megfogalmazása során érdemes átgondolni ezeket a kérdéseket is: 

Mennyire játszott szerepet ebben a papi hivatás iránti elkötelezettsége? 
 
Milyen élményeket és tapasztalatokat szerzett az 1956-os forradalom napjaiban? 
 
Mennyire volt tudatában az illegális anyagok készítésével és terjesztésével járó veszély súlyosságának? 
 
Miként jellemezhető a megismertek alapján Kuklay Antal személyisége és magatartása? 

 
Válasszatok ki egy szóvivőt, aki röviden bemutatja a közös kutatómunkátok eredményét a kutatási kérdéssel kapcsolatban! A végén arra is térjen ki a szóvivő, hogy milyen további kutatási kérdések merültek fel bennetek, és milyen módon folytatnátok a kutató munkát! 
Életútinterjú és a politikai rendőrség korabeli jelentései is hasznos forrásai a Kuklay Antallal történtek rekonstruálásának. 
 
Hasonlítsátok össze a kétféle forrástípust! 
 
Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy életútinterjúnak a történelmi feltáró munka szempontjából? 
 
 Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy korabeli rendőrségi jelentés?

A foglalkozás befejeződött.

0