Fontos tudnivalók
0/0 Pont
1. Az ókori Athén
0/4 Pont
2. A középkori építészet
0/4 Pont
3. Hunyadi Mátyás
0/3 Pont
4. A kora újkori Európa
0/4 Pont
5. Magyarország 18. században
0/6 Pont
6. Szövetségi rendszerek
0/3 Pont
7. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
0/3 Pont
8. A második világháború
0/5 Pont
9. A Horthy-korszak
0/7 Pont
10. Németország újraegyesülése
0/4 Pont
11. A Kádár-korszak
0/4 Pont
12. Az Alaptörvény
0/0 Pont

Fontos tudnivalók: 
 
Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! 
A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 
 • Olvassa el figyelmesen a feladatokat! • Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 
 • Tudatosítsa, hány részfeladatból áll a feladat, és oldja meg az összeset! 
 • Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 
 • Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! 
 • A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a középiskolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. 
 
 Ügyeljen arra, hogy a személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők!


a) Mely tisztség viselőjeként vált népszerűvé Periklész? Nevezze meg szakkifejezéssel! Az ábrán szereplő kifejezések közül válasszon!

 
 
b) Az athéni demokrácia mely intézményére (testületére) támaszkodva növelte meg
politikai befolyását Periklész? Nevezze meg szakkifejezéssel! Az ábrán szereplő kifejezések
közül válasszon!
 
 
 
c) Mi volt a cserépszavazással eldöntött száműzés bevezetésének eredeti célja?
Válaszoljon a források segítségével!

 A   megakadályozása.
 
d) Mire használták később a cserépszavazással eldöntött száműzést a politikusok?
Válaszoljon a források segítségével!
 
Vetélytársaik   -ra.
2. A feladat a középkori építészethez kapcsolódik. Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy a két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igazak az állítások!
A két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igaz?

A stílus jellemző elemei a falak külső támaszaként szolgáló támívek és támpillérek.Mindkettőre
B)
A)
Egyikre sem
2. A feladat a középkori építészethez kapcsolódik. Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy a két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igazak az állítások!
A két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igaz?

A stílus a nyugati kereszténység területén terjedt el.Egyikre sem
Mindkettőre
A)
B)
2. A feladat a középkori építészethez kapcsolódik. Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy a két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igazak az állítások!
A két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igaz?
 
A stílus formajegyeit elsősorban a templomépítészetben alkalmazták a középkorban. A)
Mindkettőre
B)
Egyikre sem
2. A feladat a középkori építészethez kapcsolódik. Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy a két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igazak az állítások!
A két képen ábrázolt művészeti korstílus közül melyikre igaz?

A stílusra jellemzők a szűk ablakok.Egyikre sem
B)
Mindkettőre
A)
a) Nevezze meg azt a dinasztiát, amelyik örökli a trónt a szerződés értelmében, ha Mátyás törvényes utód nélkül halna meg!   
A szerződés szerint az örökséget elnyerő dinasztia mely tagja lehet király Magyarországon? 
Válassza ki az egyetlen helyes állítás sorszámát! A császár vagy a fia, vagy utóda.
Az ország által választott bármely herceg a császár rokonságából.
A császár által kijelölt bármely személy
Mi volt a fő oka annak, hogy Mátyás beleegyezett a szerződésben olvasható feltételekbe, és még váltságdíjat is fizetett?Visszakapta a   -t.
Mely gazdasági rendszer kialakulásával hozható összefüggésbe az A) és B) betűjelű forrás? 
Nevezze meg szakkifejezéssel!  
Mely folyamatot mutatja be az A) betűjelű ábra? 
Válassza ki a be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 Az addig közös földnek számító legelőt felosztották a bérlők között.
A földbirtokosok a majorságban élő jobbágyokat elűzték birtokairól.
A földbirtokosok nagy, összefüggő legelőterületet alakítottak ki birtokaikon.
A manufaktúrák munkaszervezésének mely, a céhes termeléstől alapvetően eltérő jellemzője figyelhető meg a B) betűjelű képen?  A munkafolyamatot   .
Válassza ki, melyik jellemző a következők közül az A) és B) betűjelű forrással összefüggésbe hozható vállalkozókra! 
Válassza ki a mondat helyes folytatását! 

A vállalkozók arra törekedtek, hogy…  minden vállalkozó számára biztosítsák a megélhetést.
hatékony termeléssel minél nagyobb hasznot érjenek el.
méltányos körülményeket teremtsenek a mezőgazdasági és ipari munkát végzők számára.
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
 Betelepítésük célja a török elleni védelem volt, Magyarország területén egyházi autonómiát kaptak. A népcsoport neve:   

A népcsoport
betűjele:   
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
Betelepülésük a később Kárpátaljának nevezett területre elsősorban a jobb megélhetés reményében történt. A népcsoport neve:   
 
A népcsoport betűjele: C
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
Betelepülésük oka részben a török előli menekülés volt, egy részük a Kárpát-medencében is folytatta a hegyi pásztorkodó életmódját. A népcsoport neve:   

A népcsoport betűjele:   
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
Betelepítésük célja az egykori hódoltsági területek újranépesítése, valamint az udvar által támogatott felekezet erősítése volt.A népcsoport neve:   

A népcsoport betűjele:   
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
Nevezze meg az ország ritkán lakott területeinek újranépesülését szolgáló népességmozgásoknak a harmadik, a térképvázlaton nem ábrázolt formáját! (Két szó.)   
5. A feladat Magyarország 18. századi történelméhez kapcsolódik. (komplex tesztfeladat) Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével!
 
Állapítsa meg, melyik – a térképvázlaton betűjelekkel jelölt – népcsoportra igazak az állítások! 
Írja a megfelelő népcsoport nevét, valamint a térképvázlaton látható betűjelét a táblázatba!
Nevezze meg azt a társadalmi réteget, melynek soraiba az ekkor betelepített és betelepült népcsoportok tagjainak többsége került! 
Mely két állammal való barátságot kívánta fenntartani Bismarck? 
Írja ide ezen államok térképvázlaton szereplő sorszámát! (
Először a nyugatabbra fekvőjét.) . és   .
Nevezze meg azt az államot, amely ellen Bismarcknak a – forrásban megjelenő – szövetségi politikája irányult!  
Mely közös érdek fűzte össze azt a három államot, melyeknek szövetségét az idézett forrás szerint Bismarck fenn akarta tartani?
Válassza ki az egyetlen helyes választ!A nemzetállami érdekek.
A történelmi uralkodócsaládok hatalmának fenntartása.
Az egyetemes emberi értékek védelme.
Tegye időrendbe a források  betűjeleit keletkezésük időpontja szerint! 
Kezdje a legkorábbival!


A
B
C


Mi volt Kossuth véleménye az áprilisi törvényekről? Döntse el az A) betűjelű forrás alapján! 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Az áprilisi törvények elhárították a polgári átalakulás veszélyét.
Az áprilisi törvényekkel lezárult a polgári átalakulás folyamata.
Az áprilisi törvények lehetőséget teremtettek a polgári átalakulás véghezvitelére.
Nevezze meg azt a várost, ahol a B) betűjelű beszéd elhangzott! 
Fogalmazza meg saját szavaival, mi volt Kossuth közvetlen célja a C) betűjelű beszéd elmondásával!   .
A feladat második világháború kirobbanásához kapcsolódik. 
Karikázza be a helyes válaszok sorszámát a források és ismeretei segítségével! 
Mely városra utal Hitler a forrás 1. pontjában? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Danzig
Stettin
Königsberg
A feladat második világháború kirobbanásához kapcsolódik. 
Karikázza be a helyes válaszok sorszámát a források és ismeretei segítségével! 
Mely tartományra utal Hitler a forrás 2. pontjában? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Pomeránia
Kelet-Poroszország
Nyugat-Poroszország
A feladat második világháború kirobbanásához kapcsolódik. 
Karikázza be a helyes válaszok sorszámát a források és ismeretei segítségével! 
Hol írták alá a békeszerződést, amelyet Hitler az idézett beszédében felsorolt indokokkal elítélt?
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Berlin
Trianon
Versailles
A feladat második világháború kirobbanásához kapcsolódik. 
Karikázza be a helyes válaszok sorszámát a források és ismeretei segítségével! 
A beszéd elhangzásakor még nem ért véget a német–lengyel háború. Milyen nemzetközi esemény miatt hirdethette ki mégis Hitler magabiztosan a győzelmet?
Válassza ki az egyetlen helyes választ!A Lengyelországot érő szovjet támadás miatt.
A britek és franciák hadüzenete miatt.
Magyarország hadba lépése miatt.
A feladat második világháború kirobbanásához kapcsolódik. 
Karikázza be a helyes válaszok sorszámát a források és ismeretei segítségével! 
A B) betűjelű térképvázlat a háború eredményét ábrázolja. Mennyiben mond ez ellent a Hitler-szövegben körvonalazott területi céloknak?
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Hitler megelégedett a beszédben említett célok elérésével, az ország többi részével megjutalmazta szövetségeseit.
Hitler a beszédben említett célok eléréséhez szükségesnél jóval nagyobb területet vont német megszállás alá.
A németek nemcsak a Hitler által említett célokat érték el, hanem egész Lengyelországot megszállták.
A feladat Horthy-korszak társadalmához kapcsolódik. Állapítsa meg, mely társadalmi rétegek életére gyakoroltak közvetlenül pozitív hatást a felsorolt intézkedések! 
Rendelje az intézkedéseket az adott társadalmi réteg tagjait ábrázoló képhez!

 

 
 
 
 
 
 
 
 


A) kép

B) kép

Egyik sem.
földreform
fizetett szabadság
nyolcórás napi munkaidő
minimálbér
a Magyar Nemzeti Bank létrehozása
kötelező egészségügyi és nyugdíjbiztosítás
vidéki népfőiskolák létrehozása
Melyik évben keletkezhetett az előterjesztés?  
Válassza ki az egyetlen helyes választ!1985
1990
1995
Mitől tartott a forrás szerzője Németország újraegyesülésével összefüggésben az idézett forrásrészlet alapján? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Tartott attól, hogy Németország akadályozni fogja a demokratikus folyamatokat KeletEurópában.
Tartott a német befolyás erősödésétől Kelet-Európában.
Tartott attól, hogy Németország a francia érdekeket fogja támogatni Kelet-Európában.
Mely történelmi előzmény miatt merülhetett fel a forrás aláhúzott részében megfogalmazott aggodalom?   -ban játszott szerepe miatt
Milyen szerepet szán a Szovjetuniónak a forrás szerzője az idézett forrásrészlet alapján? 
Válassza ki az egyetlen helyes választ!Bizonyos feltételekkel fenn akarta tartani a térségben a szovjet befolyást.
Azt várta, hogy a Szovjetunió Nyugat-Európa országainak adja át kelet-európai befolyási övezetét.
A demokrácia megteremtőjeként tekintett a Szovjetunióra.
11. A feladat a Kádár-korszak mindennapjaihoz kapcsolódik. Válassza ki a forrás és ismeretei segítségével az állítások helyes befejezéseit!
A munkanélküliség a bemutatott időszak Magyarországán … ugrásszerűen növekedett, de hatását a széles körű szociális ellátások ellensúlyozták.
még nem fenyegette a magyar társadalom elsöprő többségét.
az egyik legsúlyosabb társadalmi problémává vált.
11. A feladat a Kádár-korszak mindennapjaihoz kapcsolódik. Válassza ki a forrás és ismeretei segítségével az állítások helyes befejezéseit!
Az 1980-as évek második felében Magyarországon …egyre szűkültek az állami bérlakáshoz jutás esélyei az állami lakásépítés visszaesése miatt.
megindult a panellakások építése, ami nagy mértékben megkönnyítette a fiatalok lakáshoz jutását.
olcsó állami hitelekből tömegesen épültek családi házak, de ezek sem teljesen tudták kielégíteni a gyorsan növekvő népesség lakásigényét.
11. A feladat a Kádár-korszak mindennapjaihoz kapcsolódik. Válassza ki a forrás és ismeretei segítségével az állítások helyes befejezéseit!
Az 1980-as évek első felében a közvélemény nagyobb része szerint Magyarországra az volt jellemző, hogy a nyugati országokhoz képest...  szegényebb, de nagyobb a társadalmi egyenlőség.
szegényebb, és még a szabadságjogok is kevésbé biztosítottak.
szegényebb, de minden szempontból ugyanannyira szabad.
11. A feladat a Kádár-korszak mindennapjaihoz kapcsolódik. Válassza ki a forrás és ismeretei segítségével az állítások helyes befejezéseit!
A bemutatott időszakban a magyar lakosság bizalma …  a legszilárdabb a nagy ellátórendszerekben volt.
legkevésbé az oktatási intézményekben változott.
legnagyobb mértékben megtakarításainak biztonságában rendült meg.
„Eljárását bárki kezdeményezheti. […] [A] tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.[…] [Őt és] helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja.” 
 Intézmény / tisztség neve:   
„A Magyar Honvédség főparancsnoka. […] Képviseli Magyarországot; részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein; törvényt kezdeményezhet; országos népszavazást kezdeményezhet; kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás időpontját.” Intézmény / tisztség neve:     
„Az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. […] A törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból származó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. […] Elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg.” Intézmény / tisztség neve:      
„Sarkalatos törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért. […] Ellátja a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét. […] Elnökét és alelnökeit a köztársasági elnök hat évre nevezi ki.” Intézmény / tisztség neve:       
A foglalkozás befejeződött.

0