A képi források szerepe és jelentősége a történelemtanulásban
0/0 Pont
A képi elemzés témái és módszerei
0/0 Pont
A foglalkozások listája
0/0 Pont

 A 2024-től érvényes érettségi vizsgakövetelmény a forráselemzéshez kapcsolódó kompetenciák között említi a képi forrásokhoz köthetőket is:
 
   1.3 Forráselemzés Képes szöveges forrást, egyszerű képi ábrázolást, karikatúrát, mémet, plakátot, statisztikai táblázatot, diagramot, grafikont, ábrát, térképvázlaton ábrázolt folyamatot vagy jelenséget értelmezni. Különböző típusú forrásokban megjelenő információkat, álláspontokat össze tud vetni. Képes a forrásokban megjelenő érveket és ellenérveket azonosítani, rendszerezni, bemutatni. Képes az esetleges különbségek okainak feltárására. 
 1.4 Forráskritika Forráskritikát tud alkalmazni szöveges és képi források esetében: a szerző/alkotó szándékát, álláspontját feltárja, nézőpontját azonosítja, a történelmi hitelességet megvizsgálja más forrás segítségével. Képes a forrás történelmi hitelességét megállapítani saját ismeretei alapján, feltárni a keletkezés körülményeit. 

 
   Az itt megfogalmazott elvárások feltételezik, hogy a képi források elemzése tanítható és tanulható. Annak ellenére, hogy ez így van, a hatályos tankönyvnarratívák minimális teret sem szentelnek e kérdésnek. Az itt megalkotott tananyag-modulok e hiányt igyekeznek pótolni oly módon, hogy különböző korszakok és témák képi megjelenéseit mutatják be úgy, hogy történelmi keretbe ágyazásukon túl a források elemzési lehetőségeit is bemutatják. Az elemzésekhez ezek algoritmusait követő gyakorlatok/feladatok társulnak, melyek fő célja az, hogy tanárt és tanulót egyaránt bevezessenek a vizuális retorika világába
 

Az ember alapvetően képekben gondolkodik. Ezeket a képeket intuíciói és gondolkodása segítségével képes elemezni, értelmezni. Megteheti, hogy a képet részleteiben elemzi, de azt is, hogy a részleteket veszi sorra, kiegészíti azokat, és mintegy sajátos időbeliséget rendelve hozzájuk, lineárissá teszi őket.
  A narratív jellegű képi források már az ókortól kezdődően hasonló sémára épülnek: az eseményeket sávokba rendezve beszélik el, gyakorta úgy, hogy a főalakot többszörösen, éppen az adott cselekvésmozzanatba ágyazva jelenítik meg. És mivel a történelemtanításban felhasznált képi források többsége elbeszélő, komplex üzenetközvetítő jellegű, elemzésük kereteit alapvetően a retorika szabályai adják ki. Az inventio – dispositio – elocutio (egyszerűsítve: az ötlet, elrendezés, megjelenítés) hármasságának keretét felhasználva és a szemiotika, a jelek ismeretét segítségül hívva, a képelemzés bizonyos mértékighiszen a szerző élethelyzetéből fakadó irányultságát, attitűdjét koránt sem sikerül maradéktalanul megfejtenünk – tanítható és tanulható. A verbális és vizuális látás és gondolkodásmód nem ellentéte egymásnak, sőt sok esetben egymást segítik az elemzésben. A nyelv többnyire lineáris megnyilatkozásokat használ, míg a képek halmazjellegű szimultaneitásként jelennek meg. Ezek abban mások, hogy míg a képpel érzékeltethető ez a térbeli egység, a szavakkal nem. Természetesen az argumentációt, a kép érvrendszerét csupán úgy tudjuk rekonstruálni, ha a kép kontextusából és/vagy háttérismereteinket aktiválva kiolvassuk (tehát verbalizáljuk) a hiányzó elemeket. A vizuális objektum kommunikációs tárggyá akkor alakul, ha szimbolikus elemeket használ, amelyek segítségével a befogadóval kommunikatív viszonyba lép. A képnek tehát szimbolikusnak kell lennie, és a közönséggel való kommunikáció céljából be is kell mutatni őket e potenciális közönségnek. 
A jelképek világának meghatározó jellegzetessége a hagyományozódás, amelyben a közösséghez tartozó egyén a szocializációs folyamat során képességeinek és lehetőségeinek megfelelően passzívan, illetve aktívan vesz át. Az idő múltán a különböző kultúrák egyes elemeinek megfeleltetése, összeolvadása, ennek következtében a szimbólumok jelentésbeli elmozdulása, a hagyományos formai elemeknek más tartalommal való feltöltődése figyelhető meg. A szimbólumok világát gyakran tekintik enigmatikusnak, a laikus számára felfejthetetlennek. Sokan vélik úgy, hogy minden újabb és újabb vizsgált esetben meg kell fejteni és újra meg kell tanulni jelentésüket. Valójában azonban a képszerű jelek döntő hányada olyan természetességgel hordozza jelentését, hogy értelmezésük kézenfekvő. Nem igényel magyarázatot az, hogy az oroszlán elsődleges szimbolikus jelentésében miért a hatalom és az erő, a bárány pedig miért a gyengeség és a szelídség megtestesítője vagy a fehér inkább az ártatlanság színe, mint a fekete. Problémát a másodlagos jelentések, amelyek a történeti kontextusból (is) eredeztethetőek, elemzése jelenthet. A történeti kontextust (összefüggésrendszert) természetesen sok tényező befolyásolhatja. A képek általában az adott kor kulturális reprezentációi, melyek hatalmas befolyással bírtak a közönségre, amely egy adott kód mentén értelmezte őket, de ezek a kódok mára már érvényüket veszthették, eredeti jelentésüket rengeteg tényező – sztereotípiák, individuális elemek, egy adott élethelyzet stb. – torzíthatta el jelentős mértékben. 
 
 Az itt megjelenő moduljainkban arra teszünk kísérletet, hogy elsődleges képi forrásokat történeti kontextusukba „visszahelyezve” mutassuk be értelmezésük lehetőségeit.  

Az elemzett képek többsége a politika, azon belül is a politikai karikatúra világából lép elénk, ahol olyan kulcsfontosságú kérdésekről folytatott nyilvános vitákhoz járult hozzá, mint például politika, a vallás vagy éppen a társadalmi változások. Történetünk a kora-újkortól indul, mikortól is a karikatúra fokozatosan túllépett a középkor groteszk képein és a szatíra segítségével számos fiziognómiai eljárást, mint például a zoomorfizmus (az állatalakban történő ábrázolás) kezdett el alkalmazni, valamint olyan grafikai technikákat fedezett fel, mint az „egyszerűsítés”, amelyre a modern karikatúra is támaszkodik. Láthatjuk, hogy a karikatúra a kora-újkor vitáiban már hatékony médium és kommunikációs eszköz. A grafikák és karikatúrák hozzájárultak a nyilvános vitához, és a társadalomban a fontos kérdésekben már puszta létükkel is befolyásolták a közvéleményt. 
 
A késő középkori és kora újkori művészet egyik funkciója a propaganda, a manipuláció, a kész panelek közvetítése, és egy olyan képélményre való építkezés, mely a laikusok számára is elérhető. A képi kompozíciók ekkor már tudatosak: a hagyományos, mindenki által ismert és értett képi panelek aktualizálása mellett újakat is teremtettek, amivel megújították a képi nyelvet, tehát részt vettek annak működtetésében. A képek egy része egyértelműen az ellenségképzés, a közbeszéd ilyen irányú tematizálásának eszköze, melyek esetében alkotóik és felhasználóik tudatosan kutatták és alkalmazták annak legcélravezetőbb eszközeit és módszereit, mert felismerték a tömegkommunikációszerű propagandaeszközökben rejlő lehetőségeket. A koraújkori és újkori propaganda célorientált volt, ezzel együtt pedig új nyilvános teret hozott létre, a társadalmi kommunikáció terét.  
 A koraújkor és újkor reprezentációs törekvéseinek képi forrásai általában az uralkodói portrék, amelyek értelmezésének nehézségét a meglehetősen összetett, s több esetben igen finomra hangolt, sok előismeretet feltételező szimbolika adja. Ez esetekben igyekeztünk kitérni a képalkotásokat befolyásoló tradíciókra, első sorban az antik és középkori hagyományokra. Az egyes alkotások értelmezésénél a mitológiai előismeret kulcskérdés, így egyes feladatainkkal arra is sarkallni próbáljuk a tanárokat és tanulókat, hogy bővítsék mitológiai ismereteiket. 
 
 
 
 
 
 
 A huszadik századhoz közeledve új műfajokkal találkozunk, nevezetesen a plakátokkal és képeslapokkal, amelyek a korábbiakhoz képest tömör, sűrített, az érzelmekre ható képi formák, ahol a színek, a formák vagy a humoros képi és/vagy szöveges megoldások intenzíven sulykolják és megerősítik az üzenetet. A hazafias üzenetek és szimbólumok megjelenítése, ugyanakkor az ellenség démonizálása, e forrásokat a tömegek befolyásolásának hatékony eszközévé tette. Szimbolikájuk céljuk miatt egyszerű, logikus, feladatunk épp ezért e „szimplifikált üzenetnek” kódjának megtalálása. E modulokba a feladatok a kép üzenetének felderítésére fókuszálnak, alapvető tipológiai jegyeket, egyértelműen meghatározható tartalmakat kutatnak.
 
 
 
 Moduljaink döntően egyszerű tanulási módszerekre, és ezek kombinációjára épülnek. E módszerek között elsődleges a megfigyelés, ezért minden esetben részeletesen bemutatunk egy (vagy több) a korszakhoz, eseményhez köthető képi forrást. A megfigyelés a már bemutatott sémák – ezért készül „mintaelemzés”, kerül kontextualizációba a kép – alapján történik. Ezt követően a kép vizuális üzenetére kérdezünk rá különböző módokon, de jellemzően kvíz-szerűen, hogy a módszereket gyakorlók biztos állításokat fogalmazhassanak meg egy-egy képről/képi elemről. A képi elemek esetében kiemelt jelentőségű annak megértése, hogy alkotóik klisékkel dolgoznak, egy-egy jól bevált, látványos elemet újra és újra felhasználnak. Ezért van az, hogy egy-egy témát analóg képsorokban dolgoztatunk fel – sok esetben az elemzett és az elemzendő kép között alig-alig látszik eltérés. A nyílt végű kérdések mind a mintaelemzések kiegészítéseként – előismeret segítségével könnyebb a válaszadás -, mind külön, teljes feladatként megjelennek. Ez utóbbi esetekben emlékeztetünk arra, hogy a válaszadás a korábbi képeknél használt módszerek felhasználásával lehetséges. 
 
Összességében elmondható, hogy e tananyagtartalmakkal célunk a vizuális kommunikáció szabályainak megismertetése, az alapvető képelemzési módok bemutatása és gyakoroltatása, valamint tanárral és diákkal egyaránt annak felismertetése, hogy a képi források nem pusztán a történelem illusztrációi, hanem annak önálló tartalommal rendelkező részelemei. Ezek nélkül történelmi ismereteink nem érhetik el a megfelelő komplexitást. 
A foglalkozás befejeződött.

0